نوشته‌ها

شیر فلکه صنعتی

درباره لوله آذین

یکی از پرمصرف ترین لوله های ساختمانی را می توان لوله سفید آبرسانی دانست که در بین تولید کنندگان بسیاری که دارد مارک آذین محصول شرکت گیتی پسند یکی از به نام ترین و همین طور معتبر ترین این محصولات است. شرکت گیتی پسند سالهاست در بازار تاسیسات ایران یکی از پیشرو های این صنعت به حساب می آید و در طول این سالها با ارائه کیفیت مطلوب و استاندارد های به روز همواره یکی از برترین تولید کنندگان مانده است. سابقه درخشان این شرکت موجب شده است تا در طول سالها پیشرفت های زیادی هم بکند و علاوه بر محصولات آذین موارد دیگری را نیز مانند لوله های پنج لایه نیوپایپ و یا پوش فیت نیوفلکس به مجموعه محصولات خود اضافه نماید.

لیست قیمت آذین بروزشده در اردیبهشت ۹۴

کد نام قیمت
۱۰۰۰۸ لوله ۲۰ اتمسفر -۲۰mm ۱۶٫۴۴۰
۱۰۰۱۰ لوله ۲۰ اتمسفر -۲۵mm ۲۵٫۲۷۰
۱۰۰۱۲ لوله ۲۰ اتمسفر -۳۲mm ۴۴٫۱۶۰
۱۰۰۱۴ لوله ۲۰ اتمسفر -۴۰mm ۷۰٫۶۷۰
۱۰۰۱۶ لوله ۲۰ اتمسفر -۵۰mm ۱۱۵٫۸۰۰
۱۰۰۱۸ لوله ۲۰ اتمسفر -۶۳mm ۱۸۴٫۸۲۰
۱۰۰۲۰ لوله ۲۰ اتمسفر -۷۵mm ۲۶۷٫۷۱۰
۱۰۰۲۲ لوله ۲۰ اتمسفر -۹۰mm ۳۸۷٫۸۵۰
۱۰۰۲۴ لوله ۲۰ اتمسفر -۱۱۰mm ۵۸۷٫۰۴۰
۱۰۰۲۶ لوله ۲۰ اتمسفر -۱۲۵mm ۷۷۰٫۰۷۰
۱۰۱۰۸ لوله فویلدار -۲۰mm ۲۷٫۹۶۰
۱۰۱۱۰ لوله فویلدار -۲۵mm ۳۹٫۶۳۰
۱۰۱۱۲ لوله فویلدار -۳۲mm ۶۴٫۴۱۰
۱۰۱۱۴ لوله فویلدار -۴۰mm ۹۵٫۵۱۰
۱۰۱۱۶ لوله فویلدار -۵۰mm ۱۴۰٫۶۲۰
۱۰۱۱۸ لوله فویلدار -۶۳mm ۲۱۵٫۴۲۰
۱۱۰۰۸ بوشن -۲۰mm ۲٫۱۷۰
۱۱۰۱۰ بوشن -۲۵mm ۳٫۰۴۰
۱۱۰۱۲ بوشن -۳۲mm ۴٫۹۵۰
۱۱۰۱۴ بوشن -۴۰mm ۹٫۱۲۰
۱۱۰۱۶ بوشن -۵۰mm ۱۵٫۷۷۰
۱۱۰۱۸ بوشن -۶۳mm ۲۶٫۵۵۰
۱۱۰۲۰ بوشن -۷۵mm ۴۳٫۶۵۰
۱۱۰۲۲ بوشن -۹۰mm ۷۰٫۴۰۰
۱۱۰۲۴ بوشن -۱۱۰mm ۱۱۱٫۸۱۰
۱۱۰۲۶ بوشن -۱۲۵mm ۱۴۰٫۳۴۰
۱۱۱۱۲ بوشن تبدیل -۲۰*۲۵ ۲٫۲۱۰
۱۱۱۱۴ بوشن تبدیل -۲۰*۳۲ ۲٫۷۲۰
