نوشته‌ها

فروش تجهیزات خطوط لوله و تاسیسات

لوله فولادی کربن استیل

لوله های فولادی سیاه که به carbon steel شناخته می شوند و مخفف wcb یا cs به این آلیاژ اتلاق می شود همیشه در بین پیمانکاران خطوط گاز و نفت و همین طور پتروشیمی حکم شریان خون داشته اند. این لوله های سیاه و پر دردسر سالیان درازی است که در ایران تولید می شوند اما همچنان نمونه های وارداتی چینی و روسی نیز این این لوله در بازار ایران یافت می شود.

جدول وزن و ضخامت لوله های فولادی

قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱/۸ ۶ ۰٫۰۴۹ ۱٫۲۴ ۰٫۲۸
۱/۸ ۶ ۰٫۰۶۸ ۱٫۷۳ ۰٫۳۶
۱/۸ ۶ ۰٫۰۹۵ ۲٫۴۱ ۰٫۴۷
۱/۴ ۸ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۴۹
۱/۴ ۸ ۰٫۰۸۸ ۲٫۲۴ ۰٫۶۳
۱/۴ ۸ ۰٫۱۱۹ ۳٫۰۲ ۰٫۸۰
۳/۸ ۱۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۶۳
۳/۸ ۱۰ ۰٫۰۹۱ ۲٫۳۱ ۰٫۸۴
۳/۸ ۱۰ ۰٫۱۲۶ ۳٫۲۰ ۱٫۱۰
۱/۲ ۱۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۸۰
۱/۲ ۱۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۰۰
۱/۲ ۱۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷
۱/۲ ۱۵ ۰٫۱۴۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲
۱/۲ ۱۵ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۱٫۹۵
۱/۲ ۱۵ ۰٫۲۹۴ ۷٫۴۷ ۲٫۵۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۳/۴ ۲۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۰۲
۳/۴ ۲۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۲۸
۳/۴ ۲۰ ۰٫۱۱۳ ۲٫۸۷ ۱٫۶۸
۳/۴ ۲۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹
۳/۴ ۲۰ ۰٫۲۱۹ ۵٫۵۶ ۲٫۸۹
۳/۴ ۲۰ ۰٫۳۰۸ ۷٫۸۲ ۳٫۶۳
۱ ۲۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۲۹
۱ ۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۰۹
۱ ۲۵ ۰٫۱۳۳ ۳٫۳۸ ۲٫۵۰
۱ ۲۵ ۰٫۱۷۹ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳
۱ ۲۵ ۰٫۲۵ ۶٫۳۵ ۴٫۲۳
۱ ۲۵ ۰٫۳۵۸ ۹٫۰۹ ۵٫۴۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۶۵
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۶۹
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۱۴۰ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۱۹۱ ۴٫۸۵ ۴٫۴۶
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵٫۶۰
۱-۱/۴ ۳۲ ۰٫۳۸۲ ۹٫۷۰ ۷٫۷۶
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۹۰
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۱۰
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۱۴۵ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۲۰۰ ۵٫۰۸ ۵٫۴۰
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۲۸۱ ۷٫۱۴ ۷٫۲۳
۱-۱/۲ ۴۰ ۰٫۴۰۰ ۱۰٫۱۶ ۹٫۵۴
۲ ۵۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۲٫۳۹
۲ ۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۹۳
۲ ۵۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴
۲ ۵۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۷٫۴۷
۲ ۵۰ ۰٫۳۴۴ ۸٫۷۴ ۱۱٫۱۱
۲ ۵۰ ۰٫۴۳۶ ۱۱٫۰۷ ۱۳٫۴۴
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۳٫۶۸
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۵٫۲۶
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۲۰۳ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۲۷۶ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴٫۹
۲-۱/۲ ۶۵ ۰٫۵۵۲ ۱۴٫۰۲ ۲۰٫۳۷
۳ ۸۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۴٫۵۱
۳ ۸۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۶٫۴۵
۳ ۸۰ ۰٫۲۱۶ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۷
۳ ۸۰ ۰٫۳۰۰ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۵
۳ ۸۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۱٫۳۱
۳ ۸۰ ۰٫۶۰۰ ۱۵٫۲۴ ۲۷٫۶۵
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۱۷
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۷٫۴۰
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۲۲۶ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۶
