نوشته‌ها

نصب بدون حفاری در خطوط لوله و کانال ها

نصب بدون حفاری در خطوط لوله و کانال ها

جهت مطالعه مقاله قبلی کلیک کنید.

روش های نصب زیر زمینی در نصب خطوط لوله و کانال ها

روش های نصب زیر زمینی در نصب خطوط لوله و کانال ها هنگامی به کار می روند که توجیحات اقتصادی ,نصب, فنی و ترافیکی ویا حفاظتی وجود داشته باشد . هم چنین ممکن است مزایای خاصی درمیان باشد .در روش های نصب بدون حفاری که در ادامه توضیح داده می شود باید از لوله با اتصال سرکاسه ای مهار کننده نیروی طولی استفاده گردد . با توجه به اینکه دیگر بستر خطوط قابل کنترل نیست باید لوله ها با پوشش خارجی ملات سیمان مطابق با استاندارد DIN 30674-2یا PREN 15542ساخته شوند.برای این روش ها نیروهای کششی مجاز د رشکل ١٨–١٧نمایش داده شده است .

شکل : ١٨–١٧نیروهایی کششی مجاز در کشش لوله های چدن نشکن

منبع :ورقه کار GW322-1 , 323از DVGW

نصب لوله چدن نشکن مطابق با روش های ذیل ممکن می باشد که به صورت شماتیک توضیح داده می شوند.

روش سوراخ کردن انحنا دار

در این روش ابتدا توسط یک حفار هیدرومکانیکی یک سوراخ پیلوت به اندازه طول خط ایجاد می شود. ابزاری با سر مخروطی شکل داخل سوراخ شده و با چندی با ر رفت و برگشت پهنای آنرا زیاد می کند . لوله های چدن نشکن با اتصال مهار کننده نیروی طولی که از قبل به صورت رشته ای مونتاژ شده اند از یک طرف سوراخ توسط کابل های کششی پشت سر سر مخروطی شکل به سمت خروجی دیگر سوراخ کشیده می شوند.اتصال سرکاسه ای از این نوع اجازه ایجاد شکل منحنی در هر جهت را می دهد .
شکل :٩– ١٧ شماتیک روش سوراخ کردن انحنا دار

روش سوراخ کردن افقی (HDD)

در این روش سوراخ به صورت افقی صورت می گیرد .بقیه موارد مانند روش قبلی است
روش فشاری /کششی (مطابق با ورقه کارGW321, DVGW) 

در این روش به صورت هم زمان خطوط لوله قدیمی از چدن خاکستری تا سایز ۵۰۰ تخریب شده و خطوط لوله چدنی نشکن جایگزین می گردند.لوله های شکسته شده چدن خاکستری بدون وقفه از داخل زمین خارج می گردند . در این روش یک حفاری اولیه برای داخل شدن و ورود رشته لوله های چدن نشکن و یک حفاری برای خروج تکه های شکسته لوله چدن خاکستری لازم است .(شکل٢٠–١٧)

شکل : ٢٠–١٧شماتیک روش کشش /فشار

روش ترکاندن (خط ورقه کار DVGW,GW320)

در این روش نیز به صورت هم زمان خطوط لوله قدیمی توسط خطوط لوله جدید نوسازی می شوند . رشته لوله جدید به دنبال سر خط شکن و پهن کننده عرض سوراخ وارد شده و تکه های لوله از سوراخ خروجی خارج می شوند .(شکل ٢١–١٧) این روش مشابه روش کشش /فشار می باشد.
شکل ٢١–١٧:شماتیک روش ترکاندن خط

 روش شخم زنی (ATV-DVWK M160)

در روش های شخم زنی رشته لوله از پیش مونتاژ شده وارد سوراخ حفاری شده اولیه می گردد.
رشته لوله در پشت فضای ایجاد شده توسط تیغه شیار زننده و سر پهن کننده عرض سوراخ وارد می شود.(شکل ٢٢–١٧)

شکل  ٢٢–١٧: شماتیک روش شخم زنی

 
١٨– آزمون عدم نشتی

آزمون عدم نشتی توسط سیال آب یا هوا صورت می گیرد .
روش های مختلف آزمون متناسب با خطوط لوله جهت سرویس های مختلف می باشد.
(آب, فاضلاب ,گاز)

١–١٨کلیات
آزمون عدم نشتی برای خطوط لوله آب, فاضلاب ,گاز به کار می رود.جهت خطوط لوله آب از چدن نشکن مطابق استاندارد EN 545پیروی می شود. دستورالعمل های
آزمون عدم نشتی در استاندارد EN 805یا برگه کار DVGW,W400-2مشخص شده است .
در هنگام آزمون فشاری باید دقت شود که نیروی اعمالی مطابق با حالت ذکر شده باشد .
تخلیه هوا در هنگام پر کردن خط لوله از آب اهمیت بالایی دارد چون بالشتک های هوایی محبوس شده می تواند سبب آشفتگی شدید در خط گردد.
شکل ١–١٨به صورت روشن اثر مقادیر کم هوای محبوس شده بر روی نتایج قرائت شده آزمایش را نشان می دهد .
در صورتیکه هنگام آزمون نقصی مشاهده شد آزمایش متوقف شده و خط لوله تا هنگامیکه نقص بر طرف شود از آب تخلیه می گردد.
شکل ١–١٨: اثر هوای محبوس روی نتایج آزمون عدم نشتی

افت فشار یک دهم باردر شش دهم درصد هوا مطابق با افت فشار هفت دهم با ر در یک خط لوله است.
تغییرات درجه حرارت هنگام آزمون سبب تغییرات فشار می گردد که نتایج آزمون را نادرست می سازد.لذا باید درجه حرارت قبل و بعد از آزمون اندازه گیری شود و نتایج
آزمون در صورت نیاز تصحیح شود.
الزامات آزمون عدم نشتی برای خطوط و کانال های فاضلاب مطابق با استاندارد EN 598بر اساس EN 1610یا ورقه کار A139از ATV-DVWKخارج از مناطق حفاظتی آب و A142داخل مناطق حفاظتی آب می باشند.
خطوط لوله فشاری فاضلاب همانند خطوط لوله آب آشامیدنی مطابق با EN 805یا ورقه کار DVGW,W400-2آزمون می شوند .
در آزمون عدم نشتی سیال جایگزین آب هوا می باشد و از بابت فرقی بین آزمون افزایش فشار و یا کاهش فشار وجود ندارد .روش های آزمون با هوا در عمل سریع تر و کم
هزینه تر می باشند .برای خطوط لوله گاز از جنس چدن نشکن مطابق با استاندار EN 969جهت آزمون عدم نشتی از ورقه کار DVGW,G469استفاده می شودو با توجه
به نوع خط گاز روش های چشمی, اندازه گیری فشار و یا روش های اندازه گیری اختلاف فشار به کار می رود.
جهت تکمیل کار از راهنما ها و قواعد استفاده می شود که چگونگی اطمینان از خطوط را توصیف می کنند.

٢–١٨آزمون عدم نشتی خطوط لوله فشاری

جهت آزمون فشارداخلی خطوط لوله فشاری چدن نشکن در برآورده شدن الزامات آب(آب,آب آشامیدنی,آب خا م و یا فاضلاب ) از استاندارد EN 80و یا ورقه کار
DVGW,W400-2استفاده می شود.هر خط لوله بعد از نصب مورد آزمون عدم نشتی آب قرار می گیرد .
مطابق با ورقه کار DVGW,W400-2موارد استثنائ خطوط لوله قرار گرفته د رمحل های تعمیر و یا بخش های جدید با طول کمتر از ۳۰متر است .
آزمون عدم نشتی مطابق با قواعد برای لوله ها و اتصالات و متعلقات و اتصال آنها امنیت خط و قرارگیری آن را مطمئن می سازد .تمام راهنمایی های ملی و استاندارد های ملی باید در نظر گرفته شوند که در پیش بینی های و آزمون فشار توصیف می شود .
جهت مهار کردن لوله ها با اتصالات غیر مهار شونده طولی موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند .لوله ها قبل از آزمون فشا ر پوشانیده می شوند تا جابه جایی سبب خطا د ر
آزمون نگردد.

امروزه این امر در عمل رایج است .
• مهار کردن در خط لوله باید به گونه ای با شد که نیروهای ناشی از فشار آزمون ثابت باقی بمانند .مهار کننده ها بتونی قبل از شروع آزمون باید به ثبات کافی
رسیده باشند. ابعاد آن ها در DVGW –GW310تعیین شده است .

• باید در نظر گرفته شود که از قطعات کور کننده خط لوله و دیگر اتصالات کور کننده رایج محافظت شود و بار مطابق با فشار مجاز بستر تقسیم بندی شود.
برداشتن حفاظ ها و مهار کننده ها در قسمت انتهای خط تست مجاز نیست و باید قبل از آن فشار از خط لوله برداشته شود.کا ر در ترانشه هنگامیکه آزمون فشار صورت می گیرد مجاز نیست .
نوشته نصب بدون حفاری در خطوط لوله و کانال ها اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن

۵–۵–١٧حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن

ارتفاع پوشش فاصله بین لبه بالای کانال تا بالاترین سطح لوله می باشد .حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن که بدون گواهی استاتیکی نصب می شوند در استاندارد های مهم EN 545,EN 598,EN 969آمده است .
برای ارتفاع پوشش خارج از حوزه داده شده یا شرایط نصب خاص از محاسبات مربوطه استفاده می شود.

۶–١٧حالات خاص در ساخت خط لوله

در این بخش کلیه حالات مهم توضیح داده می شوند.
 
١–۶–١٧خطوط لوله در حالت شیب دار

هنگام نصب خطوط لوله در حالت شیب دار نیروهای اضافی بر آن اعمال می شوند که نیاز مند تدارکات امنیتی مربوطه مانند استفاده از اتصال مهار کننده نیروی طولی یا بست های مورب می باشند . این تمهیدات عموما در شیب های بالاتر از ١۵در جه استفاده می شوند .هنگام استفاده از بست باید در مورد شناوری لوله دقت شود چون ممکن است حفاری پرشده به صورت سیستم زه کشی عمل کند و عملا لوله ها شناور شده و بست ها جای خود خارج شوند.

٢–۶–١٧نصب در محل های کوهستانی سر بالا

در بستر های سنگی کوهستانی جهت ایمنی از بست های بتونی استفاده می شود که در حالت شیب دار استفاده می شوند .در چنین حالاتی نگهدارنده بتونی در پایین ترین قوس خط لوله قرار می گیرد و سپس لوله در حالت سر بالا نصب می شود به صورتی که سر کاسه روی زمین قرار می گیرد . در مراحل بعدی نصب در شیب در هر دو یا سه لوله یک بست بتونی پشت سرکاسه قرارمی گیرد .(شکل ٩–١٧)

این بست های بتونی نیز در برابر آب گرفتگی تحتانی خط از خط لوله حفاظت می کنند .
اجرای این بست ها مطابق با ورقه کار GW310از DVGWعمل می شود.
معلق شدن به خصوص هنگام لیز خوردن لوله ها انتظار می رود که لاز م است در نصب به آن توجه شود لذا از لایه های ضد لغزش در این مورد استفاده می شود .
٣–۶–١٧نصب لوله در حالت سر پایین

وقتی که لوله در حالت سر به پایین نصب می شود لوله با اتصال مهار کننده نیروی طولی به گونه ای نصب می شود که سیستم مهار کنندگی نیروی طولی نیروی شیب را مهار کند.
شکل : ١٠–١٧خط لوله با مهار کننده و بست بتونی در بالاترین قوس خط لوله

کل خط باید در بالاترین نقطه قوس مطابق با بزرگی سازه و نگهدارنده حفظ شود.

۴–۶–١٧نصب در بسترهای نا پایدار

در بسترهایی که تحمل بار را ندارند از تجهیزات خاصی استفاده می شود که از فرورفتن خط لوله جلوگیری می کند .بزرگترین تهدید خطر نشست است که در خاک های
, MOOR, TOORFمانند انواع بستر های آلی وجود دارد.
در اکثر موارد با بهبود دادن محیط زیر سطح و تعویض خاک ,ماسه پاشی بستر مشکل حل می شود و لزوما احتیاجی به استفاده از پایه های یوک وجود ندارد .جهت استفاده از یوک باید زیر هر لوله یک یوک قرار داده شود .
شکل ١–١٧خطوط لوله با یوک پایه دار

در مناطق کوهستانی امکان رخ دادن نشست نیز وجود دارد وقتی ترانشه بعد از نصب لوله پر نشود .ممکن است در مناطق لبه ترانشه تغییر شکل و تورفتگی ایجاد شود که نیروی بیشتری در میانه ترانشه وارد کند.این مقادیر می تواند تا ۱۵ mm/mبرسد .نشست بستر تا ۷cmدر ۵اینچ می رسد و تغییر گرادیان به مقدار ۳۶ cmدر یک طول
۴۰متر در یک ماه نیز مشاهده شده است. واضح است که در چنین شرایطی خطوط لوله ثابت نمی باشد .
جهت رفع این مشکل در لوله های چدن نشکن از انواع سر کاسه بلند استفاده می شود و ازدیاد طول سرکاسه اجازه افزایش کشش تا یک و دو درصد طول لوله را می دهد بدون آنکه اتصال از آب بندی خارج شود.

۵–۶–١٧نصب در حالات وجود آب در زمین

در صورت وجود آب زیاد در زمین لوله باید در برابر غوطه وری ایمن شود .در محل های که ترانشه نزدیک به منابع آب زمینی در ارتفاع کم است از لوله های چدن نشکن با
اتصال مهار کننده نیروی طولی استفاده می شود که در کنار ترانشه ریسه شده و بعد ازمونتاژ توسط جراثقال های سنگین در ترانشه به روش غوطه وری دفن می شوند .(شکل ٢–١٧)
شکل : ٢–١٧خطوط لوله در هنگام غوطه وری در ترانشه

۶–۶-۱۷خطوط دوکر (متصل به هم )

جهت عبور خط لوله از مناطق آبی و رود خانه ها از خطوط پایه دار استفاده می شود
که در شبکه خطوط لوله از اهمیت خاصی بر خوردار هستند .لوله های چدن نشکن برای
این کار بسیار منا سبند و از اتصال های مها رکننده نیروی طولی استفاده می شود .
شیوه های نصب خطوط دوکر :
• بلند کردن دوکر
لوله ها در کنار ساحل مونتاژ شده و توسط حلقه های بزرگ از جراثقال آویزان
شده و در محل نصب قرار می گیرد.(شکل ١٣–١٧)

شکل١٣–١٧ : بلند کردن دوکر

• کشیدن دوکر
لوله ها در موازات محور محل نصب مونتاژ شده و پس از آزمون اولیه به وسیله یک ریسمان از ساحل وارد آب می شوند .(شکل ٧–١۴)

شکل :١۴–١٧کشیدن دوکر

• شناوری دوکر
دوکر که در موازات محور نصب مونتاژ شده است پس از آزمون اولیه به وسیله روش شناوری و استفاده از جریان آب درمحل نصب فرو می رود.(شکل ١۵–١٧را نگاه کنید)

شکل ١۵–١٧: شناوری دوکر از لوله های سایز ۴۰۰به طول ۱۳۵۰متر

٧–۶–١٧خطوط لوله بخار گرم

تحت شرایط ذیل این مزیت وجود دارد که لوله های چدن نشکن برای انتقال بخار گرم مورد استفاده قرار گیرند.
• درون پل ها
• به عنوان خطوط آزاد
• خطوط آب حلال با پوشش خا ک کمتر در تونل ها ی ترافیکی
• خطوط آب آشامیدنی در عمقی که یخ نمی زننند .
• خطوط آب سرد در تاسیسات معمولی
• خطوط آب گرم
 
با توجه به مقاصد فوق لوله های تولیدی د رمحل کارخانه با یک لوله دیگر به صورت خارجی پوشش داده می شوند.فضای حلقوی بین لوله تولیدی و لوله پوششی در محل
کارخانه با پلی اورتان–فوم سخت پوشش داده می شود .با توجه به حالات نصب فوق لوله پوششی می تواند
از جنس فولاد زنگ نزن پیچه ای یا لوله پلی اتیلن سخت باشد .بخار گرم همراه با فوم سخت پلی اورتان می تواند حرارت موجود در لوله چدن را افزایش دهد .

شکل  ۶-۱۷ نصب خط لوله بخارآب گرم

 
٨–۶–١٧کانال های فاضلاب و خطوط لوله فاضلاب در سطوح حفاظتی آب آشامیدنی
هنگام نصب خطوط در مناطق حفاظتی IIالزامات تکمیلی طبق ورقه کار ATV,A142
و ورقه کار ATV,M146رعایت می شود . هم درچنین سیستم های لوله دوگانه وکانال های تک دیواره قابل اجرا می باشند .لوله چدن نشکن بر مبنای مشخصات مکانیکی
خود د رتعامل کامل با عدم نشتی اتصال استاندارد تایتون برای کانال های تک دیواره مرجح می باشد .
در سطح حفاظتی IIآزمون های تکرار شونده از پیش معین شده ای برای اطمینان از عدم نشتی تحت روش های فشاری به صورت آسان و سریع انجام می شوند .
(شکل ٧–١٧محفظه آزمون مناسب را نشان می دهد .)