۱۱۱۱۶ بوشن تبدیل -۲۵*۳۲ ۳٫۰۴۰
۱۱۱۱۸ بوشن تبدیل -۲۰*۴۰ ۴٫۹۲۰
۱۱۱۲۰ بوشن تبدیل -۲۵*۴۰ ۵٫۰۹۰
۱۱۱۲۲ بوشن تبدیل -۳۲*۴۰ ۶٫۳۱۰
۱۱۱۲۴ بوشن تبدیل -۲۰*۵۰ ۷٫۵۷۰
۱۱۱۲۶ بوشن تبدیل -۲۵*۵۰ ۷٫۵۹۰
۱۱۱۲۸ بوشن تبدیل -۳۲*۵۰ ۷٫۹۰۰
۱۱۱۳۰ بوشن تبدیل -۴۰*۵۰ ۹٫۳۱۰
۱۱۱۳۲ بوشن تبدیل -۲۵*۶۳ ۱۱٫۴۷۰
۱۱۱۳۴ بوشن تبدیل -۳۲*۶۳ ۱۱٫۹۷۰
۱۱۱۳۶ بوشن تبدیل -۴۰*۶۳ ۱۵٫۲۵۰
۱۱۱۳۸ بوشن تبدیل -۵۰*۶۳ ۱۷٫۷۱۰
۱۱۱۴۰ بوشن تبدیل -۴۰*۷۵ ۲۶٫۹۶۰
۱۱۱۴۲ بوشن تبدیل -۵۰*۷۵ ۲۷٫۸۴۰
۱۱۱۴۴ بوشن تبدیل -۶۳*۷۵ ۳۲٫۸۲۰
۱۱۱۴۶ بوشن تبدیل -۵۰*۹۰ ۳۹٫۳۲۰
۱۱۱۴۸ بوشن تبدیل -۶۳*۹۰ ۴۳٫۵۶۰
۱۱۱۵۰ بوشن تبدیل -۷۵*۹۰ ۵۲٫۱۶۰
۱۱۱۵۲ بوشن تبدیل -۶۳*۱۱۰ ۵۷٫۹۵۰
۱۱۱۵۴ بوشن تبدیل -۷۵*۱۱۰ ۶۱٫۰۱۰
۱۱۱۵۶ بوشن تبدیل -۹۰*۱۱۰ ۷۳٫۷۳۰
۱۲۱۰۸ زانو ۹۰ درجه -۲۰mm ۳٫۳۷۰
۱۲۱۱۰ زانو ۹۰ درجه -۲۵mm ۴٫۹۴۰
۱۲۱۱۲ زانو ۹۰ درجه -۳۲mm ۸٫۰۲۰
۱۲۱۱۴ زانو ۹۰ درجه -۴۰mm ۱۶٫۰۰۰
۱۲۱۱۶ زانو ۹۰ درجه -۵۰mm ۲۷٫۴۳۰
۱۲۱۱۸ زانو ۹۰ درجه -۶۳mm ۴۸٫۶۵۰
۱۲۱۲۰ زانو ۹۰ درجه -۷۵mm ۷۴٫۳۷۰
۱۲۱۲۲ زانو ۹۰ درجه -۹۰mm ۱۲۷٫۴۸۰
۱۲۱۲۴ زانو ۹۰ درجه -۱۱۰mm ۲۰۰٫۲۹۰
۱۲۱۲۶ زانو ۹۰ درجه -۱۲۵mm ۳۰۳٫۸۱۰
۱۲۲۰۸ زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۰mm ۳٫۹۳۰
۱۲۲۱۰ زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۵mm ۴٫۸۸۰
۱۲۳۱۲ زانو ۹۰ درجه تبدیل۲۵*۲۰ mm ۵٫۵۱۰
۱۲۵۰۸ زانو ۴۵ درجه -۲۰mm ۳٫۰۶۰
۱۲۵۱۰ زانو ۴۵ درجه -۲۵mm ۴٫۷۶۰
۱۲۵۱۲ زانو ۴۵ درجه -۳۲mm ۸٫۱۴۰
۱۲۵۱۴ زانو ۴۵ درجه -۴۰mm ۱۵٫۹۰۰
۱۲۵۱۶ زانو ۴۵ درجه -۵۰mm ۲۴٫۵۲۰
۱۲۵۱۸ زانو ۴۵ درجه -۶۳mm ۳۱٫۶۵۰
۱۳۱۰۸ ۳راه -۲۰mm ۳٫۰۶۰
۱۳۱۱۰ ۳راه -۲۵mm ۵٫۸۸۰
۱۳۱۱۲ ۳راه -۳۲mm ۹٫۴۱۰
۱۳۱۱۴ ۳راه -۴۰mm ۱۸٫۸۱۰
۱۳۱۱۶ ۳راه -۵۰mm ۳۱٫۵۲۰
۱۳۱۱۸ ۳راه -۶۳mm ۵۶٫۷۳۰
۱۳۱۲۰ ۳راه -۷۵mm ۹۷٫۹۸۰
۱۳۱۲۲ ۳راه -۹۰mm ۱۷۰٫۸۵۰
۱۳۱۲۴ ۳راه -۱۱۰mm ۲۴۲٫۰۳۰
۱۳۱۲۶ ۳راه -۱۲۵mm ۳۶۲٫۳۰۰
