نوشته‌ها

تفاوت فلنج های مختلف

لوله فولادی

لوله فولادی یا کربن استیل

 • انواع لوله های کربن استیل فولادی) بدون درز ، درز مخفی و درزدار مطابق با استاندارد های, ASTM A106,ASTM A 53 ,API 5L , ST35,8
 • تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز محصولات از قبیل لوله –لوله آتشخوار- لوله فشار قوی –لوله صنعتی – لوله گازی- لوله درزدار- لوله مانیسمان- فروش لوله – قیمت لوله- لوله ASTM A 106 – لوله -ST35,8، ناودانی ، پروفیل ، قوطی ، تسمه ، گپ های فولادی ، لوله های گالوانیزه ، سیاه ، شوفاژی و گازی

لوله های عرضه شده در Grade های SCH20/40/60/80/160 به شرح ذیل می باشد.

 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد ASTM A106 ویژگی سازه های تولید،خطوط بخار، خطوط لوله بخار آب، گاز ، هوا و صنعت ساخت ماشین
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد API5 CT (ویژگی) برای لوله گذاری،لوله محافظ از چاه های نفت و گاز
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد API5L (ویژگی) برای خطوط لوله با فاصله طولانی ، خطوط لوله با انواع مختلف
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد ASTM A53 (ویژگی) برای لوله فولادی سیاه و پوشش دار ، پوشانده شده بی درز جوش خورده و ساخت ساختمان و ساخت ابزار
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد DIN 2440 (ویژگی) لوله های باریک فولادی با وزن میانگین و سنکین جهت انتقال مایعات توسط فشار و انتقال هوا و گاز بی اثر
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد DIN 2395 (ویژگی) لوله های باریک فولادی جوش خورده الکتریکی جهت ساخت ساختمان ها برای مقاصد گوناگون و صنعت مبلمان
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد DIN 17175 , ST35,8) (ویژگی) برای لوله های در صنعت اجزایی بویلرها و مخازن بخار که تادمای ۶۰۰درجه سانتیگراد به انضمام فشارهای بالا

لوله فولادی بدون درز

لوله ­هــاى بدون درز بــراى کاربردهاى مختلــف در صنعت بکار گرفته مى­شــود. به خصوص در مواقعى که فشــار بالا در سیســتم بکار گرفته شــده باشــد. در صنایعى مانند ســاخت مخازن تحت فشار، بویلرها و مدارهاى هیدرولیکى بکار گرفته مى­شود.

تاریخچه ابداع و ساخت لوله­ هاى بدون درز به اواخر قرن نوزدهم بر می­گردد. روش­هــاى مختلف تولید ایــن لوله­ ها در قرن نوزدهم ابــداع و به موازات یکدیگر پیشــرفت و گسترش یافت امروزه چهار روش متداول جهت تولید این لوله­ ها با توجه به ضخامت جداره و قطر آن­ها بکار میرود، که به قرار زیر مى­باشد:

فراینــد تولید لوله بدون درز با اســتفاده از نورد مداوم بر روى ســنبه براى تولید لوله­هاى بدون درز با قطر ۲۱ تا ۱۷۸ میلى­متر

فراینــد تولید لوله به روش نوردهاى متقاطع (پیلگرد) براى تولید لوله­هاى بدون درز با قطر ۲۵۰ تا ۶۶۰ میلى­متر

فرایند تولید لوله به روش میز کششــى (ارهارد) این فرایند براى قطرهاى ۶۰ تا ۱۷۸ میلى­متر

فراینــد تولید لوله به روش نورد بر روى توپــى لغزان براى تولید لوله­هاى بدون درز با قطر ۱۴۰ تا ۴۰۶ میلى­متر

۱-۱فرایند تولید لوله بدون درز با اسـتفاده از نورد مداوم بر روى سـنبه

به وســیله این فرآینــد، لوله­هاى بدون درز با قطر خارجى ۶۰تــا ۱۷۸میلى­متر تولید مى­گــردد و در بعضــى مواقع میتوان لوله ­ها بــا قطرخارجى در حــدود ۲۱ میلى­متر نیز تولید نمود. ضخامت جداره این لوله­ ها ۲ تا ۲۵میلى­متر مى­باشــد. برا ى تولید این لوله ­ها شــمش­هاى گرد با قطر در حدود ۲۰۰میلى­متر با طول در حدود ۵ متر را تا دماى ۱۲۸۰ درجه ســانتی­گراد در کوره گرم کرده وســپس شــمش گداخته جهــت تولید لوله به سمت نورد­هاى سرى هدایت م­یگردد. براى شروع شمش گداخته شده به وسیله سنبه ســوراخ شده وتوســط غلتک­هاى دوار وماشــین نورد متقاطع به صورت دورانى در مسیر حرکت شمش که سنبه در داخل آن مى­باشد، حرکت میکند