شکل : ١٧–١٧محفظه آزمون با سیکل هدایت و بستن جریان

 
جهت مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید.
 
نوشته حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

قواعد نصب خطوط لوله

قواعد نصب خطوط لوله

جهت آزمون جوش از بازرسی چشمی و در صورت نیاز از آزمون التراسونیک و یا روش مایعات رنگی نافذ استفاده می شود که عیوب سطحی مشخص شوند.جهت آزمون
آب بندی اجزای تحت تنش مثلاً فلنج های سازه ای از روش آزمون موضعی سطحی استفاده نمی شود. لوله با فلنج های جوشکاری شده بعد از جوشکاری در آزمون فشار آب با فشار ۱٫۵برابر فشار اسمی آزمون می شوند.

نصب و عملیات

در نصب فنی خطوط لوله چدن نشکن یک اطمینان پذیری بالا و دوام زیاد انتظار می رود. با تشکر از خواص لوله های چدن نشکن که دارای روش های نصب مختلف و حالات
کاربرد مناسب می باشند.

کلیات

خطوط لوله برای انتقال آب آشامیدنی و فاضلاب همانند گاز سازه هایی مهندسی می باشند. برپایی آنها نیازمند هزینه های سرمایه گذاری بالا می باشد. همچنین انتظارات و امنیت کاری و زمان استفاده بالایی دارند. بنابراین قابل درک است که انتخاب جنس برای خط لوله، تولید لوله و عملیات و نصب فنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
از دیدگاه مشتریان پیمانکاران نصاب خطوط لوله باید توانایی های لازم انجام نصب را داشته باشند.
به عنوان گواهی، برای یک پیمانکار مدرک مربوطه به ورقه کار GW301از DVGW معتبر است. جهت نصب کانال ها و خطوط لوله فاضلاب در رابطه با پارامترهای مربوطه
نصب عمیق، مدرک کیفیت، حفاظت کیفی ساخت کانال لازم است.
جهت پارامترهای مربوط نصب در مناطق حفاظتی آب آشامیدنی یک گواهی نوشته می شود. هنگام استفاده از روش نصب بدون حفاری طراحی آزمون و آموزش بر طبق
مبانی مدرک فنی از یک انجمن فنی یا DVGWصورت می گیرد. همچنین جهت استفاده از پیوندهای مقاوم به تنش، به خصوص هنگام استفاده در روش های نصب بدون حفاری، مدارک طرح های آموزشی و آزمون مورد نیاز جهت مونتاژ لوله های فلزی با پیوندهای سرکاسه اسپیگات باید موجود باشد.
ورقه کار W399از DVGWبرای نیروی فنی برای روش سیستم لوله فلزی سرکاسه ای در سال ٢٠٠۴به چاپ رسید.

قواعد نصب خطوط لوله

هنگام نصب خطوط لوله مطابق با استاندارد سرویس) سیال عبور کننده (عمل می شود. برای خطوط لوله آب از ،EN508برای فاضلاب از EN1610یا از ورقه کار
DVGWبرای خطوط لوله گاز از جنس لوله چدن نشکن )مثلاً G461-1و (G461-2 استفاده می شود.
با چاپ استاندارد سیستم اروپایی ، EN809الزامات سیستم تامین آب و اجزای ساختاری آن خارج از ساختمان، در سال ،٢٠٠٠استانداردهای اجزای سازه نصب DIN 19630 و DIN 4279برای آزمون فشاری باطل شده اند.
جهت پر شدن شکاف موجود از ورقه کار W400از ،DVGWقسمت های ٣–١استفاده می شود.

بخش :١طراحی
بخش :٢نصب و آزمون
بخش :٣کار و اورهال
این ورقه کار شامل قواعد و مقررات طراحی، نصب، آزمون و کار برای خطوط لوله آب آشامیدنی است. با توجه به اینکه خطوط لوله آب آشامیدنی به موارد مربوط به تغذیه سر وکار دارد نه فقط با الزامات بخش نصب بلکه با بالاترین الزامات اجرای نصب سر وکار دارد. در DIN2000قوانین و راهنمای الزامات طراحی، نصب، کار و اورهال
تاسیسات تامین آب آشامیدنی (اکتبر )٢٠٠٠آمده است.
همچنین بخش فنی قوانین ،DVGWصنعت تامین آب آلمان در رابطه با مقررات آب آشامیدنی (آب آشامیدنی V) با راهنمای ۹۸/۸۳/EGدر موارد آب برای مصارف انسانی
در قوانین آلمان سازگاری دارد.
DIN 2000همراه با قواعد و مقررات فنی ابزاری است که به قانون گذار چهارچوب قانون گذاری را ارائه می کند.
در تاسیسات تهیه در اولین مرحله امنیت و قابلیت تاسیسات قرار دارد، این هدف در پیوند با الزامات طراحی و نصب قرار دارد. DIN 2000به عنوان مثال دارای بخش ۳۰۶
صلاحیت نصب است.
“جهت نصب تاسیسات تهیه فقط شرکت های فنی دارای صلاحیت کار می کنند، که این کار به تنهایی فقط توسط اشخاص دارای شناخت فنی (پیمانکاران تهیه آب صورت) می گیرد.
صلاحیت شرکت ها در هر زمانی باید دارای گواهی باشد.”
توسعه مشابهی برای نصب در خطوط لوله کانال های فاضلاب توسط اتحادیه فنی فاضلاب ATVصورت گرفته است و ورقه کار ATV , A139قوانین EN1610را کامل
می کند )از سال ٢٠٠۵اتحادیه آلمانی برای صنعت آب فاضلاب و ضایعات، (DWA داشتن مدرک مطابق با قواعد کیفیت ساخت کانال یک مرجع می باشد. جهت اجرای سازه
استانداردها و راهنماهای معین مثلاً DIN4124و ZTV A S+B 8را نگاه کنید.

–٣–١٧عملیات با لوله ها، اتصالات و متعلقات قبل و بعد از نصب

از تولید کننده ها مدارک گسترده ای جهت عملیات اجرای خط، راهنمایی های نصب حاصلمی شود. در این راهنماها جزئیات انتقال فنی و توصیه ها برای انبارش درست وجوددارند. شرایط انبارش برای کلیه متعلقات، مثلاً واشرها وجود دارد. توجه به راهنمایی های نصب و مراحل کار پیش نیاز مهم برای نصب موفقیت آمیز کار نصب است.
ورقه کار W346از DVGWتوصیه ها و قواعد ویژه پوشش داخلی ملات سیمان را تکمیل می کند. سپس لوله ها و اتصالات برای نصب در خطوط آب آشامیدنی با واسطه
مناسب مثلاً درپوش محافظ جهت ورود آلودگی ها همراه می شوند. لوله ها، اتصالات و متعلقات قبل از نصب طبق حالت قرارگیری آزمون می شوند. در زیر راهنماهایی خاص آورده می شود.

–١–٣–١٧برشکاری لوله ها

قطر خارجی لوله تا DN300به صورتی می باشد که تا ۲/۳طول لوله در محدوده مجاز انحرافات ابعادی قرار می گیرد، لذا این لوله ها همچنین می توانند در محل نصب برش
خورده و مونتاژ شوند. لوله های قابل برش بالای DN300جهت برش بامترهای نوارهای مربوطه مشخص می شوند و جهت برش فقط این لوله ها بکار می روند.
راهنما: جهت برش لوله ها بهترین حالت استفاده از صفحه سنگ است که ذرات آن با رزین مصنوعی محکم شده اند.(شکل : ١–١٧نگاه کنید)

شکل :١–١٧برشکاری یک لوله

جهت سوراخکاری منحصراً از مته های تیغچه ای فلزی سخت الماسه دار استفاده می شود.

–٢–٣–١٧دوپهن گیری لوله ها

انتهای اسپیگات لوله ها با اندازه اسمی بزرگ یا انتهای برش خورده که بعد از برش لوله ها باقی می ماند ممکن است دوپهنی داشته باشند. با توجه به خواص الاسیسیته مواد گرد شدن لوله ممکن می شود.
جهت دوپهن گیری داخل لوله از یک جک استفاده می شود و برای آنکه پوشش داخلی ملات سیمان آسیب نبیند بین جک و سیمان از قطعه چوب استفاده می شود. که مطابق با شکل داخلی لوله است. تجهیزات دوپهن گیری بعد از مونتاژ لوله از آن بیرون آورده می شوند.
لوله های با پیوندهای سرکاسه ای DN>1000بدون وسائل دوپهن گیری بدون مشکل مونتاژ می شوند حتی اگر هنگام انبارش و حمل و نقل یک شکل بیضی پیدا کرده باشند.

-۳-۳-۱۷مونتاژ پیوند(اتصال)

مقدار نیروی مونتاژ پیوندهای تایتون برای بازه پیوند ها از اندازه ۱۰تا ۱۰۰نیوتن به ازای هر میلی متر اندازه اسمی باشد. برای محدوده اندازه اسمی مختلف در نصب خطوط
لوله های نشکن از دستگاه های مونتاژ مناسب استفاده می شود.
هنگام مونتاژ توسط بیل مکانیکی بین لوله و پاکت بیل مکانیکی از یک واسطه مناسب مثلاً الوار چوب استفاده می شود. حرکت باید به صورت یکنواخت و آهسته باشد، که واشر دارای زمان کافی برای تغییر شکل باشد.
در تمام روش های نصب قبل و هنگام ایجاد پیوند, لوله ها و اتصالات باید هم محور و هم راستا شوند.

–۴–١٧روش های نصب

–١–۴–١٧نصب در حفاری ها بدون حمایت

هنگام ترانشه برداری و حفاری وقتی دیواره های موجود حفاری بلندتر از ١/٢۵میلیمتر باشند، باید در مقابل واژگونی های پیش بینی نشده امنیت داشته باشند. این امر می تواند توسط شیب دار شدن یا ساخت حایل صورت گیرد.)شکل(٢–١٧

–٢–۴–١٧نصب در حفاری های با حفاظ

در اینجا دو حلقه حفاظتی تعبیه درون یک میدان حفاظت دار پیرامون لوله یکی در حدوداً وسط لوله و یکی در منطقه سرکاسه قرار می گیرد. و در پایین ترین محل سفتی در حفاری تعبیه می شود. (شکل٣–١٧)
–٣–۴–١٧تعبیه در میان میدان حفاظت کننده ثانویه

در ترانشه های شیب دار عمیق که ناشی از شکل هندسی زمین می باشد لوله درون یک میدان حفاظتی تعبیه نمی شود و باید درون یک واسطه تماسی داخلی و خارجی قرار داده شود. لذا مقید کردن امن لوله )میدان ثانویه( لازم می شود. یک عمق بزرگ حفاظت در صورت نیاز طراحی می شود که لوله درون میدان ثانویه
قرار می گیرد.
حالت دیگر ممکن از تعبیه میدان ثانویه درونی خودداری می کند که عمیق کردن کف حفاری است.

شکل ٢–١٧: ابعاد پهنای کار در حفاری شیب دار

شکل ٣–١٧: تعبیه درون یک میدان حفاظتی

در اینجا نگهداری در عمق همراه حفاظ در نظر گرفته می شود. این جایگزین ها بدون شرط برای هر میدان حفاظتی معتبر نیست، بلکه فقط در حوزه های مناسب اجرا می شود.
لوله ها می توانند سپس در این موقعیت ها تعبیه شوند و درون حفاری های باحفاظ به صورت افقی حمل شوند.

-۴-۴-١٧نصب سرجلو:

پس از آنکه ساخت ساپورت های در عمق نهایی صورت گرفت، لوله ها به صورت کلی داخل نمی شوند، بلکه در یک نقطه مکانی که حفاظت به صورت پله ای در محل های عمیق درجه بندی شده پیش می رود داخل می شوند. ابزار بلند کردن، لوله را چندین بار بر می داد و روی شیب قرار می دهد بصورتی که لوله به کف ترانشه برسد. این روش نصب به خصوص در حفاظت های قسمتی, معروف به حرکتی به کار می رود.

شکل ۵–١٧: نصب سر جلو
-۵-۴-۱۷معلق کردن (نوسان در آوردن)
جهت معلق کردن )نوسان در آوردن( لوله از نقطه مرکز ثقلش به وسیله طناب آویزان می شود. به وسیله مراحل نوسانی مختلف در هدایت افقی لوله درون یک میدان ساپورت دار در کف ترانشه قرار می گیرد. مراحل ضربه و هدایت لوله با دست باید به صورتی محافظت شود که تکان های لوله بی خطر باشند. از ضربه زدن محکم و شدید به لوله ها خودداری شود.

شکل ۶–١٧:معلق کردن لوله ها

-۵-۱۷حفاری ترانشه

-۱-۵-۱۷اجرا، فضای کار
جهت اجرای چاله حفاری و حفاری به صورت سنتی، DIN 4124بکار می رود. حداقل عرض حفاری ذکر شده در آن برای خطوط فاضلاب و کانال های آن معتبر نیست. در
اینجا از ” EN1610قرارگیری و آزمون خطوط لوله و کانال های فاضلاب” استفاده می شود. در حوزه های زمینی غیر از حوزه های خیابانی استفاده از فرزهای کف بر
صورت می گیرد. لوله های چدن نشکن بدون مشکل در چنین حفاری هایی نصب می شوند.
با توجه به تحمل بالای بار این لوله ها می توان از پشت بندی صرف نظر نمود، هنگامی که شرایط محلی این اجازه رانمی دهد. عدم هموژن کردن فشردکی در منطقه خط لوله نگرانی ایجاد می نماید.

–٢–۵–١٧کف ترانشه

کف ترانشه باید بصورتی ایجاد شود که خط لوله بصورت طولی کامل قرار گیرد. جهت پیوند لوله ها عمیق شدن جهت چاله سرکاسه صورت می گیرد.)شکل (٧–١٧
شکل :٧–١٧کف ترانشه با چاله سرکاسه

–٣–۵–١٧بسترسازی

بسترسازی سبب توزیع یکنواخت فشار در محدوده کف می شود. در حالت عادی کفی که لوله روی آن قرار می گیرد به عنوان بستر محسوب می شود.جهت بستر سازی مستقیم سنگ، صخره و کف های ضعیف در برابر بار نامناسب می باشند. هنگامیکه کف ترانشه برای مهار لوله مناسب شد، جهت قسمت پایین بستر بکار می رود.در صورتیکه لایه مهارکننده پایینی از ماسه قابل تراکم ، ماسه, شن یا خاک الک شده کف باشد باید در حالت متراکم شده یک ارتفاع ۱۰۰mm±۱/۱۰قطر لوله و حداقل ۱۵cmزیر میله لوله و حداقل ۱۰cmزیر فلنج، سرکاسه داشته باشد ) ورقه کار DVGWو .(W400-2در EN805 تعیین ضخامت لایه بستر تحتانی با ۱۰cmبه نسبت کف نرمال داده می شود و در زمین های صخره ای یا محکم باید این مقدار حداقل ۱۵cmباشد.

جدول :١٧–٨موارد موجود طبق EN805و EN 1610مفهوم بکاررونده تقسیم بندی
مناطق خط لوله را نشان می دهد.
جدول :٨–١٧مناطق خط لوله و مفهوم پوشش مطابق EN805و EN 1610

– ١پرکردن اصلی
– ٢پوشش
–٣پر کردن کناری
– ۴لایه بستر بالایی
– ۵لایه بستر پایینی
– ۶ارتفاع پوشش
– ٧ضخامت منطقه خط لوله
– ٨ضخامت بستر

ورقه کار (ATV-DVWKA )139برای این گونه حالات دوری کردن از تمرکز بار اضافی را با اعمال افزایش ده درصد اندازه اسمی بستر نرمال و بیست درصد در بستر
های محکم یا متراکم را طلب می کند.
جدول ١–١٧مرور کلی را با توجه به قوانین اروپایی و ملی مختلف ارائه می کند. در لوله های چدن نشکن تولید کننده لوله برای تمام حفاظت های خارجی لوله حداقل مقدار ۱۰۰mmضخامت لایه بستر تحتانی را پیشنهاد می کند.
 