۱۳۲۰۸ ۳راه کنج -۲۰mm ۵٫۹۴۰
۱۳۲۱۰ ۳راه کنج -۲۵mm ۷٫۰۴۰
۱۳۵۲۰ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۰*۲۰ ۵٫۲۲۰
۱۳۵۲۲ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۰*۲۵ ۵٫۴۰۰
۱۳۵۲۴ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۵*۲۰ ۶٫۹۹۰
۱۳۵۳۲ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۰*۲۰ ۸٫۴۰۰
۱۳۵۳۴ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۰*۳۲ ۸٫۰۴۰
۱۳۵۴۰ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۵*۳۲ ۹٫۳۷۰
۱۳۵۴۱ ۳راه تبدیل – ۴۰*۲۰*۴۰ ۱۵٫۳۶۰
۱۳۵۴۲ ۳راه تبدیل – ۴۰*۲۵*۴۰ ۱۶٫۱۶۰
۱۳۵۴۵ ۳راه تبدیل – ۴۰*۳۲*۴۰ ۱۶٫۹۷۰
۱۳۵۶۵ ۳راه تبدیل – ۵۰*۳۲*۵۰ ۲۵٫۶۶۰
۱۴۱۰۸ درپوش -۲۰mm ۱۹۸۰
۱۴۱۱۰ درپوش -۲۵mm ۲٫۹۹۰
۱۴۱۱۲ درپوش -۳۲mm ۳٫۹۰۰
۱۴۱۱۴ درپوش -۴۰mm ۶٫۵۶۰
۱۴۱۱۶ درپوش -۵۰mm ۱۱٫۶۴۰
۱۴۱۱۸ درپوش -۶۳mm ۲۴٫۸۰۰
۱۴۱۲۰ درپوش -۷۵mm ۳۲٫۸۱۰
۱۴۱۲۲ درپوش -۹۰mm ۵۰٫۹۳۰
۱۴۱۲۴ درپوش -۱۱۰mm ۸۲٫۰۰۰
۱۶۱۰۸ لوله خمدار -۲۰mm ۸٫۰۸۰
۱۶۱۱۰ لوله خمدار -۲۵mm ۱۱٫۵۱۰
۱۶۱۱۲ لوله خمدار -۳۲mm ۲۳٫۶۵۰
۱۶۵۰۸ پل بست دار -۲۰mm ۵٫۶۵۰
۱۶۵۱۰ پل بست دار -۲۵mm ۷٫۰۴۰
۱۷۱۰۸ چهار راه -۲۰mm ۶٫۶۳۰
۱۷۱۱۰ چهار راه -۲۵mm ۸٫۲۲۰
۲۰۱۰۸ زانو بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۲۰٫۴۵۰
۲۰۱۱۰ زانو بوشن فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۲۹٫۰۷۰
۲۰۱۱۲ زانو بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۵ ۲۱٫۲۲۰
۲۰۵۰۸ زانو مغزی فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۳۰٫۵۶۰
۲۰۵۰۹ زانو مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۰ ۳۹٫۷۰۰
۲۰۵۱۲ زانو مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۴۱٫۳۶۰
۲۱۰۰۸ بوشن یکسر فلزی – “۲/۱*۲۰ ۱۷٫۹۰۰
۲۱۰۱۰ بوشن یکسر فلزی – “۴/۳*۲۰ ۲۶٫۲۶۰