 • لوله فولادی بدون درز سایز ۳/۴ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۱/۴ اینچ   SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۱/۲ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز۲ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۲۱/۲ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۳ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۴ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۵ اینچ  SCH 40/80 شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۶ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۸ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۰ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۲ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۴ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۶ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۸ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۲۰ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۲۴ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری

لوله فولادی درزدار

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ سیاه ﻓـﻮﻻدی در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ درزدار و ﺑـﺪون درز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﻮﻟﻪ های درزدار ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺎﻳﻌـﺎت ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬـﺎی ﻗﻮﻃﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎی ﺑﺪون درز ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﮔـﺎز، ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ، ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬـﺎ و ﻏﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی درزدار ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻪ روش زﻳـﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .

اﻟﻒ-ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﻮش ﻃﻮﻟﻲ

اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺮی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

 • ﺑﺮﺷﻜﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻮار ورق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ
 • ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ورق ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
 • ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ
 • ﺑﺮاده ﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﺟﻮش
 • ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی
 • ﻗﺎب ﮔﻴﺮی و ﺻﺎﻓﻜﺎری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
 • ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﺑﺮﺷﻜﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻮار ورق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ

ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ از روﻟﻬﺎی ورق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﺮض روﻟﻬﺎی ورﻗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .

ﻣﻌﻤﻮﻻَ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑـﻴﻦ ۵/۱ ﺗـﺎ ۶ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ . وزن ﻛﻮﻳﻠﻬﺎی ورق ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ۱۰ ﺗﻦ ﻣـﻲ رﺳـﺪ .ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ . ﻛﻮﻳﻠﻬـﺎی ﻓـﻮق ﺑـﺎ وﺳـﺎﻳﻞ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﻳﻚ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش از ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﻏﻠﻄﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻟﺒﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻮه ای ﺷﻜﻞ ﺑﻮده ﻋﻤﻞ ﺑﺮش را ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ورق ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ .

ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﻣﺰﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮﻛـﺖ ﻛـﺮده در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮض ﻻزم ﺑﺮش ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮش اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪود ۱۱۰ﺗﺎ ۳۰۰ ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ .

ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻏﻠﻄﻜﻬﺎی ﺻﺎف و ﻣﺴﻄﺢ ﻛﻨﻨﺪه دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮﻳﻞ (رول) ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻮﻳﻠﻬﺎی ﻧﻮار ورق روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻏﻠﺘﻜﻬـﺎی ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺸﺮوی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ..ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮوی آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ اﺳـﻤﻲ ( ۱۹ ۴/۳ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮی ) ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮوی ﺣﺪود ۴۰ m/min اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ۴۰۰ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺶ ﻣﺘـﺮی در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪون و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ اداﻣـﻪ دارد. ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻌـﺪی ﺷـﺪه در ﻛـﺎر اﺧـﻼل ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﻲ آورد.(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در وﺳﻂ ﻛﺎر از ﺧﻂ ﺧﺎرج ﻣﻲ شود) و از آن رو ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮاﻗﺺ،ﻧـﻮار ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ذﺧﻴـﺮه در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎم ﺷـﺪن ﻳـﻚ رول ﻧـﻮار ورق و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ رول دﻳﮕﺮ و اﺗﺼﺎل ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻮارﻫﺎی ورق ﺑـﺎ ﺟـﻮش ﻓـﻼش (mig ) ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺧﻮرده ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاده ﺑﺮداری، ﺻـﺎف و ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮار ورق ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮار ورق ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻏﻠﺘﻜﻬﺎی ﻓﺮم دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺷـﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ ﻋﻠﻴﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﺎﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﻲ ۷ ﺗﺎ ۱۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ اول ﻓﻘﻂ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎی اﻓﻘﻲ و در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎی اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدی ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻋﻤـﻞﻓﺮم دﻫﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻃـﺮف ﻛـﺮدن ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻲ از اﺻﻄﻜﺎک ﺑﻴﻦ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎ و ورق ،ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ای ﻣﺜـﻞ آب ﺻﺎﺑﻮن روی ﻣﺤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ،ﺑﺎﻳﺪ درز آن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮش آﺑﻨﺪی ﺷﻮد. ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ های سیاه ﺑﺎ روشهای ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟـﺮا میﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ و ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی زﻳﺮ را ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .