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۳۱۸ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶
۳-۱/۲ ۹۰ ۰٫۶۳۶ ۱۶٫۱۵ ۳۴٫۰۱
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۴ ۱۰۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۸۳
۴ ۱۰۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۸٫۳۵
۴ ۱۰۰ ۰٫۲۳۷ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۶
۴ ۱۰۰ ۰٫۳۳۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۲۹
۴ ۱۰۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۸٫۲۸
۴ ۱۰۰ ۰٫۵۳۱ ۱۳٫۴۹ ۳۳٫۵۰
۴ ۱۰۰ ۰٫۶۷۴ ۱۷٫۱۲ ۴۰٫۹۹
۵ ۱۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۹٫۴۵
۵ ۱۲۵ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۱٫۵۶
۵ ۱۲۵ ۰٫۲۵۸ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۶
۵ ۱۲۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۳
۵ ۱۲۵ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۴۰٫۲۴
۵ ۱۲۵ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۴۹٫۰۵
۵ ۱۲۵ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۵۷٫۳۷
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۶ ۱۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۱٫۲۹
۶ ۱۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۳٫۸۲
۶ ۱۵۰ ۰٫۲۸۰ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۳
۶ ۱۵۰ ۰٫۴۳۲ ۱۰٫۹۷ ۴۲٫۵۲
۶ ۱۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۵۴٫۱۶
۶ ۱۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۶۷٫۴۹
۶ ۱۵۰ ۰٫۸۶۴ ۲۱٫۹۵ ۷۹٫۱۲
۸ ۲۰۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۴٫۷۵
۸ ۲۰۰ ۰٫۱۴۸ ۳٫۷۶ ۱۹٫۹۴
۸ ۲۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۳۳٫۲۸
۸ ۲۰۰ ۰٫۲۷۷ ۷٫۰۴ ۳۶٫۷۶
۸ ۲۰۰ ۰٫۳۲۲ ۸٫۱۸ ۴۲٫۴۹
۸ ۲۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۵۳٫۰۴
۸ ۲۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۶۴٫۵۸
۸ ۲۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۷۵٫۸۳
۸ ۲۰۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۹۰٫۳۵
۸ ۲۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۱۰۰٫۸۴
۸ ۲۰۰ ۰٫۸۷۵ ۲۲٫۲۳ ۱۰۷٫۷۸
۸ ۲۰۰ ۰٫۹۰۶ ۲۳٫۰۱ ۱۱۱٫۱۶
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۲۲٫۶۱
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۱۶۵ ۴٫۱۹ ۲۷٫۸۳
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۱٫۷۳
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۳۰۷ ۷٫۸۰ ۵۰٫۹۶
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۳۶۵ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۴
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۸۱٫۴۷
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۹۵٫۸۹
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۱۱۴٫۶۴
۱۰ ۲۵۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۳۲٫۸۹
۱۰ ۲۵۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۵۴٫۹۷
۱۰ ۲۵۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۱۷۲٫۱۰
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۱۵۶ ۳٫۹۶ ۳۱٫۲۲
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۱۸۰ ۴٫۵۷ ۳۶٫۰۲
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۹٫۶۸
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۳۳۰ ۸٫۳۸ ۶۵٫۱۴
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۷۳٫۷۶
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۷۹٫۶۵
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۹۷٫۳۶
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۰۸٫۸۷
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۱۳۱٫۹۰
۱۲ ۳۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۵۹٫۷۲
۱۲ ۳۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۸۶٫۷۶
۱۲ ۳۰۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۲۰۷٫۸۶
۱۲ ۳۰۰ ۱٫۳۱۲ ۳۳٫۳۲ ۲۳۸٫۵۲
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۱٫۲۷