نوشته قواعد نصب خطوط لوله اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

روش های جوشکاری لوله های چدن نشکن

روش های جوشکاری لوله های چدن نشکن
جهت خواندن مقاله قبلی کلیک کنید.
در جوشکاری لوله های چدن نشکن روش های زیر بکار می روند:
• جوشکاری قوس الکتریکی دستی
• جوشکاری تحت گاز محافظ (MIG/MAG)
• جوشکاری قوس الکتریکی فلزی با الکترودهای سیم پر(MF)
انتخاب تکنولوژی برای پیوندهای جوشی چدنی در ورقه کار DVS 0602آمده است. در آن مبانی پیش روی/فرایند در رابطه با مواد پایه و روش های جوشکاری آمده است.
جهت آماده سازی جوش سطح چدن از روغن، گریس، بقایای رنگ ، زنگ زدگی و ماسه پاک می شود. باید از نظر فلزی بدون پوشش و خشک باشد مثلاً قسمتهای پوشش زینک زدوده شود.
در هنگام جوشکاری در محل نصب شرایط معمول رعایت شود مثلاً کانال مونتاژ به اندازه کافی بزرگ باشد و محافظت از هوا صورت گیرد.در عمل پیوندهای گلویی و v شکل استفاده می شود که نیاز به بافر ندارند.
از پودر استفاده شود چون بعد از سنگ زنی مک های کور یا آخال های شلاکه ای ایجاد می شوند.
در استاندارد های DIN EN ISO 1071مواد افزودنی مناسب جوش چدن در انواع یکسان و غیر یکسان طبقه بندی شده اند.
مواد افزودنی جوش یکسان شامل میله های)سیم های( ریخته گری شده می باشند که بصورت الکترودهای با پوشش خارجی از چدن نشکن یا الکترودهای سیمی توپر می باشند.
بعد از جوشکاری باید قطعه کار تا حد امکان به آهستگی سرد شود، تا تنش های مربوطه کاهش یابد. (ورقه کار DVS 0602را نگاه کنید.)
این روش ها توسط تولید کننده رعایت می شوند.
در افزودنی های غیر یکسان برای جوشکاری چدن نشکن به صورت عمده از آلیاژهای نیکل–آهن استفاده می شود. آنها این مزیت را دارند که دارای انبساط حرارتی کمی می باشند
و پس از ترکیب با ماده پایه که پر از کربن است ترد نمی شوند.
هنگام عبور از حد حلالیت کربن خارج شونده اغلب به صورت گرافیت کروی در می آید. لذا در چدن نشکن با محتوای گرافیت هیچگونه پس گرمی در این روش لازم نیست
اینگونه رفتار در جوشکاری در محل تجهیزات نصب کمک می کند که عملیات حرارتی بعدی لازم نباشد.

٣–١۶-حوزه کاربرد

١–٣–١۶-جوشکاری لوله های چدن نشکن

به صورت عمده برای اصول پایه تکنیک جوش جهت اجرای جوشکاری لوله های چدن نشکن از راهنمای از DVS1502-1و ۲استفاده می شود. مهمترین کاربردهای جوشکاری لوله های ا چدن نشکن در شکل ١–١۶آمده است.
شکل :۱-۱۶مرور کلی حوزه کاربرد مهره جوش، فلنج ساختاری. خروجی، ،STUTZEN فلنج

در ویرایش جدید مشخصات راهنمای DVS 1502-1در دهه ٩٠تحقیقات DVGWدر این حوزه اعمال شده است. و به این نتیجه منتهی شده است که جوشکاری لوله های چدن نشکن با پرسنل جوشکاری صلاحیت دار آموزش دیده(جوشکاری و نظارت) ممکن است.
این امر به خصوص هنگام استفاده از جوشکاری دستی قوس الکتریکی با الکترودهای میله ای نیکل–آهن مخصوص جهت حوزه آب و گاز معتبر است.
در حالات لوله های چدن نشکن با پوشش داخلی ملات سیمان هیچگونه اثر منفی ناشی از فرایند جوشکاری روی پوشش سیمان ایجاد نمی شودو لذا اثر معکوس تشکیل منطقه
حرارت دیده محدود می شود. عملیات حرارتی بعدی جوش پیوند یا قسمت های جوشکاری شده لازم نیست.

جوشکاری لوله های چدن نشکن هنگامی که جریان آب از لوله بدون پوشش داخلی سیمان عبور می کند، مجاز نیست. از دهه هفتاد خطوط لوله نصب شده عمدتاً با پوشش داخلی
ملات سیمان می باشند. در موارد استثناء که لوله ها با پوشش های آلی نصب شده اند،
جوشکاری مجاز نمی باشد. جهت آزمون جوشکاری راهنمای آزمون DVS 1148را نگاه کنید.
٢–٣–١۶جوشکاری فلنج ها به لوله چدن نشکن

لوله های فلنجی جوشکاری شده شامل بخش های لوله با فلنج های جوشکاری شده از جنس چدن نشکن می باشند. آنها طبق اندازه اسمی از PN 10تا PN40تولید می شوند و برای
خطوط لوله گاز فقط تا ۴barتولید می شوند. طول های نصب می تواند از ٢٠٠تا ۵٩٠٠ متر باشد.
جهت جوشکاری فلنج ها با جوش –فلز–گاز خنثی اغلب ازسیستم گاز محافظ – آرگن در روش MIGاستفاده می شود. یک دستگاه حرکت دهنده الکترود سیم الکترود را با سرعت حرکت ثابت قابل تنظیم به جلو می راند. )SGNi feمطابق (DIN EN ISO1071 فلنج ها پیشگرم شده و روی لوله ها که انتهای آنها عملیات حرارتی صورت گرفته قرار می گیرند. بعد از خنک شدن فلنج یک حلقه مهار کننده بین لوله و فلنج قرار می گیرد. جهت اطمینان از آببندی، فلنج ها با جوش گلویی به بدنه لوله جوش می شوند.
عملیات متعاقب حرارتی لازم نیست هنگامی که در محدوده جوش یک ترکیب یکسان مانند ترکیب پایه شکل می گیرد. )جوشکاری قوس الکتریکی در لوله های چدن نشکن با الکترودهای میله ای– نیکل – آهن مطابق راهنمای DVS 1502-1را نگاه کنید(۳-۳-۱۶)جوشکاری نافی ، Stuzen
” ۱تا ” ۳از چدن نشکن در اندازه اسمی DN25تا DN80در خطوط لوله آب تا ۴۰bar و خطوط لوله گاز تا ۴barصورت می گیرد. مطابق روش تدارک جوش مربوطه نافی ها با جوش گلویی )موقعیت ریشه و موقعیت پوشش نوسازی( جوش داده می شوند.)شکل–١۶
(٢جوشکاری می تواند در لوله پر از آب صورت گیرد در حالتی که جریان عبوری نباشد.

شکل ٢–١۶: جوشکاری نافی ها موقعیت ٢موقعیت ١٠لوله اصلی (Stuzenنافی)

۴–٣–١۶–جوشکاری اتصالات خروجی

با توجه به قطر لوله جوشکاری اتصالات خروجی لوله های چدن نشکن صورت می گیرد. جوشکاری در اندازه اسمی خروجی ها از DN80تا DN300در خطوط لوله فشاری در بالاترین فشار معادل نصف قطر خارجی لوله اصلی صورت می گیرد. جهت جوشکاری خروجی ها جوش گلویی به صورت مناسب انجام می شود.

۵-۳-۱۶-جوشکاری فلنج های سازه ای(پایه ها)

جهت برپایی سازه ای فلنج های سازه ای در محل مناسب و دلخواه با جوش گلویی به لوله جوش می شوند. فلنج های سازه ای از چدن نشکن(و همچنین از فولاد) باید به صورت عمود بر لوله قرار گیرند.(شکل ۴–١۶) در بیشترین ابعاد لوله پیشگرم لازم نیست چون جوشکاری به صورت تکه تکه صورت می گیرد.

شکل ٣–١۶: جوشکاری خروجی ها لوله اصلی لوله خروجی موقعیت ١موقعیت ٢ موقعیت پوشش

شکل ۴–١۶:جوشکاری فلنج های سازه ای فلنج سازه GJSیا فولادی لوله

۶-۳-۱۶- جوشکاری کمکی برای اتصالات مهار کننده فرم دار

جهت جوشکاری پیوندهای مهارکننده شکل دار در انتهای اسپیگات یک گرده جوش پیرامون لوله جوش داده می شود.(شکل ١–١۶ )
 
جهت ادامه مقاله کلیک کنید.
 
 
نوشته روش های جوشکاری لوله های چدن نشکن اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

افت فشار در خطوط لوله مستقیم

٧–١۴از شکل خارج شدن

به دنبال خمش و بارهای موضعی، تغییر شکل لوله رخ می دهد. ابتدا حالت اول توصیف می شود. محاسبه تغییر شکل به دنبال بار موضعی از بارهای فوق حاصل می شود. مطابق
فصل ۵–١۴برای تغییر شکل داریم:
Δdv = 2.rm/8.S0 . (Ch,qv .qv+ Ch,qh+Ch,qh*. qh*)
لذا تغییر قطر نسبی در مسیر عمودی بر حسب درصد می شود:

Бv= Δdv/2 . rm
(۳۷-۱۴)
.۱۰۰[%]

۸-۱۴امنیت(اطمینان)

مقادیر امنیت طبق مبانی احتمالات تئوری اطمینان پذیری تحقیق می گردد. لذا گسترش قابلیت تحمل بار لوله و بارها در نظر گرفته می شود. بر مبنای گسترش
مختلف استحکام، ابعاد، سفتی ها و روش های آزمون و توابع امنیتی مورد نیاز مختلف بسترها، انواع مواد لوله با شکست ظاهری یکسان، انواع ضریب های اطمینان مختلف دارند.
در چدن نشکن مقدار اطمینان γ=۱٫۵با توجه به خطر آب زمینی, اثر معکوس استفاده و موارد اقتصادی معین می شود.
در یک ماده با توانایی تغییر شکل مانند چدن نشکن در این امکان پیوند مقدار اطمینان γبا توانایی کاری مواد با معنی می شود. لذا توانایی کاری مواد در مقادیر قوی کرنش εتاثیر
می گیرد و γبه صورت تابعی از εنمایش داده می شود.
با مقادیر مربوطه برای لوله چدن نشکن که در شکل ۶–١۴نشان داده شده است ارتباط توانایی کاری داده می شود.
در حال حاضر بازبینی مجدد برگه کار ATV DVWK, A127چاپ ۳موجود است. در محاسبات در آینده از ضریب امنیت جهانی دیگر استفاده نمی شود. از اطمینان جزئی لوله با مواد مختلف و بارها بیشتر استفاده می شود.
شکل :۶-۱۴ضریب اطمینان ،γمربوط به ضریب سفتی در رابطه با کرنش نشان داده شده است.

۱۵-محاسبات هیدرولیکی

روش های محاسبه برای اتلاف فشار در خطوط لوله، اتصالات و شیرها، پر شدن جزئی، ضربه قوچ

١–١۵کلیات

در محدوده خطوط لوله آب مبنا مطابق با راهنمایی های ، EN545برای کانال های فاضلاب و خطوط لوله فاضلاب مطابق با EN598می باشد.
محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله آب آشامیدنی مطابق با ورقه کار W302از DVGW قاعده مند می شود.
مطابق با ورقه کار ، ATV-DVWK,A110ابعاد هیدرولیکی و شواهد )گواهی( توان )کارایی( کانال ها و خطوط لوله فاضلاب مشخص می شود. آن در یک نسخه بازنگری شده با چاپ سپتامبر ٢٠٠١تجدید شده است.
برای محاسبات اتلاف فشار در خطوط لوله گاز ورقه کار DVGW,G464موجود است.
در سایت www. Gussrohrtechnik.deدر فصل” ابزارهای محاسبه” یک برنامه طبق ورقه کار W302از DVGWو ورقه کار A110از DWAجهت محاسبه هیدرولیکی
حالات کاربردی زیر بدون پرداخت هزینه قابل پیاده سازی می باشند:
• خطوط لوله آب در محدوده DN80تا DN2000
• کانال های فاضلاب و خطوط لوله فاضلاب در محدوده سایز DN100تا DN2000

٢–١۵محاسبات اتلاف فشار

جریان حجم جریان خروجی، جریان عبوری( Q ) بر حسب  ، [m³/sec] قطر دینامیک (خالص) لوله بر حسب ] [mو متوسط سرعت جریان vبر حسب [m/sec] طبق معادله
زیر نسبت به یکدیگر پیوند خورده اند: (۱-۱۵)
Q =Лd²/۴ . V [m³/s]
با داشتن سرعت جریان برای یک سرویس معمول و افت فشار از پیش معلوم قطر دینامیک لوله در اولین تقریب تحقیق می شود. مقادیر سرعت برای سرویس های معمول به قرار
زیر است.
جدول :١–١۵سرعت های جریان معمول سرویس های مختلف در خط لوله

-۱-۲-۱۵افت فشار در خطوط لوله مستقیم

راهنمایی های زیر در حالت خطوط با سطح مقطع دایره ای شکل، مانند خطوط آب و فاضلاب می باشد.
در جریان لوله به علت سایش سرویس بر جداره لوله، آشفتگی سرویس و سایش قسمت های مختلف مایع روی یکدیگر اتلاف انرژی حاصل می شود که خودش را ب صورت افت فشار نشان می دهد.
افت فشار P1-P2جهت نسبت های جریان ایستگاهی به صورت زیر محاسبه می شوند:

ارتفاع افت فشار hبر حسب [m] را توصیف می کند که با تقسیم بر طول لوله در شیب خط انرژی Jحاصل می شود. . J= λ/d
[v² /۲g  [m/km
جهت یک دید اجمالی Jدر حالت طول خط ۱kmبا افت فشار hبر حسب mستون آب اظهار می شود.
فاکتور λضریب سایش لوله است که بدون بعد است (ضریب مقاومت) که ناشی از زبری جداره و عدد رینولد می باشد.
عدد رینولد Reنسبت نیروی انتقال جرم و نیروی سایش داخلی است و به صورت =Re v .d/vمحاسبه می شود.
در ایجا vچقرمگی کینماتیک بر حسب [m²/s] می باشد.
جدول ۲-۱۵حاوی چقرمگی های کینماتیک آب در درجه حرارت های بین ۰°Cو۱۰۰°C در فشار عادی است.
در حالت معمول جداول افت فشار از درجه حرارت های ۱۰°Cمی باشد که از چقرمگی کینماتیک v=1.31. 10-6 m²/sمطرح می شوند.
در جدول ٢–١۵مقادیر موجود برای سرعت های جریان ، vجریان در لوله ها همیشه آشفته است.
جدول :٢–١۵وابستگی چقرمگی کینماتیک آب به درجه حرارت

شکل ۱-۱۵رابطه ضریب زبری لوله λبا عدد رینولدز را نشان می دهد. پارامتر نسبت قطر دینامیک لوله dو زبری مطلق kاست.
آن روشن می سازد که تعیین و مشخص کردن زبری مطلق kدارای معنی ویژه ای است.

شکل ۱-۱۵: رابطه ضریب زبری لوله λبه عدد رینولدز Re

برای خطوط لوله آب آشامیدنی و تجاری در ورقه کار w302از DVGWمقادیر Kj زیر تعریف شده اند.
[Kj= 0.1[mm •
خطوط لوله راه دور و انتقال دهنده با راهنماهای خطوط گسترش یافته
[Kj=0.4[mm •
خطوط لوله اصلی با راهنماهای خطوط گسترش دنباله دار
[Kj=1.0[mm •
• شبکه جدید، طبق انتقال از [Kj=0.4[mmبه]Kj=1.0[mm اثر شدیدتر شبکه به صورت تقریبی در نظر گرفته می شود.
Shubert(١–١۵) این مقدار را برای یک خط لوله تهیه راه دور آب با طول ۱۶kmاز لوله چدن نشکن پوشش داخلی ملات سیمان سایز ۴٠٠و سایز ۵٠٠تائید می کند.
برای محاسبه بعدی خطوط لوله و شبکه های لوله پیرتر ممکن نیست، مقادیر عددی برای زبری توصیه شود. زبری موجود طبق قاعده باید به وسیله اندازه گیری بدست آید.
در اندازه گیری ها اتلاف همه اتصالات و شیرها در نظر گرفته می شود، لذا با تعیین =Kj ] 0.1[mmبرای خطوط لوله راه دور حالت امنی ایجاد می کند.
چاپ نسخه مجدد ورقه کار ،A110از ATV-DVWKدر سال ٢٠٠١صورت گرفته است. تغییرات حقیقی در مقایسه با چاپ آگوست ١٩٨٨عبارتند از:
• جدایش حالت پیش رونده در اندازه گیری و گواهی کارایی
• توصیفات جدید، بیشتر در رابطه با اتلاف جریان در میله ها با و بدون بلوکه شدن(سد شدن)
• رفتار نوع جدید جریان در سازه های میله ای شکل با خروجی جریان پرتابی در تغییر مسیر جریان به صورت هم زمان
• کارکرد آنالیتیکی جریان در پروفیل های غیر دایره ای شکل و شرایط پر شدن جزئی
• عدم در نظر گرفتن ضریب شکل f
• کلی سازی رفتار جریان ناپیوسته به وسیله معرفی فاکتور m
• نسخه جدید کاربرد گسترش تخت و نشت
• محاسبه تبدیل انرژی در محدوده خروجی جریان از گسترش شیب دار
• محاسبه مجدد (GERRINEلختی) باز با سطح مقطع پیوند(ساختمانی)
با محاسبه خطوط سطح، گذر پر شدگی جزئی به پر شدگی کامل در افت فشار (سد شدگی)، با توجه به سد شدگی میله، به صورت کامل ممکن می شود.
با ساده کردن مدل محاسبه، تخمین مدل خاص ممکن می شود، که خارج از حوزه معتبر A110قرار دارد.
برای کانال های تخلیه آب و خطوط تخلیه آب زبری کار Kbدر راهنمای ورقه کار A110از ATVمعین شده است.
برای لوله های غیر استاندارد و کانال های بتنی محلی بدون گواهی خاص، زبری دیواره موثر Kb=1.5mmمی باشد. تخمین PAUSCHALبرای مقدار Kbشامل قانون
موارد ذیل می باشد:
• زبری دیواره
• عدم دقت موقعیت (قرارگیری)و تغییرات
• ضربه به لوله
• سازگاری اتصالات و
• سازه استوانه ای
در چهارچوب این تخمین – PAUSCHALزبری دیواره موثر برای لوله های استاندارد شده به صورت واحد با K=0.1می باشد و اثر کار کانال روی زبری دیواره نسبت به ارزش لوله های جدید جمع بندی می شود.
در این تعریف کلی مقدار Kbاز موارد زیر تاثیر نمی پذیرد.
• تفاوت بین قطرهای لوله دینامیک موجود و محاسبه شده
• سازه های تصفیه کننده
• سازه های ورودی و خروجی از دریچه کنترل منبسط شونده، خط لوله فشاری
• پایه ها
• اثر مانع شدن و بلوکه شدن
در این حالت اصول زیر معتبر می باشند:
• به صورت پایه با اندازه دینامیک متوسط موثر جهت محاسبه یا با اندازه دینامیک
متوسط
• هنگام طراحی، تجاوز از چهارچوب DIN4263مجاز است و به وسیله تفسیر
۰٫۹ QVپوشانیده می شود.
• هنگامیکه اندازه دینامیک موثر در حالت منفرد در نظر گرفته نمی شود توسط شواهد توان(محاسبه بعدی)به صورت پایه با %٩۵اندازه اسمی محاسبه می شود که در آن کاهش سطح مقطع در ادامه نشت(رسوب) معمولی در نظر گرفته می شود.
اتلاف در سازه های تصفیه کننده در حالت منفرد گواهی می شود. از این شواهد می توان صرف نظر کرد، هنگامیکه در سازه های تصفیه کننده یک افزایش سطح ΔZ≥d/20موجود بوده یا پیش بینی می شود.