ﺟﻮﺷﻜﺎری اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻛﻢ و زﻳﺎد

اﺳﺎس ﻛﺎر ﺟﻮش اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨـﺎوب از ﻳـﻚ ﺑـﻮﺑﻴﻦ و اﻳﺠـﺎد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در اﻃﺮاف آن اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺟﻮش ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺟﻮش اﻟﻘﺎﻳﻲ دارای ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :

 • راﺣﺘﻲ ﻛﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ
 • ﻋﻤﻞ دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت
 • ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺮارت زﻳﺎد ﻓﺮاﻳﻨﺪ
 • ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ
 • ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر
 • اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺎد

فروش و تامین لوله های فولادی

تامین کننده و عرضه کننده انواع لوله فولادی جهت نفت ، گاز و پتروشیمی انواع لوله های کربن استیل فولادی بدون درز ، درز مخفی و درزدار مطابق با استاندارد های, ASTM A106,ASTM A 53 ,API 5L , ST35,8 به سراسر ایران می باشد. این لوله های جهت مصارف سازه های تولید،خطوط بخار، خطوط لوله بخار آب، گاز ، هوا و صنعت ساخت ماشین ،رای خطوط لوله با فاصله طولانی ، خطوط لوله با انواع مختلف، جهت انتقال مایعات توسط فشار و انتقال هوا و گاز بی اثر، لوله های باریک فولادی جوش خورده الکتریکی جهت ساخت ساختمان ها برای مقاصد گوناگون و صنعت مبلمان می باشد.

تهیه و توزیع لوله های فولادی مطابق با استاندارد های

 • API 5L,GOST
 • ASTM A106,ASTM A53
 • DIN,AWWA C200
 • در Grade های B,X42,X52,X60 ,…

تامین کننده لوله های فولادی از محصولات تولیدی کارخانجات ساوه ، صفا ، سپنتا ، سپاهان ، اهواز ، سمنان ، سدید ، کالوپ ، مرند ،

فروش انواع لوله جهت مصارف در صنایع آب ، تصفیه خانه ، صنایع نفت ، صنایع گاز ، صنایع خودرو سازی ، صنایع برودتی ، پتروشیمی ، کشاورزی ، آبرسانی ، جداره چاه ، گلخانه ، فنس ، حصار کشی ، سازه های فلزی ، سازه های سبک ، دکل های مخابراتی ، دکل های انتفال نیرو ، سیستم های خنک کننده ، سیستم های تهویه ، هوای فشرده ، کابل برق ، سازه های فضایی ، دکل های روشنایی ، شمع کوبی

تهیه اقلام مورد نیاز پروژه ها از قبیل بولت ، صفحه ستون ، پلیت ، نبشی ، ورق ، پروفیل ، قوطی ، تیرآهن ، میلگرد

فروش تجهیزات خطوط لوله و تاسیسات

لوله فولادی کربن استیل

لوله های فولادی سیاه که به carbon steel شناخته می شوند و مخفف wcb یا cs به این آلیاژ اتلاق می شود همیشه در بین پیمانکاران خطوط گاز و نفت و همین طور پتروشیمی حکم شریان خون داشته اند. این لوله های سیاه و پر دردسر سالیان درازی است که در ایران تولید می شوند اما همچنان نمونه های وارداتی چینی و روسی نیز این این لوله در بازار ایران یافت می شود.