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵۴٫۶۳
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۶۷٫۸۸
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۱
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۹۴٫۴۱
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۰۷٫۲۹
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۲۶٫۵۸
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۱۵۷٫۹۵
۱۴ ۳۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۱۹۴٫۷۴
۱۴ ۳۵۰ ۱٫۰۹۴ ۲۷٫۷۹ ۲۲۴٫۵۸
۱۴ ۳۵۰ ۱٫۲۵۰ ۳۱٫۷۵ ۲۵۳٫۳۲
۱۴ ۳۵۰ ۱٫۴۰۶ ۳۵٫۷۱ ۲۸۱٫۴۳
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۷٫۲۵
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۶۲٫۵۸
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۷۷٫۷۹
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۹۳٫۱۳
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۲۳٫۱۸
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۶۵۶ ۱۶٫۶۶ ۱۵۹٫۹۹
۱۶ ۴۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۲۰۳٫۳۱
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۲۰ ۲۴۵٫۲۹
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۲۸۶٫۳۸
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۴۳۸ ۳۶٫۵۳ ۳۳۲٫۸۳
۱۶ ۴۰۰ ۱٫۵۹۴ ۴۰٫۴۹ ۳۶۴٫۹۹
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۵۳٫۲۲
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۰٫۵۳
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۸۷٫۷۲
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۰۵٫۰۶
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۱۲۲٫۲۶
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۳۹٫۰۸
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۵۵٫۷۸
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۲۰۵٫۶۳
۱۸ ۴۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۲۵۴٫۳۷
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۱۵۶ ۲۹٫۳۶ ۳۰۹٫۵۰
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۳۷۵ ۳۴٫۹۳ ۳۶۳٫۳۴
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۵۶۲ ۳۹٫۶۷ ۴۰۸٫۱۱
۱۸ ۴۵۰ ۱٫۷۸۱ ۴۵٫۲۴ ۴۵۹٫۱۳
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۶۸٫۵۵
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۸٫۴۸
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۱۶٫۹۸
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۵۴٫۹۷
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۸۳٫۲۲
۲۰ ۵۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۲۴۷٫۶۵
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۱۹ ۳۱۰٫۸۵
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۲۸۱ ۳۲٫۵۴ ۳۸۱٫۱۴
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۵۰۰ ۳۸٫۱۰ ۴۴۱٫۰۷
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۷۵۰ ۴۴٫۴۵ ۵۰۷٫۶۳
۲۰ ۵۰۰ ۱٫۹۶۹ ۵۰٫۰۱ ۵۶۴٫۳۰
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۹۴٫۳۷
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۸۲
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۸۶٫۷۶
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۲۰۹٫۳۷
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۲۵۴٫۹۲
۲۴ ۶۰۰ ۰٫۹۶۹ ۲۴٫۶۱ ۳۵۴٫۷۲
۲۴ ۶۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۴۴۱٫۳۹
۲۴ ۶۰۰ ۱٫۵۳۱ ۳۸٫۸۹ ۵۴۶٫۷۷
۲۴ ۶۰۰ ۱٫۸۱۲ ۴۶٫۰۲ ۶۳۹٫۰۴
۲۴ ۶۰۰ ۲٫۰۶۲ ۵۲٫۳۷ ۷۱۸٫۹۷
۲۴ ۶۰۰ ۲٫۳۴۴ ۵۹٫۵۴ ۸۰۶٫۸۳
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۴۷٫۲۳
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۷۶٫۵۸
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۳۴٫۴۴
۳۰ ۷۵۰ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۲۹۱٫۸۲
۳۶ ۹۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۷۶٫۹۸
۳۶ ۹۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۲۱۲٫۳۴
۳۶ ۹۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۸۲٫۱۳