از گواهی می تواند صرف نظر شود، وقتی که ظرفیت کانالهای هدایت کننده با ۰٫۸۵QV به جای ۰٫۹QVمحدود می شود، مشروط بر آنکه این کانال ها دارای هیچگونه گرفتگی نباشند.
در جدول ٣–١۵مقادیر– کلی برای زبری کاری ] [mmداده شده است.

٢–٢–١۵پر شدن جزئی

هنگام تحقیق در رابطه با حالت های پر شدن جزئی این فرض صورت می گیرد که خط سطح موازی با کف جریان می یابد.)جریان خروجی نرمال( لذا برای سرعت جریان VTدر پر شدن جزئی داریم:

VT/VV=[rhy . T/rhy . v]^0.625
(١٠–١۵)

و برای جریان خروجی QTداریم:

QT/QV=AT/AV [rhy . T/rhy . V] ^0.625
(١٠–١۵)

تحقیقات تئوری توسط (٢–١۵) Tiedtدارای بررسی عملی از (٣–١۵) Sauerbreyاین مسئله را تائید می کنند که در جریان ورودی با سایش هوا از رفتار جریان خروجی لبه پر
کننده، در پروفیل بسته صرف نظر می شود.
منحنی های پر شدن جزئی دارای یک قسمت خمش برگشت می باشند که دارای حداکثر جریان خروجی در پر شدن جزئی است که در آن بالاترین مقدار ممکن عمق آب طبیعی
پایدار منظم می شود.
در ادامه مشکل تهویه یا قفل شدن هوا در خطوط کانالی در پیوند با خطر ناشی از آن و ضربه در خط، منحنی های پر شدن جزئی برای خروج جریان توسط QT/QV=1 شکسته می شوند.

٣–٢–١۵-اتلاف فشار در اتصالات و شیرها

ارتفاع اتلاف فشار ‘ hدر اتصالات و شیرها مطابق فرمول زیر محاسبه می شود:
h’=ξi . (١٣–١۵)
v²/۲g
جائیکه ξiعدد مقاومت باشد.
حالت دیگر ممکن جهت تعریف اتلاف فشار تعیین یک طول اتلاف معادل ‘ Lاست که از
فرمول زیر محاسبه می شود:

L’= ξi . λ
(١۴–١۵)
d/

اتلاف فشار به وسیله طول اتلاف معادل ‘ Lیک خط با اندازه اسمی یکسان جابجا می شود.
نتایج برای زانویی ها در شکل ٢–١۵و برای انشعابات در شکل ٣–١۵و ۴–١۵موجودند.
آنها برای سرعت آشفتگی v=1m/sو چقرمگی کینماتیک γدر درجه حرارت آب ۱۰°Cمعتبرند.

شکل ٢–١۵: طول اتلاف معادل ‘ Lدر زانویی ها

شکل ٣–١۵:طول اتلاف معادل ‘ Lدر انشعابات(جدایش)

شکل ۴–١۵:طول اتلاف معادل ‘ Lدر انشعابات(الحاق)

 
 
۴-۲-۱۵-ضربه قوچ در خط لوله آشفته

بر خلاف محاسبات جریان ایستگاهی در خطوط لوله وجود دارد و حقیقتاً به وسیله انتقالجرم جریان ایجاد می شود. به صورت اضافی اثر تراکم سرویس و الاسیسیته مواد لوله در
نظر گرفته می شود. لذا نوسانات فشار اعمالی به صورت کلی تحت نام ضربه قوچ – در خطوط شبکه آب با نام ضربه آب– مشهور است.
در ورقه کار W303از DVGWراهنمایی های طراحی و روش های محاسبه آمده است.

۱۶-جوشکاری لوله چدن نشکن

توصیف روش های جوشکاری، تهیه جوش، مواد افزودنی و عملیات حرارتی جوش در لوله های چدن نشکن و اتصالات مانند آزمون های جوش د ر این فصل صورت می گیرد.

١–١۶-کلیات

مدت کوتاهی از گذشت قرن بیستم در حوزه تولید صنعتی توسعه جوشکاری مواد چدنی صورت گرفت که در آن زمان فقط چدن خاکستری در چدن با گرافیت لایه ای جوشکاری
می شد.سپس امکانات جهت جوشکاری چدن با توجه به این موضوع در حوزه نصب خطوط لوله اغلب از چدن نشکن (چدن با گرافیت کروی) به کار رفت ولی مواد افزودنی
مناسب جوش و تکنولوژی های جوشکاری بهبود یافته و ارتقاء یافته نیز به کار می رفت و با راهنمایی کلی DVS ،DVGWدر رابطه با تولید لوله ها و اتصالات چدن نشکن پایه گذاری شد.
با توجه به این موضوع جوشکاری چدن نشکن در حوزه ساخت خطوط لوله دارای سه انتخاب زیر است
• جوشکاری ساخت: جوشکاری در ساخت اجزای چدنی از اجزای مجزا (مثلاً جوشکاری فلنج ها، انشعابات و غیره مربوط به لوله ها)
• جوشکاری تولید: مثال های ایجاد گرده های برآمده جوش در قسمت اسپیگات لوله جهت پیوند لوله های مهار کننده نیروی طولی (ضد زلزله)
• جوشکاری اورهال: بهبود دادن توسط جوشکاری و جوشکاری های تعمیراتی مخارج لازم برای کیفیت پیوند معین می تواند خیلی متفاوت باشد و از روش های جوشکاری زیر تصمیم گیری می شود:
• جوشکاری با افزودنی های جوش نوع یکسان تحت پیشگرم بالا: جوشکاری نوع یکسان) نام سابق: جوشکاری گرم(، جوشکاری بدون مواد افزودنی
• جوشکاری با مواد افزودنی جوش غیر یکسان بدون پیشگرم یا پیشگرم کم: جوشکاری نوع غیر یکسان(نام سابق: جوشکاری سرد) به صورت عملی بین دو مورد آخر تصمیم گیری می شود.
جهت مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید.
 
 
نوشته افت فشار در خطوط لوله مستقیم اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

نیروهای برشی لوله ها

–فشار داخلی

فشار داخلی بزرگترین فشار کاری سیستم عمل کننده ( MDPCیاMDPA )است. لذا فشار آزمون سیستم  (STPطبق تعریف در EN773و EN805) صورت می گیرد.
فشار کاری سیستم ناشی از فشار استاتیکی، فشار پمپ و فشار ضربه قوچ می باشد. تکمیل یک خط لوله بر مبنای فشار آزمون سیستم است.

–٣–١۴محاسبات

طبق راهنمایی های ورقه کار ATV-DVW2,A127در دسامبر ١٩٨۴تاکنون محاسبه معمول استحکام خالص(گواهی تنش) توسط یک محاسبه ترکیبی استحکام و تغییر شکل جایگزین گشت که بر مبنای محاسبات Watkinsاست.
مطابق روش فوق جهت محاسبه لوله های مدفون شونده در کنار محاسبه سیستم های لوله  صلب(سفتی خمش) توانایی تغییر شکل ماده (نرمی خمش)محاسبه می شود.
در محاسبه بستر محیط بصورت ساختاری و المان های مربوطه تحمل کننده نیز بررسی می شوند، لذا استحکام سفتی سیستم بستر/ لوله مهم است.
همچنین بوسیله تغییر شکل افقی لوله فشار مثبت خاک با اثر محافظتی آن وارد محاسبه می شود.
اصول پایه کاربرد روش های محاسبه در EN1610جهت خط لوله نصب شده به خصوص لوله گذاری و مهار کردن مشخص شده است.
به علاوه درورقه کار ،A139 ،ATV-DVWKدر DIN4124و ZTV89به این موضوع توجه شده است.
کمیت مشخصه برای بستر / لوله سفتی آن است. سفتی سیستمی VRBکه با درجه مورد نیاز فشارهای واکنشی مهار کننده افقی معین می شود:
VRB=8 . S0
در اینجا S0سفتی لوله و SBhسفتی مهار کننده افقی است. مورد دوم با مدول سفتیE2 نسبت کامل دارد: SBh=0.6 ζ .E2
فاکتور ۰٫۶گسترش تنش در بستر تحت واکنش های فشاری مهار کننده افقی را در نظر می گیرد. ضریب تصحیح کننده ζماژول های تغییر شکل متفاوت بستر نزدیک لوله (E2)و بستر خطی نزدیک محل حفاری یعنی نزدیک منطقه خط لوله (E3) و پهنای حفاری را در نظر می گیرد.
جهت توصیف مفهوم سفتی سیستم VRBشکل ‌١–١۴بکار می رود.
تحت اثر بار عمودی qvیک نرمی خمش در جهت مقابل یک سفتی خمش در مسیر افقی شکل می گیرد و لذا واکنش های فشاری روی بستر غیرفعال، فعال شده ایجاد می شود.
شکل ۱-۱۴اثر بار/ سفتی سیستم: شکل a-1-14سفتی خمش در لوله SBh

این امر به تغییر شکل لوله بصورت معکوس تاثیر می گذارد. فشار واکنش مهار کننده
ناشی از تغییر شکل لوله به شکل پارابولیک با زاویه باز °۱۲۰قرار می گیرد.( شکل ۲-۱۴)
qh*=Ch qv.qv +Ch qv.qv
VRB- Ch,qh*
شکل b-1-14نرمی خمش در لوله
ش لوله
شکل ۲-۱۴واکنش مهار کننده با نرمی خمش در لوله

با:
(qv=λRG.PE+PV (14-5
(λB. PE+γb.da/2) (14-6
qh=kz
ch,qh ، ch ,qvو * ch, qhارزش های تغییر شکل در ممان خمشی هستند.
سفتی سیستم لوله/بستر  (VRB=SR/SBH) این اطلاع را می دهد که لوله چقدر در بستر تغییر شکل می دهد و چقدر فشار واکنش بستر فعال می شود.
شکل :٣–١۴توضیح مفهوم سفتی سیستم

در حالت حد مرزی بین رفتار سفتی خمش که اثر فشار واکنش بستر qhمشخص نیست نرمی خمش لوله که در امنیت قرارگیری انحصاری نیست به وسیله فشار واکنش مهار کننده مشخص می شود، VRB=1می شود.
سفتی خمش لوله دارای سفتی سیستمی ، VRB>1و نرمی خمش در لوله دارای (۳-۱۴ است.)شکلVRB<1
حد ریاضی بین رفتار خمش نرم و سفت در آگوست ٢٠٠٠در ورقه کار ATV  VRB=1 باDVWK, A1273 مشخص شده است.
Sie betrug bis da to VRB=0.1 . بوده استVRB=0.1 که تاکنون تعریف جدید قابل توجه است چون همیشه تعداد زیادی لوله از مواد مختلف در محاسبات در “محدوده مرزی” قرار می گیرند.
به عنوان مثال در لوله های چدن نشکن مقادیر داده شده محاسبه ای آنها برای VRBعمدتاً بین ۰٫۰۱و ۰٫۹۹قرار می گیرند.
VRB=1یک حد با معنی است.
لذا محاسبات نرمی خمش لوله های چدن نشکن قاعده دار می شوند و به صورت اساسی یک گواهی تغییر شکل حاصل می شود.
راهنمایی: در صورتیکه لوله در زمین دارای مهار کننده سفت تراز بستر اطراف باشد، جریان نیرو در لوله متمرکز می شود، هر چقدر لوله نرم تر باشد نیرو از محیط لوله گذر
می کندو هر چقدر لوله سفت تر باشد تمرکز بار بیشتر است.

جدول :١–١۴مثال نرمی خمش و سفتی خمش لوله

-۴-۱۴نیروهای برشی

تقسیم بندی خمش نرم و خمش سفت در لوله ها مبنای تعیین ممان خمشی Mو تغییر شکل Δdلوله ها است. مطابق توزیع فشار در محیط لوله ممان خمشی Mو نیروی نرمال Nبرای بارهای خارجی مانند وزن مربوطه و پر شدن آب تعیین می شود. نیروی مورب در مسیر حلقه به علت اندکی قابل توجه نیست.
مقدار ممان Mو نیروی نرمال Nطبق قوانین استاتیک تحقیق می ود. با مقدار MوN نیروهای برشی طبق معادلات زیر بدست می آید:

یا

راهنمایی: در سیستم سفتی کمتر، یعنی در مسیر نرمتر لوله ممان کمتر می باشد. این امر به خصوص برای لوله های چد نشکن با اندازه اسمی بزرگتر که در آنها سفتی سیستم به صورت کلی کمتر از ۰٫۱است، معتبر است.
۵–١۴-تغییر شکل ها

مطابق توزیع فشار در محیط لوله، تغییر قطر عمودی Δdvدر ادامه بارهای خارجی طبق معادلات زیر می تواند محاسبه گردد، به صورتیکه از اثر کم پر شدن آب به تغییر شکل
صرف نظر می شود:

Δdv = 2.rm/8.S0 . (Ch,qv .qv+ Cn,qh+Ch,qh*. qh*) (25-14)

لذا داریم:

S0=ER.I/dm³
بار کلی بر لوله qvمساوی ضرب بار زمین pدر فاکتور تمرکز به علاوه بار ترافیکی است:
(٢۶–١۴)
qv=m.p+pv
تمرکز بار روی لوله ناشی از جابجایی تنش است که به اثرات زیر وابسته است.
• اثر نسبی گسترده شدن بار بر لوله:
a¹=a.E1/E2>0.25
• پوشش(مدفون شدن) نسبی:
h/da
• نسبت سفتی:
Vs=SR/[C.V].SBV
• پهنای حفاری نسبی:
b/da
در برخی از موارد لوله ها به صورت اضافی با خمش در مسیر طولی، بارگذاریمی شوند. مثلاً در:
• در  حفاری زیر خط یک لوله از قبل نصب شده بارها بوسیله زمین و بار ترافیکی روی قسمت آزاد لوله وارد می شوند.(شکل۴–١۴)
• نشت بستر، بارگذاری روی لوله ها بصورتی است با حرکت بستر سازگاری دارد(شکل ۵-۱۴ )
شکل ۴-۱۴: بارگذاری لوله ها به وسیله بار زمین و بار ترافیکی

شکل ۵-۱۴: بارگذاری لوله ها به وسیله نشت زمین

در اینجا باید توجهات خاص صورت گیرد:
ابتدا باید این ارزیابی صورت گیرد که کدام اندازه اسمی بیشتر توسط خمش و کدام بیشتر
توسط بارگذاری موضعی مورد خطر قرار دارد:
در حالت بارگذاری طبق شکل ۴–١۴حداکثر تنش خمش бbبرابر است با:

Бb=p.b.l/8.w
(٢٧–١۴)

همچنین با بار خارجی یکسانی pتنش موضعی бsبصورت زیر محاسبه

می شود:

Бs=0.375 .
(۲۸-۱۴)

p.dm/s²
به وسیله شکل گیری ممان مقاومتی wو جانشینی ، حد اندازه اسمی DN бrبدست می آید که” محدوده خطر” هر دو از یکدیگر جدا می باشند.
DN бr=0.7 . ³√ (۲۹-۱۴)
B.l.s
: می شودl=1.600mm وB=1200mm برای
DN бr=90 . mm بر حسبs (30-14)
³√s
در حالت زیر نشت زمین نیز وارد محاسبه می شود)شکل:(۴-۱۴
نشت زمین توسط شکاف (نشت) زمین Δطول اثر آن Lمی شود.
دراین حالت بزرگترین ممان تنش خمشی бbدر لوله هست:

Бb=3.
(۳۱-۱۴)
E.da/L² . Δ
با قراری به جای نسبت бb/Eو حل طبق آن Δمی شود:
(٣٢–١۴)

Δ=ε . L²/۳ .

da

–۶–١۴تنش ها

تنش های ناشی از بارها طبق قواعد عمومی فنی حاصل می شوند:

Б=N/A
(٣٣–١۴)
±M/W .αK

با ضریب تصحیح αKکه جهت در نظر گرفتن خم مربوط به پخ لبه داخلی و خارجی می باشد.
فشار داخلی با قرار گرفتن لوله تحت تنش ناشی از فشار داخلی ، pتنش ها در مسیر محیط تا مسیر طول و در مسیر شعاع حاصل می شوند.
در لوله های سرکاسه دار (بدون پیوندهای مهار کننده نیروی طولی) تنش ها در مسیر طولی نسبتاً صفر می باشند. هنگامیکه خمشی در مسیر طولی موجود نیست تنش ها در مسیر
محیطی با توجه به المان های شعاعی طبق فرمول Kesselمحاسبه می شوند:

 
 
 
 
 
 
نوشته نیروهای برشی لوله ها اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

پوشش داخلی ملات سیمان لوله ها

در ورقه کار DVGW،W346توصیه های عملی جهت آزمون فشار، شستشو، میکروب کشی، داخل کردن و کار با خطوط آب آشامیدنی با پوشش ملات سیمان آمده
است. ورقه کار DVGW، W347در برگیرنده الزامات بهداشتی آب آشامیدنی و روش های آزمون مواد با چسب سیمان در محدوده آب آشامیدنی، همچنین پوشش ملات
سیمان لوله ها و اتصالات چدن نشکن است.