جدول وزن و ضخامت لوله های فولادی

قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱/۸ ۶ ۰٫۰۴۹ ۱٫۲۴ ۰٫۲۸
۱/۸ ۶ ۰٫۰۶۸ ۱٫۷۳ ۰٫۳۶
۱/۸ ۶ ۰٫۰۹۵ ۲٫۴۱ ۰٫۴۷
۱/۴ ۸ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۴۹
۱/۴ ۸ ۰٫۰۸۸ ۲٫۲۴ ۰٫۶۳
۱/۴ ۸ ۰٫۱۱۹ ۳٫۰۲ ۰٫۸۰
۳/۸ ۱۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۶۳
۳/۸ ۱۰ ۰٫۰۹۱ ۲٫۳۱ ۰٫۸۴
۳/۸ ۱۰ ۰٫۱۲۶ ۳٫۲۰ ۱٫۱۰
۱/۲ ۱۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۸۰
۱/۲ ۱۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۰۰
۱/۲ ۱۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷
۱/۲ ۱۵ ۰٫۱۴۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲
۱/۲ ۱۵ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۱٫۹۵
۱/۲ ۱۵ ۰٫۲۹۴ ۷٫۴۷ ۲٫۵۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۳/۴ ۲۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۰۲
۳/۴ ۲۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۲۸
۳/۴ ۲۰ ۰٫۱۱۳ ۲٫۸۷ ۱٫۶۸
۳/۴ ۲۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹
۳/۴ ۲۰ ۰٫۲۱۹ ۵٫۵۶ ۲٫۸۹
۳/۴ ۲۰ ۰٫۳۰۸ ۷٫۸۲ ۳٫۶۳
۱ ۲۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۲۹
۱ ۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۰۹
۱ ۲۵ ۰٫۱۳۳ ۳٫۳۸ ۲٫۵۰
۱ ۲۵ ۰٫۱۷۹ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳
۱ ۲۵ ۰٫۲۵ ۶٫۳۵ ۴٫۲۳
۱ ۲۵ ۰٫۳۵۸ ۹٫۰۹ ۵٫۴۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۶۵
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۶۹
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۱۴۰ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۱۹۱ ۴٫۸۵ ۴٫۴۶
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵٫۶۰
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۳۸۲ ۹٫۷۰ ۷٫۷۶
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۹۰
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۱۰
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۱۴۵ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۲۰۰ ۵٫۰۸ ۵٫۴۰
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۲۸۱ ۷٫۱۴ ۷٫۲۳
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۴۰۰ ۱۰٫۱۶ ۹٫۵۴
۲ ۵۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۲٫۳۹
۲ ۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۹۳
۲ ۵۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴
۲ ۵۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۷٫۴۷
۲ ۵۰ ۰٫۳۴۴ ۸٫۷۴ ۱۱٫۱۱
۲ ۵۰ ۰٫۴۳۶ ۱۱٫۰۷ ۱۳٫۴۴
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۳٫۶۸
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۵٫۲۶
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۲۰۳ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۲۷۶ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴٫۹
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۵۵۲ ۱۴٫۰۲ ۲۰٫۳۷
۳ ۸۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۴٫۵۱
۳ ۸۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۶٫۴۵
۳ ۸۰ ۰٫۲۱۶ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۷
۳ ۸۰ ۰٫۳۰۰ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۵
۳ ۸۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۱٫۳۱
۳ ۸۰ ۰٫۶۰۰ ۱۵٫۲۴ ۲۷٫۶۵
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۱۷
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۷٫۴۰
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۲۲۶ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۶
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۳۱۸ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۶۳۶ ۱۶٫۱۵ ۳۴٫۰۱
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۴ ۱۰۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۸۳
۴ ۱۰۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۸٫۳۵
۴ ۱۰۰ ۰٫۲۳۷ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۶
۴ ۱۰۰ ۰٫۳۳۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۲۹
۴ ۱۰۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۸٫۲۸
۴ ۱۰۰ ۰٫۵۳۱ ۱۳٫۴۹ ۳۳٫۵۰
۴ ۱۰۰ ۰٫۶۷۴ ۱۷٫۱۲ ۴۰٫۹۹
۵ ۱۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۹٫۴۵
۵ ۱۲۵ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۱٫۵۶
۵ ۱۲۵ ۰٫۲۵۸ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۶
۵ ۱۲۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۳
۵ ۱۲۵ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۴۰٫۲۴
۵ ۱۲۵ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۴۹٫۰۵
۵ ۱۲۵ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۵۷٫۳۷
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۶ ۱۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۱٫۲۹
۶ ۱۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۳٫۸۲
۶ ۱۵۰ ۰٫۲۸۰ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۳
۶ ۱۵۰ ۰٫۴۳۲ ۱۰٫۹۷ ۴۲٫۵۲
۶ ۱۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۵۴٫۱۶
۶ ۱۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۶۷٫۴۹
۶ ۱۵۰ ۰٫۸۶۴ ۲۱٫۹۵ ۷۹٫۱۲
۸ ۲۰۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۴٫۷۵
۸ ۲۰۰ ۰٫۱۴۸ ۳٫۷۶ ۱۹٫۹۴
۸ ۲۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۳۳٫۲۸
۸ ۲۰۰ ۰٫۲۷۷ ۷٫۰۴ ۳۶٫۷۶
۸ ۲۰۰ ۰٫۳۲۲ ۸٫۱۸ ۴۲٫۴۹
۸ ۲۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۵۳٫۰۴
۸ ۲۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۶۴٫۵۸
۸ ۲۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۷۵٫۸۳
۸ ۲۰۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۹۰٫۳۵
۸ ۲۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۱۰۰٫۸۴
۸ ۲۰۰ ۰٫۸۷۵ ۲۲٫۲۳ ۱۰۷٫۷۸
۸ ۲۰۰ ۰٫۹۰۶ ۲۳٫۰۱ ۱۱۱٫۱۶
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۲۲٫۶۱