٢–٢–١٣-لایه/پوشش داخلی آلی

سطوح پیوند لوله ها با مواد آلی پوشش داده می شوند. این امر بصورت کلی توسط پوشش لاک پایه بیتومن یا رزین اپوکسی صورت می گیرد.
شکل١–١٣یک مقطع پیوند سرکاسه اسپیگات را نشان می دهد که مشخص است که سطح خارجی اسپیگات لوله مانند پروفیل داخلی سرکاسه با آب آشامیدنی در تماس است.
مواد پوششی رزین اپوکسی الزامات توصیه های KTVیا لیست الزامات رزین اپوکسی، الزامات لاک بیتومنی در محدوده پیوند موجود در ورقه کار -DVGW W348را ارضاء می کند.
بصورت اساسی پوشش های در تماس با آب آشامیدنی و پوشش های داخلی که شامل مواد آلی هستند مطابق ورقه کار W270از نشت میکروبی آزمون می شوند.
اتصالات با یک پوشش رزین اپوکسی همه جانبه محافظت می شوند. اغلب موارد روش ذوب پودری الکترواستاتیکی یا روش زینتر چرخشی بکار می رود.
الزامات و روش های آزمون در EN14901آمده است.

شکل :١–١٣مقدار سطوح تماس آب آشامیدنی در حوزه پیوند اتصال–تایتون

۳-۲-۱۳-قوانین اروپایی

یک حالت خاص در حوزه آب آشامیدنی شامل این مسئله است که خطوط لوله برای آبآشامیدنی تحت استانداردهای اجباری و دستورالعمل های تولید قرار داشته باشند. از این بابت باید موانع کاری برطرف شوند که می تواند ناشی از الزامات استانداردهای ملی مختلف باشد.
قوانین ملی جداگانه جهت حفاظت مصرف کننده و بهداشت آب آشامیدنی در هر صورت باید باقی بمانند. این امر پایه یک روش مجاز اروپایی ( EASطرح پذیرش اروپایی)را سبب می شود که در آن الزامات و روش های آزمون برای بخش ساختاری آب آشامیدنی که در آن کلیه کشورهای عضو در بر گرفته شوند، موجود باشد.
بدون ترازهای حفاظتی ملی ممکن است که یک آزمون مجاز منفرد در تمام کشورهای Euبرای بخش ساختاری بهداشت آب آشامیدنی مجاز شود که با آنها EASقبل از
سال ٢٠١٠برپا نمی شود.

٣–١٣-پوشش داخلی ملات سیمان لوله ها و اتصالات برای خطوط فاضلاب

فاضلاب حقیقتاً دارای مواد محتوی بیشتری از آب آشامیدنی یا آب خام است. فاضلاب در کانالهای فاضلاب عمومی باید قواعد ورقه کار ATV, A115را داشته باشندکه در بر گیرنده قواعد عمومی جهت ملاک های عمومی مهم است و مقدم بر همه جهت فاضلاب های خانگی است.از این قواعد عمدتا د در ایستگاه های کاری فاضلاب های
صنعتی صنعتی در برخی حالات تخطی می شود.
لوله و اتصالات چدن نشکن برای خطوط فاضلاب در EN598استاندارد شده اندکه محدوده استفاده کانال های سقوط آزاد و خطوط فشاری را در بر می گیرد. پوشش
داخلی باید بارهای مختلف مکانیکی و شیمیایی را به صورت مداوم تحمل کند. آنها با سیمان خاک رسی به عنوان واسطه چسبنده تولید می شوند.
از این بابت آنها نه فقط بارهای شیمیایی مانند آب های غلیظ نمکی، اسیدی یا بدون املاح(نرم) را تحمل می کنند بلکه بارهای مکانیکی مثلاً حرکت فاضلاب یا تمیزکاری
فشار بالا را نیز تحمل می کنند.
پوشش داخلی سیمان خاک رسی در روش چرخشی گریز از مرکز به صورت شدیدی محکم می شود و در اتاقک های گرمایشی و در درجه حرارت های بالا آنقدر کیور
می شود که ساختار کریستالی مکعبی شکل پایداری از هیدرات–آلومینات تشکیل می دهد که مبنای مقاومت بالا این پوشش داخلی است. محدوده پیوند با یک پوشش رزین اپوکسی در برابر حمله محافظت می شود.
EN598در برگیرنده الزامات زیر جهت مشخصات قابلیت تحمل بار درپوشش داخلی است:
• پایداری شیمیایی:
۶ماه در معرض PH3تا PH13
• مقاومت سایشی:
١٠٠٠٠٠حرکت در ، Darmstadterتکان دهنده حرکتی
• مقاومت در برابر تمیزکاری فشار بالا
در ورقه کار راهنمای M168محدوده استفاده از PH3.5تا PH10داده شده است.
گواهی های مقاومت در برابر خوردگی اسید سولفوریک بیولوژیکی در انستیتو
میکروبیولوژی دانشگاه هامبورگ موجود است.(١–١٣)

۴-۱۳-پوشش های داخلی در خطوط آب خام

آب خام مطابق با آب اشامیدنی نمی باشد چونکه در آن مقدار زیادی حل کننده های آهکی، آب اسیدی وجود دارد. آب محلول کلسیت به مرور زمان به استحکام مواد
چسبیده شده به سیمان به علت حل جزء کربنات کلسیم تاثیر می گذارد. هر چه قدر این اتفاق شدیدتر باشد ظرفیت حل کلسیت بالاتر و تراکم ماده پوشش کمتر می شود.
برای آب خام که مطابق با قواعد آب آشامیدنی نیست.پوشش ملات سیمان از سیمان با پایه خاک رس بازی استفاده می شود. ملات سیمان خاک رسی به صورت عملی دارای آهک آزاد نیست و بنابراین در تطابق با آب حل کننده آهک مقاوم است. همچنین ملات سیمان بهینه سازی شده با مواد پلاستیکی در برابر آب حل کننده آهک مقاوم است.
مقاومت به خوردگی طبق ، DIN2880ضمیمه Cبا محلول بافر استات (PH4.5) اثبات می شود.

۵–١٣-پوشش های داخلی در خطوط آب سرد و مصرفی

جهت انتقال آب مصرفی و خنک که خواص شیمیایی آنها مطابق با آب آشامیدنی می باشد لوله و اتصالات با برنامه آب آشامیدنی بکار می روند.
برای آب هایی که محلول آهکی دارند از لوله و اتصالات با پوشش داخلی پایه سیمان خاک رسی بازی استفاده می شود.

۶–١٣-پوشش داخلی خطوط گاز

لوله و اتصالات جهت انتقال گاز سوختنی به صورت معمول دارای پوشش داخلی بیتومن می باشند این پوشش کافی است هنگامی که گاز سوختنی طبق تعاریف
-DVGWورقه کار G260خشک می باشد.
EN969با ضمیمه ١امکان استفاده پوشش داخلی ملات سیمان لوله های آب آشامیدنی برای خطوط لوله گاز را می دهد، که سبب نگهداری آسان خط لوله می شود.
جدا از گاز سوختنی. دیگر گازها می توانند با درجه حرارت بالاتر در خطوط لوله چدن نشکن انتقال یابند.
کاربردهای معمول برای خطوط جهت انتقال گازهای مصرف شده یا خطوط دمشی در تاسیسات تصفیه می باشد.
شکل ٢–١٣نصب یک خط جمع آوری گاز مصرف شده را نشان می دهد.
نوع پوشش داخلی برای لوله ها و اتصالات جهت انتقال چنین گازهایی طبق توافق می باشد.
شکل ٢–١٣لوله های جمع اوری گازهای مصرف شده (ضایعاتی) در سالن مونتاژ
Montage holle-Corgolifter انتقال اقلام

۷-۱۳-پوشش رزین اپوکسی (EPاتصالات )

اتصالات در حوزه فاضلاب به صورت استاندارد در داخل و خارج با پوشش EP تحویل می شوند. همچنین در حوزه آب آشامیدنی کاربرد این پوشش صورت می گیرد.
پوشش در استانداردهای EN598و EN595اشاره و در EN14901استاندارد شده است.

٨–١٣-پوشش داخلی اتصالات با لعاب خاص

در حوزه پوشش داخلی شیرها برای استفاده آب آشامیدنی پوشش لعاب از مدت ها پیش بکار می رفته است. همچنین برای اتصالات چدن نشکن این پوشش بکار می رود. این پوشش در DIN3475ضخامت لایه بین ۱۵۰µmو ۵۰۰µmاستاندارد شده است.
شکل٣–١٣یک گروه از اتصالات را نشان می دهد که با مواد پوششی مختلف, پوشش داخلی یا خارجی شده اند. (شکل٣–١٣را نگاه کنید.)

شکل: ٣ –١٣یک گروه از اتصالات با مواد پوششی مختلف, پوشش داخلی یا خارجی

۱-۱۴-کلیات

در بارهای مکانیکی یک جسم در برابر تنش مکانیکی бبا تغییر شکل معین εمعادله مربوطه زیر را می دهد: E=б/ε
که در آن Eمدول الاسیسیته ماده است. برای هر ماده این مقدار با گذشت زمان تغییر می کند و به صورت قاعده در یک مطالعه کوتاه مدت معین می شود و با امنیت کافی در محاسبات بکار می رود.
لوله ها باید در مدت زمان کاری کلی آب بند و کارا باقی بمانند. در محاسبات آنها در کنار بارهای داخلی و خارجی، شرایط کاری و رفتار ماده نقش مهمی را بازی می کنند.
نسبت حقیقی کافی تنش، تغییر شکل در مقادیر مجاز بصورت اطمینان مشخص می شود.
مقدار به نوع و تنش و شکست آن بستگی دارد که ماده از خود نشان می دهد و به اطمینان لازم در هنگام استفاده نیز بستگی دارد.
–٢–١۴بارها
بارهای اعمال شونده به خطوط لوله مدفون شونده در خاک مانند
• بارهای زمین
• بارهای تخت یکسان توزیع شده
• بارهای ترافیکی
• بارهای تخت محدود شده
• فشار داخلی
• بارهای خاص (پایه/نصب حفاظ ها)
می باشند.

–بارهای زمینی

مهار کردن خطوط لوله بخشی از کار عملیاتی لوله گذارها است و حقیقتاً این امر شامل تقسیم بار و توزیع فشار در محیط لوله و نیز تقسیم فشارهای اثر کننده جانبی روی خط لوله است.
محاسبات استاتیکی در اولویت قرار می گیرند به صورتی که بارها و واکنش ها در طول لوله بصورت یکسان توزیع می شوند.
– بارهای تخت یکسان توزیع شده

می تواند مثلاً Schuttguterباشد.

–بارهای ترافیکی

تحت بارهای ترافیکی بارهای اثر کننده به خط لوله بصورت ثابت نمی باشند. لذا مثلاً موارد زیر محاسبه می شوند:
• بارهای ترافیکی خیابانی
• بارهای ترافیکی خطوط راه آهن
• بارهای ترافیکی خطوط هواپیما
 
نوشته پوشش داخلی ملات سیمان لوله ها اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

 آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز

۶-۱۱ آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز

واشرهای خطوط لوله گاز جهت تامین گاز در مبنای امنیتی از اهمیت زیادیبرخوردارند. در اینجا این سوال مطرح می شود که مقاومت واشر در برابر گاز حاوی مواد هیدروکربنی در مرحله اول چگونه است.
گاز سوختی خالص در فشارهای بالا اثری روی واشر ندارد و گاز سوختی در هر صورت کم وبیش دارای مقادیری از هیدروکربن ها است که بر واشرهای لاستیکی مختلف
مثلاً به حالت بادکردگی اثر می گذارد.
در سال ۶۰مقدار انتقال صورت گرفته از گاز شهری و گاز(Kokerei-fernزغال) بهسمت گاز طبیعی(زمین) در اوایل دارای کاهش شدیدی به خاطر اثرات منفی بر آب بندی
لاستیکی بود. حقیقتاً توسط موارد زیر تهدید شده بود:
• گاز میعان شده
• این حقیقت که در خطوط تامین گاز طبیعی کندانسه های موجود از مواد
هیدروکربنی اشباع شده تشکیل شده بود.
این موارد اثر کمتری بر واشر داشتند.
به صورت کامل با استاندارد آزمون–مواد EN682مطابق ورقه کار DVGW G480-1 یک تست کارکردی بر پیوندهای سرکاسه صورت می گیرد.
در این حالت یک واشر ساخته شده که مورد آزمون آب بندی شده در معرض آب یا باد جهت بررسی اثر مواد هیدروکربنی قرار گرفته، دوباره آزمون شده و سپس جهت آزمون سوم آب بندی واشر خشک می شود.
بعد از گذشت زمان آزمون و فاز بازیابی مجدد واشرها باید در پیوند در آزمون هوا با فشار مثبت ۰٫۱barو ۱۸barآب بند باشند.
گواهی آزمون DVGWبا شماره ثبت این شناخت را می دهد که پیوند مطابق قواعد مشخص فنی آزمون شده و جهت استفاده در خطوط گاز مجاز می باشد.

۱۲-پوشش های خارجی

پوشش های خارجی خطوط لوله های چدنی را به صورت مداوم محافظت می کنند.
پوشش های خارجی کارخانه ای لوله ها و اتصالات مطابق شرایط خاک می باشند و درصورت نیاز در محل نصب تکمیل می شوند. روش های محافظت خوردگی خاص لوله هایچدنی و محدوده استفاده آنها در اینجا توضیح داده می شود.

۱-۱۲-کلیات

لوله و اتصالات با پوشش های کارخانه ای در اثر آسیب دیدگی دچار زنگ زدگی می شوند که در صورت نیاز در محل مونتاژ ترمیم می شوند. پارامترها)روش های( محافظت
خوردگی به صورتی انتخاب می شوندکه از دوام خطوط لوله اطمینان حاصل شود.
DIN30675-2محافظت خارجی خوردگی خطوط لوله مدفون شونده چدن نشکن را قانون گذاری کرده است.
استاندارد یک نگاه اجمالی بر پوشش های کارخانه ای و روش های محل نصب دارد. در DIN30672-2جدول ،۱محدوده استفاده پوشش های خارجی طبق ،EN14628
EN14901و DIN 30674-2,3,5همراه و بدون مهار کننده در تنظیم محافظتی پوشش مشخص شده است.(جدول ۱-۱۲)
به علاوه استاندارد در رابطه با پارامترهای محافظت خوردگی هنگام تاثیر الکترود شیمیایی اطلاع می دهد و نیز اینکه پیوند سرکاسه دارای حالت مقاومت الکتریکی است.

۲-۱۲-پوشش های خارجی کارخانه ای

لوله از جنس چدن نشکن دارای پوشش های خارجی استاندارد زینک با پوشش نهایی طبق EN598 ،EN545و EN969است. تعاریف این استاندارد توسط DIN 30674-3
کامل می شود.
این پوشش های خارجی در اکثر خاک ها نسبت به آسیب های خوردگی بادوام می باشند. پوشش جدید خارجی زینک–آلومینیوم ) %۸۵جرم وزنی زینک و %۱۵درصد آلومینیوم(و لایه تکمیلی رزین اپوکسی ) (EPاست. محدوده استفاده مطابق EN545-2002 ضمیمه D2در جدول ۲-۱۲ارائه شده است.
نسبت خاک دارای اثر بالائی روی محافظت خوردگی است لذا جهت اطمینان از پوشش خارجی پلی اتیلن طبق EN14628و پوشش خارجی ملات سیمان طبق ۳۰۶۷۴-۲یا طبق EN15542استفاده می شود.
اتصالات از جنس چدن نشکن طبق EN545و EN969مطابق حالت استاندارد توسط بیتومن یا لایه رزین مصنوعی پوشش داده شده و تحویل می شوند.اتصالات برای موارد
خطوط فاضلاب طبق EN598جهت حفاظت خوردگی از لایه EPمطابق EN14901  استفاده می کنند.
لعاب فنی جهت ماده پوشش خارجی برای اتصالات و شیرها جهت تمام خاک ها استفاده می شود.

-۱-۲-۱۲پوشش زینک همراه با لایه نهایی

پوشش زینک و لایه نهایی با هم اثر سینرژیکی دارند. یعنی مجموعه اثر حفاظتی آنها بهتر از حالت منفرد این پوشش ها است. در جدول ۱-۱۲و ۲-۱۲محدوده استفاده سیستم مشخص شده است.
سیستم حفاظتی پوشش زینک با لایه نهایی درون حوزه استفاده اش پایدار است در حالتیکه که لایه نهایی چدن از خاک جدا باشد.
مک ها در لایه نهایی یا آسیب دیدگی های پوشش خارجی هنگام نصب لوله در خاک های مرطوب)دی الکتریک( به وسیله تولید محصولات واکنش زینک نامحلول بهبود می یابند.
این محصولات واکنشی زینک ناشی از واکنش زینک فلزی با اجزاء خاک محیط است.
شکل ۱-۱۲بهبود آسیب دیدگی های مصنوعی توسط محصولات واکنش زینک طبق آزمایش ۱۵ماهه در محیط مصنوعی آب دریا را نشان می دهد.
شکل۱-۱۲ : بهبود خود به خودی آسیب دیدگی ها توسط محصولات واکنش زینک

شکل ۲-۱۲: شماتیک واکنش های محافظتی زینک

یک نمایش تصویری واکنش های محافظتی زینک در تصویر ۲-۱۲آمده است.
در اصول آزمون VP545،DVGWتمام الزامات سیستم لوله ها آمده است.
جهت الزامات مکمل جرم زینک متوسط روی سطح تخت حداقل ۱۶۰ g/m²می باشد. بدین وسیله زینک کافی جهت بهبود آسیب دیدگی های بعدی که ناشی از حرکت زمین یا حفاری های بعدی است، فعال می شود.
جدول :۱-۱۲محدوده استفاده خطوط لوله مدفون شونده از چدن نشکن با پوشش خارجی طبق (DIN30675-2 )استخراج ازEN14628 وDIN 30674-2,3,5

¹)در درجه حرارت های دائمی ° T≤۳۰برای پیوندگاه لوله می توانند پوشش های خارجی DIN30672-C-30M یا پوشش های خارجیDIN30672-B-30M بکار روند.
²)جهت اثر دائمی خاک با PH<6همانند خاک های Schlick ، ‌Moor ، Torfو Marshمناسب نیست.
³) به راهنمایی های بخش ۱-۴مراجعه شود.
توجه: مواد محافظ خوردگی طبق DIN30672-1می توانند برای پوشش های خارجی
لوله های چدنی نشکن جدا از پیوندگاه لوله طبق توافق بکار روند.

جدول ٢–١٢: محدوده استفاده برای پوشش زینک –آلومینیوم مطابق با ضمیمه DIN , D2 EN 545 :2002

(۴استثناء:
• خاک های اسیدی torfig
• خاک هایی که دارای شلاکه، خاکستر، ضایعات می باشند یا بوسیله ضایعات یا فاضلاب صنعتی آلوده شده اند، خاک هایی که زیر کانال های روباز آبی با
مقاومت <500Ωcmمی باشند.

-۲-۲-۱۲پوشش خارجی ملات سیمان (ZMU)

لوله های چدن نشکن با پوشش خارجی ملات سیمان می توانند در تمام خاک ها بکار روند.
ZMUاز اثر واسطه های خورنده جلوگیری می کند و در برابر بارهای مکانیکی ناشی از حمل و نقل و نصب مقاومت می کند. به خصوص هنگام کاربرد تکنولوژیک نصب
بدون حفاری این پوشش ها دارای برتری می باشند.
تحمل بار مکانیکی پوشش ملات سیمان طبق DIN30674-2یا pr EN15542 بوسیله الزامات ذیل مشخص می شود:
• عدم وجود ترک در آزمون تغییر شکل رینگ
• استحکام چسبندگی
• مقاومت به ضربه
الزامات به صورتی تعیین می شوند که آسیب دیدگی های لایه ملات سیمان حین حمل و نقل اقلام و نیز هنگام نصب در زمین های سخت به حداقل برسند. در صورتی که تهدیدی نیز روی این پوشش ها )مثلاً هنگام نصب با روش متلاشی کردن خط لوله قبلی( صورت گیرد، پوشش زینک به صورت فعال محافظت را انجام می دهد. ) ۱-۲-۱۲را نگاه کنید( در هنگام نصب محدوده پیوند بعد از مونتاژ محافظت می شود.(بخش ۳-۱۲را نگاه کنید)

-۳-۲-۱۲پوشش پلی اتیلن(PE-U)

پوشش پلی اتیلن چدن را با مقاومت اهمی بالا از خاک بستر جدا می کند. ضخامت لایه حداقل به مقدار ۱mmجهت حفاظت خوردگی خالص لازم است، لایه بالایی مقاومت لایه محافظ را در برابر بارهای مکانیکی افزایش می دهد.
EN 14628مقایسه ای بین اجرای عادی و اجرای تقویت شده را بدست می دهد. الزامات و آزمون ها طبق EN14628به صورتی می باشند که پوشش خارجی پلی اتیلن تنش های عادی در حمل و نقل، انبارش و نصب را تحمل کند.
محدوده پیوند بعد از مونتاژ محافظت می شود)شکل ،(۳-۱۲بخش ۳-۱۲را نگاه کنید.

شکل ۳-۱۲ :پوشش خارجی بعد از نصب جهت محدوده پیوند

-۴-۲-۱۲لایه بیتومن

لایه بیتومن طبق EN565و EN969به عنوان حفاظ برای اتصالات و به عنوان لایه نهایی برای لوله ها باید بر روی پوشش زینک به کار می رود. ضخامت لایه به ۷۰µmبالغ
می شود.

–۵–٢–١٢پوشش رزین اپوکسی اتصالات

اتصالات برای کانال های فاضلاب به صورت معمول دارای لایه رزین اپوکسی می باشند. همچنین در حوزه آب آشامیدنی اتصالات با لایه پودری EPاستفاده می شوند.
لایه داخل و خارج با یک متوسط ضخامت لایه حداقل ۲۵۰µmاغلب از پودر EPاست و استاندارد آن EN14901می باشد.
این روش در فصل ۲-۵-۳توصیف شده است.

-۶-۲-۱۲لایه لعاب اتصالات

لایه لعاب اتصالات یک پیوند شیمیایی–فیزیکی شدید(پیوند یونی)با چدن نشکن ایجاد می کندکه بوسیله فرایند نفوذ مواد پایه لعاب و واکنش ها مربوطه صورت می گیرد.
لعاب داخلی و خارجی دارای خواص زیر است:
• حفاظت بهداشتی بالایی برای آب آشامیدنی ایجاد می کند.
• دارای مقاومت به خوردگی در تمام خاک ها است.
• دارای پوشش داخلی و خارجی بدون عیب است.
• مقاومت مکانیکی بالاتری در مقابل بار مکانیکی دارد.
• اطمینان نفوذپذیری به خصوص در قسمت های آسیب دیده سطحی دارد.
• به پیر شدن مقاوم است.

۳-۱۲- پوشش های اضافی هنگام نصب

با توجه به پوشش های اضافی نصب، تصمیم گیری بین حالت نصب و مرمت صورتمی گیرد. پوشش های اضافی هنگام نصب مکمل بر پوشش های کارخانه ای می باشند.
بنابراین خط لوله ها یا بخشی از آن دارای پوشش اضافی می گردند. در پوشش های خارجی لوله مانند پوشش ملات سیمان یا پلی اتیلن محدوده پیوند و اتصالات متعاقباً محافظت می شوند.
–١–٣–١٢خاک های بستر متعادل کننده جهت حفاظت خوردگی

خاک های بستر متعادل کننده جهت حفاظت خوردگی برروی سطح خطوط لوله یک لایه خاک هموژن در تمام جهات با کلاس خاک ) Ιخورنده نیست یا خورنده ضعیف است طبقDIN 50929-3 می باشند.
 مطابق با DIN 30675-2آنها سیستم زینک با لایه نهایی را کامل می کنند.
آنها مطابق با EN805و EN1610جهت خاک بستر و شرایط آن هستند.
این عمل اضافی یک محیط هموژن دور خط لوله به خصوص در میادین با خاک های خورنده شدید و ناهمگون را ایجاد می کند، بدینوسیله از ایجاد محدوده های کاتدی و آندی
جدا از هم موضعی جلوگیری می کند، که سبب سوراخ یا مک می شوند. خاک بستر متعادل کننده جهت حفاظت خوردگی جهت اثر دائمی در تماس با خاک با PH<6و یا ،Torp Marsch وSchlick ، Moor مناسب نیست.

–٢–٣–١٢حفاظت خوردگی محدوده پیوند

محدوده پیوند خطوط لوله با پوشش خارجی پلی اتیلن و ملات سیمان بعد از مونتاژ مطابق با راهنمایی های تولید کننده پوشش خارجی می باشد. Din 30675-2را نگاه کنید.
جهت حفاظت پیوندهای سرکاسه ای به جای پوشش پلی اتیلن از مواد منقبض شونده گرمایی و به جای پوشش خارجی ملات سیمان از غلاف لاستیکی استفاده می شود.

–٣–٣–١٢پارامترهای الکتروشیمیایی

محافظت خوردگی در اثر الکتروشیمیایی در DIN30675-2آمده است. در خطوط لوله غیرمهار شونده طولی چدن نشکن وقفه ای توسط آببندی لاستیکی پیوندها در هر ۶متر وجود دارد که بصورت کلی اثر الکتروشیمیایی وجود ندارد لذا از پارامترهای محافظتی الکتروشیمیایی می توان صرف نظر کرد.
جهت اثر الکتروشیمیایی از قاعده تشکیل عناصر با کاتد بیگانه و جریان سرگردان ناشی از تاسیسات جریان مستقیم استفاده می شود. این معادله برای خطوط لوله مهار شونده طولی با پیوندهای اثر کننده برعایق الکتریکی معتبر است.
فقط در خطوط لوله مهار شونده طولی با پیوندهای هدایت کننده فلزی، پارامترهای
حفاظت الکتروشیمیایی ضروری می شود. مثلاً:
• نصب پیوندهای عایق کننده الکتریکی در هر ١٠٠متر
• نگهداری یک فاصله کافی جهت حفاظت کاتدی وسائل طبق توصیه ،AFKشماره ٢
• منحرف کردن جریان سرگردان مثلاً مکش طبق DIN VDE 050
خوردگی جریان متناوب خطوط لوله مدفون شونده از چدن نشکن دربخش (١–١٢) بحث می شود. لذا مشخص می شود که طبق DIN 30675-2جهت جریان مستقیم، فقط چنین خطوط لوله مهار شونده طولی دارای خطر خوردگی هستند وقتیکه پیوندهای هدایت کننده فلزی در تاسیسات خطوط به فاصله کمتر از ۱۰۰mو پوشش های اثرکننده برعایق الکتریکی مشاهده شوند.
–۴–٣–١٢پارامترهای مرمت

پوشش های لوله و اتصالات بصورتی محکم انتخاب می شوند که در کار با حالت معمول خراش های قابل توجه ایجاد نشود. همچنین گاهی پارامترهای ترمیم لازم است. مثلاً در مواردی که کار معمول نیست مانند سوراخکاری یا برشکاری که قواعد تولید در نظر گرفته می شود.

–١٣پوششهای داخلی (لایه داخلی)

لایه محافظ سطح داخلی خطوط لوله به عنوان پوشش داخلی نامیده می شود. وظیفه آنحفاظت مواد لوله در واکنش با سرویس عبور کننده و به خصوص حفاظت سرویس آب جهت رسیدن به مصرف کننده نهایی است. برای لوله های چدن نشکن لایه داخلی استاندارد، پوشش ملات سیمان است که بصورت کلی لوله را در بر می گیرد.
در اتصالات لوله چدن نشکن طبق زمان تغییراتی صورت گرفته است:
قسمت غالبی از اتصالات جهت انتقال آب آشامیدنی از لایه داخلی ملات سیمان استفاده می کنند. اما همچنان پوشش داخلی رزین اپوکسی و لعاب فنی نیز در حالت زیادی بکار می روند.
به صورت کلی انواع پوشش های داخلی جهت کاربرد در لوله ها و اتصالات چدن نشکن بکار می روند. با توجه به اهمیت زیاد آن قبل از همه لایه ملات سیمان توصیه می شود.
 
 
 
 
نوشته  آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

آب بندها و کاربرد آن در لوله ها

۱۱-آب بندها و کاربرد آن در لوله ها

خطوط لوله مدفون شونده در خاک از جنس چدن نشکن تقریباً بدون استثناء همراه با اتصال سرکاسه اسپیگات می باشند. آب بندهای سیستم تایتون و استاندارد دارای اهمیت زیادی هستند. آنها دارای واشرهای فشرده شونده در محفظه با پروفیل معین خاص می باشند.
کارکرد آب بندی آنها در طول مدت کلی استفاده خط لوله مطمئن می باشد. مواد واشر نیازها را برای یک مدت زمان طولانی برآورده می سازند. از این رو برای نیازهای سرویس های انتقالی و مخصوص اضافی مناسب می باشند.
١–١١- کلیات
خطوط لوله مدفون شونده در خاک دارای کنترل دائمی و نظارت هستند. اطمینان به دوام طولانی واشر در خطوط لوله از اهمیت خاصی برخوردار است. اطمینان به دوام و طول عمر مواد واشرها در ابعاد زیادی اطمینان از خط لوله را حاصل می کند. این اطمینان به حفاظت سرویس های حیاتی مهم و آب آشامیدنی کمک می کند. جدا از این از نشت آب زمینی آلوده جلوگیری می کند و نفوذ فاضلاب و گاز را کم می کند.
حوزه ای کاربردی متفاوت امکان استفاده از مواد واشر با بخش های مختلف را سبب می شودکه باید از کیفیت خیلی خوبی ساخته شوند. نیاز به واشرهای بادوام در یکسری از نیازمندی ها مانند استحکام، الاستیسیته، رفتار پیر شدن و پایداری شیمیایی جلوه گر می شود. بخشی از خطوط لوله های چدنی مدفون شونده با پیوند سرکاسه اسپیگات می باشند. از این بابت با گذشت چندین دهه کاربردهای عملی سیستم تایتون و استاندارد از معنای خاصی برخوردار می باشند.
جز ء مهم آب بندهای پیوندهای سرکاسه اسپیگات قابلیت فرم پذیری پروفیل واشر لاستیکی است. ماده لاستیک دارای حالت الاستیسیته و دوام بالای خوبی جهت واشر می باشد.
در گذشته واشرها فقط از کائوچوی طبیعی ولکانیزه شده) :NRکائوچوی طبیعی( ساخته می شدند. اما امروزه واشرها منحصراً از لاستیک مصنوعی ساخته می شوند. جهت آب آشامیدنی از ) EPDMاتیلن– پروپلین– دین– کوپلی مر( . برای فاضلاب و گاز از NR )کائوچوی نیتریل– بوتادین( استفاده می شود.
آنها از کائوچوی طبیعی از نظر پایداری حرارتی و شیمیایی برتر هستند و از این بابت به خصوص جهت استفاده در خطوط گازو خطوط کانال های فاضلاب مناسب می باشند. دیگر محصولات مصنوعی مثلاً )FPMکائوچوی فلوئور دار( مقاومت بالائی در مقابل درجه حرارت بالای ۵۰°Cدارند.
برای واشرها در خطوط آب و فاضلاب استاندارد ماده ، EN681-1در خطوط گاز استاندارد EN 682معتبر است. در این میان در چهارچوب راهنمای ساخت محصولات
اروپایی EN681-1هماهنگ شده است و علامت شناسایی CEاجباری را نیاز دارد.
آزمایش و نیازمندی های ملی واشرها برای لوله های چدن نشکن با پیوند سرکاسه اسپیگات در اصول آزمون رایج VP546از DVGWآمده است.