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۱۶۵ ۴٫۱۹ ۲۷٫۸۳
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۱٫۷۳
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۳۰۷ ۷٫۸۰ ۵۰٫۹۶
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۳۶۵ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۴
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۸۱٫۴۷
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۹۵٫۸۹
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۱۱۴٫۶۴
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۳۲٫۸۹
۱۰ ۲۵۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۵۴٫۹۷
۱۰ ۲۵۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۱۷۲٫۱۰
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۱۵۶ ۳٫۹۶ ۳۱٫۲۲
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۱۸۰ ۴٫۵۷ ۳۶٫۰۲
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۹٫۶۸
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۳۳۰ ۸٫۳۸ ۶۵٫۱۴
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۷۳٫۷۶
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۷۹٫۶۵
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۹۷٫۳۶
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۰۸٫۸۷
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۱۳۱٫۹۰
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۵۹٫۷۲
۱۲ ۳۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۸۶٫۷۶
۱۲ ۳۰۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۲۰۷٫۸۶
۱۲ ۳۰۰ ۱٫۳۱۲ ۳۳٫۳۲ ۲۳۸٫۵۲
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۱٫۲۷
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵۴٫۶۳
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۶۷٫۸۸
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۱
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۹۴٫۴۱
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۰۷٫۲۹
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۲۶٫۵۸
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۱۵۷٫۹۵
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۱۹۴٫۷۴
۱۴ ۳۵۰ ۱٫۰۹۴ ۲۷٫۷۹ ۲۲۴٫۵۸
۱۴ ۳۵۰ ۱٫۲۵۰ ۳۱٫۷۵ ۲۵۳٫۳۲
۱۴ ۳۵۰ ۱٫۴۰۶ ۳۵٫۷۱ ۲۸۱٫۴۳
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۷٫۲۵
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۶۲٫۵۸
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۷۷٫۷۹
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۹۳٫۱۳
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۲۳٫۱۸
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۶۵۶ ۱۶٫۶۶ ۱۵۹٫۹۹
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۲۰۳٫۳۱
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۲۰ ۲۴۵٫۲۹
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۲۸۶٫۳۸
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۴۳۸ ۳۶٫۵۳ ۳۳۲٫۸۳
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۵۹۴ ۴۰٫۴۹ ۳۶۴٫۹۹
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۵۳٫۲۲
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۰٫۵۳
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۸۷٫۷۲
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۰۵٫۰۶
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۱۲۲٫۲۶
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۳۹٫۰۸
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۵۵٫۷۸
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۲۰۵٫۶۳
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۲۵۴٫۳۷
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۱۵۶ ۲۹٫۳۶ ۳۰۹٫۵۰
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۳۷۵ ۳۴٫۹۳ ۳۶۳٫۳۴
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۵۶۲ ۳۹٫۶۷ ۴۰۸٫۱۱
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۷۸۱ ۴۵٫۲۴ ۴۵۹٫۱۳
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۶۸٫۵۵
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۸٫۴۸
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۱۶٫۹۸
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۵۴٫۹۷
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۸۳٫۲۲
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۲۴۷٫۶۵
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۱۹ ۳۱۰٫۸۵
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۲۸۱ ۳۲٫۵۴ ۳۸۱٫۱۴
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۵۰۰ ۳۸٫۱۰ ۴۴۱٫۰۷
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۷۵۰ ۴۴٫۴۵ ۵۰۷٫۶۳
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۹۶۹ ۵۰٫۰۱ ۵۶۴٫۳۰
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۹۴٫۳۷
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۸۲
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۸۶٫۷۶
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۲۰۹٫۳۷
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۲۵۴٫۹۲
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۹۶۹ ۲۴٫۶۱ ۳۵۴٫۷۲
۲۴ ۶۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۴۴۱٫۳۹
۲۴ ۶۰۰ ۱٫۵۳۱ ۳۸٫۸۹ ۵۴۶٫۷۷
۲۴ ۶۰۰ ۱٫۸۱۲ ۴۶٫۰۲ ۶۳۹٫۰۴
۲۴ ۶۰۰ ۲٫۰۶۲ ۵۲٫۳۷ ۷۱۸٫۹۷
۲۴ ۶۰۰ ۲٫۳۴۴ ۵۹٫۵۴ ۸۰۶٫۸۳
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۴۷٫۲۳
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۷۶٫۵۸
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۳۴٫۴۴
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۲۹۱٫۸۲
۳۶ ۹۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۷۶٫۹۸
۳۶ ۹۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۲۱۲٫۳۴
۳۶ ۹۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۸۲٫۱۳