٢–١١انواع آب بند ها (واشر ها )

١–٢–١١واشرهای تایتون

سطح مقطع پروفیل واشرهای تایتون در شکل ١–١١نشان داده شده است. آن شامل ترکیبی از دو نوع لاستیک است . یک قسمت با سختی ۵۵IHRDبا کارکرد آب بندی بهینه و الاسیسیته طولانی مدت(قسمت نرم) می باشد. قسمت دیگر با سختی ۸۵IHRDاست و این وظیفه را دارد که واشر را در نشیمنگاهش محکم نگه دارد، هنگامی که اسپیگات لوله در سرکاسه حرکت می کند.(قسمت سخت)
به وسیله تغییر شکل قسمت نرم بین طرف داخلی سرکاسه و طرف خارجی لوله نیروی بازگشت به عقب بالایی ایجاد می شود. این امر باعث آب بندی پیوند می شود که فقط در فشارهای بالا و یا پایین داخلی رخ نمی دهد بلکه در فشار خارجی همانند فشار داخلی عمل می کند.
واشر تایتون در محدوده اندازه اسمی سایز DN80تا DN1000قابل استفاده است و با توجه به محدوده استفاده از کیفیت لاستیک مصنوعی EPDMیا NBRساخته می شود.
٢–٢–١١- واشرهای استاندارد

شکل ٢–١١سطح مقطع واشر استاندارد را نشان می دهد. همانند واشر تایتون پیوند به وسیله نیروی بازگشت به عقب در واشری که در تمام جهات دایره بصورت کلی فشرده شده است سبب آب بندی می شود.
شکل ١–١١: واشر تایتون(سطح مقطع)

شکل ٢–١١: واشر استاندارد(سطح مقطع)

واشر شامل یک نوع لاستیک یکپارچه با سختی ۶۷IRHDمی باشد.
واشر استاندارد در محدوده اندازه اسمی DN80تا DN2000بکار می رود.
٣–٢–١١واشرهای تخت

واشرهای تخت جهت آب بندی کردن پیوندهای فلنجی بکار می روند. اثر آب بندی به این صورت است که دو فلنج مقابل هم توسط پیچ و مهره به یکدیگر فشرده
می شوند. بین این جفت واشر قرار می گیرد که توسط یک فشار بالا کارکرد آب بندی مطمئن می شود.
واشرهای تخت بصورت معمول از لاستیک با سختی کمتر ۸۰IRHDساخته می شوند. جهت جلوگیری از روان شدن واشر مابین دو فلنج از یک ساپورت فلزی داخل واشر که با آن ولکانیزه می شود، استفاده می شود.
واشرهای تخت برای تمام اندازه های اسمی رایج و برای فشار اسمی تا DN40قابل کاربرد می باشند. ابعاد آنها در EN1514-1معین شده است. نیازهای ملی و آزمون ها در برگیرنده اصول آزمون رایجVP547 از DVGWمی باشند.
–٣–١١خواص
واشرهای الاستومر دارای این وظیفه هستند که پیوند لوله ها را ده ها سال از نظر آب بندی مطمئن سازند.
پارامترهای زیر مهم می باشند:
• سختی
• استحکام
• کرنش پارگی
• مانایی تغییر فرم فشاری
• رهایی تنش
• پیر شدن
• رفتار حالت سرد
• پایداری در برابر ازن
• پایداری شیمیایی
۱-۳-۱۱سختی

سختی واشر مقاومت سنجی در برابر ورود یک جسم است. جهت آزمون سختی روش آزمون طبق Shore Aو )IRHDدرجه سختی بین المللی واشر بکار می رود(. در
استانداردهای ENسختی لاستیک طبق IRHDداده شده است.
جهت تعیین سختی واشر طبق Shore Aبه سادگی از یک دستگاه آزمون (دورومتر، شکل ١١–٣) استفاده می شود.
شکل ۳-۱۱: دورومتر

سختی سنجی واشر طبق IRHdهزینه بر می باشد و فقط در مواردی استفاده می شود که مقادیر سختی دقیق و تکرار پذیر لازم باشد. سختی به ترکیب شیمیایی لاستیک و ولکانیزه شدن آن بستگی دارد. بنابراین این پارامتر بدون تردید متاثر از تغییر خواص ماده لاستیک می باشد و بنابراین نیازمندی های ماده واشر طبق کلاس سختی طبقه بندی می شود. سختی واشرهای سرکاسه اسپیگات طبق ساختمان پیوند تعیین می شود.
اندازه گیری سختی در کل حلقه یا در نمونه ای صورت می گیرد که از واشر بصورت صفحه ای تهیه شده است.

۲-۳-۱۱- استحکام و کرنش پارگی

استحکام و کرنش پارگی به آسانی تعیین می شود و مشخصه بحرانی برای کیفیت لاستیک است.
اثر پیر شدن که مثلاً ناشی از تشکیل اکسید است سبب می شود که کرنش پارگی به آسانی تغییر کند.
۳-۳-۱۱مانایی تغییر شکل

یک رفتار تغییر شکل فشاری جهت اطمینان از کارکرد واشر لازم است، وقتی که پیوند حرکت می کند. شکاف پیوند لوله که بین سرکاسه و لوله قرار دارد باید هنگام کار دائمی لوله توسط واشر پر شود به صورتی که واشر یک نیروی فشردگی کافی بر سطح خود را تجربه کند.
تغییر شکل پلاستیک ماندگار در واشر که به عنوان پایداری تغییر فرم فشاری مشخص
می شود، توسط تعیین ابعاد و تلرانس های تمام قسمت های پیوند با انتخاب کیفیت متناسب
واشر در نظر گرفته می شود.
مانایی تغییر شکل فشاری توسط نمونه های استوانه آی شکل تعیین می شود که در طول یک
زمان معین در درجه حرارت معین در جهت محورها % ٢۵فشردگی را تحمل می کنند.
در رفتار الاستیک ایده ال جسم نمونه پس از رهایی به ابعاد اولیه باز می گردد. اما آزمون
نشان می دهد که نمونه یک جسم فشرده شده پس از برگشت دارای مقدار کمی تغییر شکل
است که بنام مانایی تغییر شکل فشاری مشخص می شود و بر حسب تغییر شکل کلی داده
می شود.(شکل ۴–١١)
شکل :۴–١١تعیین مانایی تغییر شکل فشاری

۴–٣–١١-رهایی تنش

“رهایی تنش” یک کمیت برای الاسیسیته واشر لاستیکی است . جهت دوام بالای یک آببندی باید واشر دارای کمترین مقدار رهایی تنش باشد.
رهایی تنش و مانایی تغییر شکل فشاری رابطه ای با یکدیگر ندارند.
رهایی تنش کمیت بهتری برای بررسی رفتار الاستیک یک واشر لاستیکی به نسبت تغییرفرم فشاری است چون فشار فشردگی جهت آب بندی پیوند را حقیقتاً بهتر نشان می دهد.
رهایی تنش در هر صورت جهت اندازه گیری مشکل تر است و زمان طولانی تری را لازم دارد، لذا مانایی تغییر شکل فشاری به عنوان آزمون روتین بکار می رود.
جهت تعیین رهایی تنش یک جسم, نمونه توسط یک دستگاه آزمون خاص در یک درصد معینی فشرده می شود.
تغییر شکل موجود ثابت که نیروی برگشت را اعمال می کندبه عنوان تابعی از زمان اندازه گیری می شود.
برداشت زمانی نیروی بازگشت که بر حسب درصد ارزش خروجی اندازه گیری می شود، رهایی تنش می باشد.

۵–٣–١١پیر شدن

جهت کار کردن آب بندی بدون عیب یک پیوند در کنار خواص الاستیکی در مدت چندین ده سال، رفتار تغییر شکل لاستیک از اهمیت خاصی برخوردار است. پیر شدن از نور، مواد اسیدی و درجه حرارت تاثیر می گیرد.
به همین دلیل در استاندارد ISO2230توصیه شده است که واشرها در محل خنک و تاریک نگهداری شوند.
رفتار پیر شدن اغلب بوسیله آزمون پیر شدن حرارتی siebentatigenدر دمای ۷۰°C آزمون می شود. تغییر اندازه سختی، استحکام پارگی و کرنش پارگی در برابر حالت جدید آزمایش می شود.

۶-۳-۱۱رفتار در حالت سرد

در درجه حرارت های پایین، الاسیسیته واشر و سختی آن کاهش می یابد. این رفتار برگشت پذیر است و اتلاف کیفیت را سبب نمی شود. در گرم کردن مجدد واشر به خواص اولیه خود باز می گردد.
هنگام سرد شدن شرایط لاستیکی واشر از یک حد معینی بیشتر تغییر نمی کند. بنابراین خطری در هنگام مونتاژ در درجه حرارت های پایین وجود ندارد. در راهنمای نصب
واشرهای لوله های چدن نشکن مراحل زیر آمده است:
نمونه های عملی:
واشرها می توانند در درجه حرارت های زیر ۰ °Cیک کاهش سختی معینی داشته باشند.
دردرجه حرارت های نصب زیر ۰ °Cواشرها باید جهت نصب آسان به درجه حرارت در صورت امکان بالای ۱۰ °Cبرسند و واشرها ابتدا مدت زمان کمی قبل از مونتاژ از
محل انبارش مثلاً )ماشین مالک ( برداشته می شوند.
جهت آزمون رفتار سرد واشر )آزمون قرارگیری آزاد( افزایش سختی بعد از انبارش در سرما)هفت روز در (-۱۰°Cتعیین می شود. پله بعدی برای رفتار در سرما در پایداری
تغییر فرم فشاری -۲۵°Cاست.

٧–٣–١١مقاومت در برابر ازن

یک نوع خاص از شکست اکسیدی، تشکیل ترک ازنی است که هنگام بررسی مقاومت ازنی آزمایش می شود.
در آزمون یک نمونه لاستیک ازدیاد طول می یابد و در یک درجه حرارت معین و زمان معین در اتمسفر حاوی ازن قرار می گیرد. در این حالت ترکی بر سطح واشر نباید
مشاهده شود.

–٨–٣–١١پایداری شیمیایی

واشرها برای اتصال سرکاسه–اسپیگات با توجه به نوع استفاده در خطوط آب آشامیدنی ، خام و یا شستشو دارای نیازهای پایداری شیمیایی خاص نمی باشند.
جهت استفاده در کانال های فاضلاب و خطوط فاضلاب برای واشرها مقاومت به فاضلاب طبق استاندارد EN681-1گواهی می شود. تغییرات حجمی مطابق ISO 1817توسط قرارگیری نمونه در آب بدون یون به مدت هفت روز و ۷۰°Cآزمایش می شود.
در صورتیکه تغییرات حجمی بیشتر از % -۱/+۸مقدار اولیه نباشد، واشر پایدار است.
واشرها در اتصال سرکاسه اسپیگات برای خطوط تامین گاز باید مطابق با EN682 مناسب بوده و جهت نگهداری در مواد گازی) (CHمایع تضمین شوند.
مطابق با ISO1817تغییرات حجمی بعد از قرارگیری در مایع آزمون ۷۰ )Bجزء حجمی ایزواکتان و ۳۰جزء حجمی (Toluolو یا مطابق روغن ASTMشماره ۳
اندازه گیری می شوند.
تغییرات حجمی بعد از خشک شدن مجدد نباید از % ۱۵بیشتر شود.
۴–١١واشرها برای خطوط آب آشامیدنی

واشرهای تایتون برای استفاه در خطوط آب آشامیدنی تا معرفی EN681-1به جزء موارداستثنایی کمی از لاستیک طبیعی بوده اند. سپس EPDMیک لاستیک مصنوعی غلبه
پیدا کرد. الزامات این واشر در VP546مشخص شده است.
EN681-1هیچ گونه تعریفی از نظر بهداشتی ندارد. بنابراین این موارد در VP546 وغیره وجود دارند.
از آنجائیکه خطوط آب عمدتاً جهت مصارف انسانی آب را منتقل می کنند مواد واشر برای استفاده در حوزه آب آشامیدنی هیچ گونه ماده ای به همراه ندارند که اثرات مضر برای آب تولید کنند. این الزامات هنگامی برآورده می شوند که واشرها تعاریف توصیه های KTW بخش ١٣–٣–١را برآورده سازند و آزمون مطابق با برگه کار W270-DVGWگواهی شود.
واشرها باید همچنین جهت تماس با مواد غذایی مناسب باشند. آنها مجاز نیستند که آب آشامیدنی را رنگی، مزه دار، بودار و باکتری دار سازند.

۵–١١واشرها برای کانال ها و خطوط فاضلاب

خطوط و کانال های فاضلاب ناید دائمی آب بند باشند. در کنار یک سیستم پیوندی عمل کننده لوله برای واشرها کیفیت لاستیکی لازم است که در یک خط فاضلاب باتنش های مورد نظر، به خصوص در محیط های خورنده تا حد ممکن بادوام باشند. هنگامی که فاضلاب
عمدتاً با مواد هیدروژنی کربنی) (CHهمراه است به صورت معمول از واشرها با جنس NBRاستفاده می شود.
جهت مستندسازی مقاومت این مواد در برابر ناخالصی های آبی که بیشتر وجود دارند، مطالعات گسترده ای در آزمایشگاه های مختلف انجام شده است. (شکل۵–١١)
 

نوشته آب بندها و کاربرد آن در لوله ها اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی

محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی

ابتدا باید یکبار دیگر اصول فصل ٨یادآوری شوند. جائیکه یک زانویی به علت نیروهای فشار داخلی آب باید بوسیله نیروهای مقاومتی بستر بصورت هم وزن(شکل١–٩) تحمل شود.
شکل ١–٩: نیروی منتج RNناشی از فشار آزمون STPدر زانویی

این نیروها به قطر خط لوله، نوع اتصالات، زاویه زانویی ها و فشار تست STPبستگی دارند.

مطابق شکل ١–٩نیروی منتج RNطبق معادله ١–٩حساب می شود.

و محاسبه بزرگی سطح به وسیله تقسیم این نیرو بر فشردگی بستر مجاز طبق معادلهمحاسبه می شود.

جدول ١–٩وابستگی نیرو به زاویه زانویی را نشان می دهد. در نهایت بزرگی نیروی منتج RNو فشردگی مجاز بستر ،SHمقدار سطح دستگاه Fدر بستر رشد کرده را
می دهد که باید از مهار کننده بتونی استفاده شود.

جدول ١–٩:ضریب تابعی انواع اتصالات

 
٢–٩-محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی

تعیین ابعاد مطابق با ورقه کار قدیمی GW30نسبتاً آسان می باشد. مطابق اندازه اسمی و نوع اتصال سلول مناسب در جدول انتخاب می شود.
سپس در آنجا سلول فشار آزمون و فشردگی مجازبستر جستجو می شود و سپس مقدار درست سطح تجهیز خوانده می شود(جدول ٢–٩)
پیچیدگی در انتخاب فشردگی بستر مجاز در حالت افقی مربوطه به صورت خاص می باشد. راهنمایی ها جهت نوع بستر مانند وابستگی فشردگی مجاز بستر به عمق حفاری داده می شود. در حالات مشکوک فقط گزارشات داده می شود.
نسخه بازنگری شده در قسمت قوانین کار اروپایی با طرح مسئولیت های گسترش یافته به زودی چاپ می شوند. یک مثال عملی تمرین با داده های خروجی زیر و مقادیر محاسبه ساده در اندازه یک مهار کننده بتونی مطابق ورقه کار ( DVGW-GW310طرح ٢٠٠٢) آورده می شود:

 
جدول ٢–٩: جدول ابعاد مهار کننده بتونی ، برگرفته از GW310-2

در شکل ٣–٩ فشردگی مجاز بستر افقی در عمق حفاری برای انواع بسترهای غیر مخلوط و مخلوط در محل نصب بالای کانال آب زمینی آورده شده است.
شکل٣–٩ : فشردگی بستر افقی مجاز انواع گروه های بسترها در وابستگی با عمق حفاری روی آب
 
برای مثال ذکر شده ماسه NB2نیمه متراکم با پوشش خاک ۱٫۵mو فشردگی بستر افقی، Sh=72 KN/m²نیروی منتج RNدر قوس می شود:

سطح تجهیز لازم Fبرای مهار کننده در بستر رشد کرده می شود:
F=N/Sh
F=87.6KN / 72KN/m²
F=1.21 m²
عرض bvبا در نظر گرفتن سطح به صورت مربعی ۱۱۰ cmمی شود. به صورت معمول گسترش نیرو در مهار کننده با زاویه ° ۹۰در نظر گرفته می شود و عمق مهار
کننده توسط رابطه زیر بدست می آید: L= 1/2 √۲ bv = 0.78m
در شکل ۴–٩و ۵–٩اصول آموزشی مهار کننده ها همراه بااتصال مربوطه نمایش داده شده است.
شکل ۴–٩: ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی(نما از بالا)

شکل ۵–٩: ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی( سطح مقطع )

مهار کننده بتونی از بتون غیر مسلح B25ساخته می شود. با توجه به نیاز زمانی , برای ساخت اغلب فقط سه روز زمان در نظر گرفته می شود.
بنابراین با یک استحکام بتون ،Бzul=2000KN/m²سطح تجهیز Fمی شود:
F= bv.bh =da.bh = N/ Бzul
Da=326mm =0.33 m
bh= 91/(2000* 0.33)=0.13m =13cm
سطح تماس بین اتصال و مهار کننده ۱۳cmپهنا دارد که در تمام کل قطر آن ادامه می یابد.
از دیدگاه موقعیت مورد نیاز باید مهار کننده نسبت به خط لوله بصورت متقارن ساخته شود: سطح تجهیز در دیواره حفاری رشد کننده باید صاف و مستطیل شکل باشد تا نتیجه گرفته شود.
هنگام عدم اطمینان در قضاوت از بستر باید گزارشی از بستر تهیه شود . هنگام اجرای خاص مهار کننده ها در خطوط فشاری در جریان های موازی با هم ، در خطوط شیب دار و دیگر حالت های خاص ویژه از اطلاعات مشروح ورقه کار DVGW-GW310 استفاده می شود.
در جدول ۳-۹مقایسه تصویری نمایش داده شده است که نسخه قدیم نسبت به نسخه جدید ورقه کار DVGW-GW310از نظر نتایج قابل بررسی می باشند.
اندازه گیری ناشی از مقدار فشردگی مجاز بستر با ۷۲ KN/m²با معدل بین ارزش های جداول از ۰٫۵و ۱٫۰ Kg/cm²مطابقت دارد.
استفاده از نسخه جدید به علت سادگی و ترتیب کمی انواع بسترها، عمق حفاری و فشردگی مجاز بستر می باشد.
جهت ارتباط باید به وب سایت انجمن فنی سیستم های لوله های چدنی مراجعه کرد:
، www. Gussrohrtechnik.deکه در فصل ” ابزارهای محاسبه ای ” یک برنامه محاسباتی Onlineطبق ورقه کار DVGW-GW310موجود است که بعد از ورود داده های مورد نیاز به سرعت اندازه های مهارکننده های مورد نیاز نمایش داده و چاپ می شوند.
جدول ٣–٩: جدول اندازه گیری مهار کننده های بتونی (برگرفته از ورقه کار-DVGW GW310-1 )
۱۰- دوام

خطوط لوله از جنس چدن نشکن با دوام هستند. خواص مکانیکی آنها همراه با زمان استفاده فرق نمی کند. از اثرات متغیر ناشی از شرایط محیط بوسیله استفاده از واسطه های حفاظتی معین و مناسب جلوگیری می شود.
این واسطه های حفاظتی شامل پوشش های مناسب( پوشش خارجی) و لایه مناسب داخلی (حفاظت داخلی) می باشد. حفاظت چند جهته می تواند توسط استفاده از واسطه های مربوطه هنگام نصب کامل شود.
١–١٠–کلیات

جهت انتخاب یک سیستم خط لوله از یک جنس معین امروزه عمدتاً ملاک های زیر در نظر گرفته می شود:
• هزینه های سیستم و موجود بودن در بازار
• هزینه های پردازش و نصب
• هزینه های کار و نگهداری هنگام استفاده مداوم
• طول زمان استفاده همراه با مقاومت بالا و مقاومت شیمیایی و مکانیکی
• استفاده مجدد پس از فاز استفاده
خطوط لوله باید دوام داشته باشند یعنی حین مدت استفاده توانایی عملکرد را از دست ندهند. دوام مواد به پایداری شیمیایی یعنی پایداری خوردگی و پایدار ی آنها در برابر تغییر بستگی دارد . خواص مکانیکی خطوط لوله از جنس مواد فلزی در کل طول مدت استفاده تغییر نمی کند. این امر بدین معناست که ذخیره اطمینان موجود هنگام شروع در مقابل تغییرات پیش بینی شده هنگام سرویس از بین نمی رود.
مثلاً هنگام افزایش فشار یا تغییر شرایط حاشیه ای استاتیکی در ساخت و سازهای خیابانی مشکلی وجود ندارد.
در نشریه فنی ” DVGW W401کمک های تصمیم گیری برای نوسازی خطوط آب” در حفاظت با ارزش لوله های چدن نشکن و دوام زیاد آن این تائیدیه وجود دارد ، یعنی با
دورنمای ١٢٠ساله دوام, استفاده همه لوله ها با این جنس صورت می گیرد.
این بخش حاوی درک دوام مورد نیاز عمومی ، بیانات مربوط به خوردگی و حفاظت خوردگی خطوط لوله مدفون شونده از مواد آهنی غیرآلیاژی است(٢–١٠و ٣–١٠)
بخش ٣–١٠با وسایل حفاظت خوردگی خاص لوله چدن نشکن سرو کار دارد. این وسایل بصورت منفرد در فصل ١٢و ١٣توصیف می شوند.
خطوط لوله چدنی دارای مواد پوششی و آب بندی غیر فلزی می باشند که در بخش ۴–١٠و ۵–١٠در رابطه با دوام این مواد بحث می شود.

٢–١٠واسطه های حفاظت خوردگی، اصول
لوله ها از مواد آهنی غیر آلیاژی در بستر آب و خاک دارای واسطه های حفاظت خوردگی هستند که دوام مورد نیاز آن را سبب می شوند.
مطابق DIN 50900بخش یک، حفاظت خوردگی با یک واسطه با هدف جلوگیری از آسیب خوردگی است و به وسیله
• تاثیر گذاشتن به جفت واکنش و یا تغییر شرایط واکنش
• به وسیله جدایش ماده فلزی از واسطه خوردگی با کمک پوشش حفاظتی مورد استفاده
• به وسیله واکنش های الکتروشیمیایی صورت می گیرد.
در بخش های خطوط لوله آب چدن نشکن پوشش های حفاظت خوردگی از معنای قابل توجهی برخوردارند. مفاهیم زیر در استاندارد DIN 50902تعریف می شوند.
لایه محافظ خوردگی: یک لایه محافظ خوردگی از فلز یا در محدوده سطح یک فلز است که شامل یک یا چند لایه می باشد. پوشش های چند لایه بصورت سیستم ضد خوردگی تعریف می شوند.
پوشش خارجی: یک پوشش خارجی شامل یک لایه محافظ خوردگی است که بر سطح خارجی دستگاه ها، مخازن و خطوط لوله موجود دارد مثلاً پوشش خارجی ملات سیمان
پوشش داخلی: یک پوشش داخلی یک لایه محافظ خوردگی است که در سطح داخلی دستگاه ها، مخازن و خطوط لوله وجود دارد. مثلاً پوشش داخلی ملات سیمان
روکش: روکش یک لایه محافظتی خوردگی از مواد روکشی است . مواد روکشی یک اصطلاح عمومی برای مواد جامد، پودری شکل یا مایع است. که چسب و در صورت نیاز
از مواد افزودنی رنگدانه و رنگی، مواد پر کننده، حلال ها و دیگر افزودنی ها دارد. مثلاً پوشش پودری رزین اپوکسی
پوشش: پوشش یک لایه حفاظتی خوردگی از فلزات است که دارای استحاله و یا نفوذ است. مثلاً پوشش زینک، از این بابت پوشش های واکنشی در محیط های تولیدی اعمال نمی شوند.
-۳-۱۰توجهات کلی واسطه های حفاظت خوردگی در خطوط لوله از چدن نشکن
خطوط لوله از چدن نشکن توسط واسطه های حفاظت موثر و ساده در برابر خوردگی محافظت می شوند. نظارت های جاری، مثلاً حفاظت کاتدیک خوردگی لازم نیست . در کانال های فاضلاب از لوله چدن نشکن فواصل بین پوشش داخلی ملات سیمان کنترل می شوند. همچنین بین واسطه های حفاظت خوردگی کارخانه ای و هنگام نصب تفاوت وجود دارد:
• در محل کارخانه
• واسطه های– محافظت خوردگی کارخانه ای
واسطه های محافظت خوردگی کارخانه ای پوشش های داخلی و خارجی می باشندکه دارای مفهوم لایه حفاظت خوردگی اند. مطابق با DIN 50902لوله و اتصالات از جنس چدن نشکن عمدتاً با پوشش داخلی و خارجی تحویل داده می شوند. این پوشش ها در قسمت های کلی لوله ها و اتصالات قرار دارند. محدوده پوشش های ممکن لوله و اتصالات (داخلی و خارجی) در فصل ١٢و ١٣بحث می شوند.

واسطه های حفاظت خوردگی هنگام نصب

واسطه های حفاظت خوردگی هنگام نصب مثلاً پوشش های خارجی در محل های پیوند بصورت کامل وجود دارند. جدا از آن واسطه های ترمیمی حفاظت خوردگی کارخانه ای نیز لازم می باشند. احتمالات لازم واسطه های حفاظت خوردگی هنگام نصب برای پوشش های داخلی و خارجی در فصل ١٢و ١٣آمده است.
خطوط لوله از چدن نشکن توسط واسطه های حفاظت موثر و ساده در برابر خوردگی محافظت می شوند. نظارت های جاری، مثلاً حفاظت کاتدیک خوردگی لازم نیست . در کانال های فاضلاب از لوله چدن نشکن فواصل بین پوشش داخلی ملات سیمان کنترل می شوند. همچنین بین واسطه های حفاظت خوردگی کارخانه ای و هنگام نصب تفاوت وجود دارد:
• در محل کارخانه
• واسطه های– محافظت خوردگی کارخانه ای

واسطه های محافظت خوردگی کارخانه ای پوشش های داخلی و خارجی می باشندکه دارای مفهوم لایه حفاظت خوردگی اند. مطابق با DIN 50902لوله و اتصالات از جنس چدن نشکن عمدتاً با پوشش داخلی و خارجی تحویل داده می شوند. این پوشش ها در قسمت های کلی لوله ها و اتصالات قرار دارند. محدوده پوشش های ممکن لوله و اتصالات(داخلی و خارجی) در فصل ١٢و ١٣بحث می شوند.
واسطه های حفاظت خوردگی هنگام نصب
واسطه های حفاظت خوردگی هنگام نصب مثلاً پوشش های خارجی در محل های پیوند بصورت کامل وجود دارند. جدا از آن واسطه های ترمیمی حفاظت خوردگی کارخانه ای نیز لازم می باشند. احتمالات لازم واسطه های حفاظت خوردگی هنگام نصب برای پوشش های داخلی و خارجی در فصل ١٢و ١٣آمده است.
١–٣–١٠– حفاظت خارجی خوردگی در خطوط لوله چدن نشکن

خطوط لوله چدن نشکن شامل لوله و اتصالات با پیوندهای آببند لاستیکی هستند. این امر بدین معناست که هدایت طولی الکتریکی توسط پیوند آببند شده لوله یا با لاستیک قطع می شود. بنابراین خطوط لوله چدنی حفاظت لازم ندارند. بدون پل زنی الکتریکی محل های پیوند حفاظت کاتدی خطوط لوله بااتصال سرکاسه ای ممکن نیست. واسطه های حفاظت خوردگی نسبت به محیط خارجی مشخص می شوند )نوع بستر، حالت آب زمین و غیره(
-۲-۳-۱۰حفاظت خوردگی داخلی از خطوط لوله از چدن نشکن مطابق با سرویس انتقال یابنده می باشد. لوله و اتصالات برای خطوط آب بصورت استاندارد با لایه ملات سیمان پوشش داده می شوند. پوشش ملات سیمان با پوشش های رزین اپوکسی یا لعاب تعویض می شود. در خطوط لوله گاز جهت تامین گاز در صورتیکه حالت دیگری توافق نشده باشد با بیتومن پوشش داده می شوند.، استاندارد محصول ، DIN EN 969A1پیش بینی حالت جایگزین دیگر را لایه داخلی ملات سیمان کرده است که در پیمانکاری تامین شبکه خط لوله برای گاز و آب از نگهداری دوگانه در انبار جلوگیری می شود.

۴-۱۰-دوام مواد پوشش

بخش های خطوط لوله چدن نشکن می توانند با مواد آلی یا غیر آلی پوشش داده می شوند. مطابق EN598 ، EN545و EN969پوشش های زیر بکار می روند
–مواد پوشش آلی
• بیتومن
• کائوچوی Cyclo
• رزین اپوکسی
• پلی اتیلن
• پلی اورتان
–مواد پوشش غیر آلی
• ملات سیمان
• لعاب
بیتومن، کائوچوی Cycloو لاک رزین اپوکسی پوشش های نازک متخلخلی هستند که ضخامت پوشش آنها حدود ۱۰۰µmاست. آنها اغلب در پیوند با پوشش زینک استفاده
می شوند. اثر به خصوص آنها بدین خاطر است که این لایه های متخلخل با محصولات واکنش زینک یک پوشش ضخیم خیلی با دوام را می سازند.
این اثر در استانداردهای محصول EN545,EN969,EN598 و ” سیستم های حفاظتی خوردگی استاندارد شده” ” پوشش زینک با لایه تکمیلی” به صورت فراوان در آزمایشگاه و بررسی های میدانی به اثبات رسیده است. حوزه استفاده از سیستم” پوشش زینک با لایه تکمیلی” به سرعت توسط استفاده از آلیاژ زینک– آلومینیوم توسعه یابد، جائیکه موازی با سلول های جرمی– المان های ماکرو توسعه می یابند. با این سلول های جرمی واکنش های خوردگی در خاک بستر به صورت آهسته (عکس برداری تک فریم) شبیه سازی می شوند.
مقایسه با سیستم محافظتی متفاوتی برای خطوط لوله مدفون شونده از مواد آهنی غیر آلیاژی نیز ممکن می باشد. کاربرد آن فقط برای جریان خوردگی اتمسفری مشابه سالت اسپری می باشد.
سیستم” پوشش روی با لایه تکمیلی” به صورت مکمل هنگام نصب با پوشش ورقه پلی اتیلن ترکیب می شود که استفاده آن را در خاک های به شدت خورنده ممکن می سازد.
این پوشش های ورقه ای – PEبه صورت رشد یافته به وسیله پوشش های خاص مانند ZMUیا PE-Uجانشین شده و یا با مواد جدیدی مانند Zn-Al15با لایه تکمیلی
جایگزین می شوند. همچنین جهت کاربرد یک محاسبه دقیق حفاظت خوردگی طبق DIN30675-2از اهمیت بالایی برخوردار است.
پوشش رزین اپوکسی طبق EN 14901و پوشش خارجی پلی اتیلن طبق EN14628 پوشش های نهایی بدون تخلخل هستند. استفاده از آنها طبق تجزیه زمانی طولانی تقریباً بیشتر از ۵۰سال اطمینان دارد.
پوشش خارجی ملات سیمان طبق DIN 30674-2و طبق pr EN 15542یک سیستم حفاظت خوردگی چند لایه است. از دهه اول قرن بیستم در بسترهای خاکی خشن)
خورندگی زیاد با سنگ های درشت تا ) ۱۰۰mmاندازه دانه( بصورت موفقیت آمیزی اجرا شده است.
لایه داخلی ملات سیمان در آمریکا به مدت ۱۰۰سال با موفقیت کامل بکار رفته است و در اروپا به مدت ۵۰سال بهترین حالت را ثابت کرده است.
در کانال های فاضلاب لایه داخلی ملات سیمان بکار رفته از سیمان پایه Tonerدر مقابل حملات اسید گوگرد و بیوژینک تحت شرایط سخت پایداری می کند.
همچنین مقاومت مکانیکی آن در برابر تنش ها بوسیله مواد ساینده و فرایند تمیز کاری با آبکشی فشار بالا با بررسی های آزمایشگاهی و تجربه ای کار چندین ساله به اثبات رسیده است.
۵-۱۰-پایداری و دوام واشرها

مواد معمول مورد استفاده عبارتند از:
•  NBR (کائوچوی–نیتریل بوتادین)
• ‌EPDM (اتیلن پروپلین– دین– کوپلیمر)
مواد واشرها طبق محدوده استفاده انتخاب می شوندکه مطابق با استاندارد EN 681-1 آب/فاضلاب و EN682 گاز می باشند.
جهت اطمینان از دوام این استانداردها نیازمندی های بالایی در پارامترهای معین دارند. بخش ۱۱را نگاه کنید.
جهت گواهی عملی, دوام واشرهای پیوند سرکاسه–اسپیگات نوع تایتون بعد از ۵۰سال نصب که بدون وقفه کار شدند، بررسی می شوند. پیوندها همانطور که انتظار می رفت، بودند. آب بندی واشرها همه نیازمندی های استاندارد را مطابق واشرهای نو بصورت گسترده ای برآورده ساختند.
 
 
 
 
 
نوشته محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil

شیر فلکه صنعتی

قیمت و انتخاب لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر ها به صورت لاستیکی و یا فلزی تولید می شوند و از بین این دو محصول با آلیاژ های مختلف باید در زمان خرید به المان های مخنلفی توجه کرد، اما با توجه به اینکه مولفه های زیر همیشه در ساختار یک خط لوله تاثیر گذار هستند مسلما این تاثیر بر روی لرزه گیر ها نیز مشاهده می شود. عمده این محصولات بر اساس مشخصات سیال ویا پمپ متفاوت می شوند. با توجه به اینکه یک خط لوله باید برای راه اندازه نقشه های فنی و پشتیبانی زیادی را طی کند اغلب این محصول در زمان راه اندازی مشخص شده است، البته در موزد لرزه گیر های پمپ که در شوفاژ خانه ها نصب می شوند و همین طور با استاندارد های ساده تولید می شوند می توان گفت که این لرزه گیر ها خیلی هم نیاز به بررسی خط ندارند و تنها کافی است که به تجربه لوله کش خود اعتماد کنید (بعضی وقت ها)

مولفه های همیشگی تاثیر گذار در انتخاب ملزومات تاسیسات و لرزه گیر لاستیکی

  • فشار سیال
  • درجه دمای سیال
  • ویسکوزیته ( تنها در موارد خاصی نیاز است )
  • دبی سیال ( تنها در موارد خاصی نیاز است )
  • طول و قد لرزه گیر
  • اندازه دهنه لرزه گیر
  • نوع اتصال مانند جوشی و فلنجی
  • طول انبساط قطعه

اما لرزه گیر لاستیکی مسلما از مقاوت کمتری نسبت به لرزه گیر های فلزی برخوردار هستند، با این حال باید این مطلب را در نظر داشته باشید که یک لرزه گیر در هر شرایطی قرار بگیرد تنها تا یک میزان فشار را تحمل خواهد کرد. پس از ابتدا بهترین گزینه را برای کار در سالهای زیاد در نظر بگیرید. شاید بهترین مارک های شناخته شده در ایران سه برند ارتعاش صنعتی ایران، فلکسور پارس، نوین اتصال باشند، اما لرزه گیر های چینی نیز در بازار ایران به وفور یافت می شوند که متاسفانه کیفیت مناسبی هم ندارند. در زمان خرید حتما به سابقه فروشنده خود توجه کنید