۲۱۰۱۱ بوشن یکسر فلزی – “۲/۱*۲۵ ۱۸٫۵۳۰
۲۱۰۱۲ بوشن یکسر فلزی – “۴/۳*۲۵ ۲۶٫۷۲۰
۲۱۰۱۴ بوشن یکسر فلزی – “۱*۳۲ ۴۳٫۵۰۰
۲۱۱۱۶ بوشن یکسر فلزی – “۱ ۴/۱*۴۰ ۹۴٫۶۲۰
۲۱۱۱۸ بوشن یکسر فلزی – “۱ ۲/۱*۵۰ ۱۱۱٫۶۰۰
۲۱۱۲۰ بوشن یکسر فلزی – “۲*۶۳ ۲۵۵٫۹۴۰
۲۱۱۲۲ بوشن یکسر فلزی – “۲ ۲/۱*۷۵ ۳۴۱٫۲۵۰
۲۱۱۲۴ بوشن یکسر فلزی – “۳*۹۰ ۱٫۰۱۶٫۷۹۰
۲۱۱۲۶ بوشن یکسر فلزی – “۴*۱۱۰ ۱٫۲۸۷٫۴۳۰
۲۱۲۰۸ مغزی یکسر فلزی – “۲/۱*۲۰ ۲۷٫۱۳۰
۲۱۲۱۰ مغزی یکسر فلزی – “۴/۳*۲۰ ۳۸٫۴۹۰
۲۱۲۱۱ مغزی یکسر فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۷٫۹۷۰
۲۱۲۱۲ مغزی یکسر فلزی – “۴/۳*۲۵ ۳۹٫۰۵۰
۲۱۲۱۴ مغزی یکسر فلزی – “۱*۳۲ ۶۷٫۲۰۰
۲۱۳۱۶ مغزی یکسر فلزی – “۱ ۴/۱*۴۰ ۱۴۸٫۴۰۰
۲۱۳۱۸ مغزی یکسر فلزی – “۱ ۲/۱*۵۰ ۱۷۹٫۱۳۰
۲۱۳۲۰ مغزی یکسر فلزی – “۲*۶۳ ۳۵۴٫۴۲۰
۲۳۰۰۸ زانو یکسر بوشن فلزی – “۲/۱*۲۰ ۱۹٫۶۵۰
۲۳۰۱۰ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۲۰ ۲۸٫۳۱۰
۲۳۰۱۲ زانو یکسر بوشن فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۰٫۵۳۰
۲۳۰۱۴ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۲۵ ۲۹٫۱۱۰
۲۳۰۱۶ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۳۲ ۲۹٫۹۷۰
۲۳۰۱۸ زانو یکسر بوشن فلزی – “۱*۳۲ ۳۳٫۹۱۰
۲۳۵۰۸ زانو یکسر مغزی فلزی”۲/۱*۲۰ ۳۰٫۰۵۰
۲۳۵۰۹ زانو یکسر مغزی فلزی”۴/۳*۲۰ ۳۰٫۱۰۰
۲۳۵۱۰ زانو یکسر مغزی فلزی”۴/۳*۲۵ ۴۱٫۴۳۰
۲۳۵۱۱ زانو یکسر مغزی فلزی”۲/۱*۲۵ ۳۱٫۹۸۰
۲۳۵۱۴ مهره ماسوره بوشن فلزی”۲/۱*۲۰ ۶۶٫۳۵۰
۲۳۵۱۵ مهره ماسوره بوشن فلزی”۴/۳*۲۵ ۹۳٫۶۳۰
۲۳۵۱۶ مهره ماسوره بوشن فلزی”۱*۳۲ ۱۲۹٫۲۴۰
۲۸۵۱۰ مهره ماسوره مغزی فلزی”۴/۳*۲۵ ۶۹٫۹۰۰
۲۵۰۰۸ سه راه بوشن فلزی – “۲/۱*۲۰ ۲۰٫۶۶۰
۲۵۰۱۰ سه راه بوشن فلزی – “۴/۳*۲۰ ۲۸٫۴۹۰
۲۵۰۱۲ سه راه بوشن فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۳٫۲۹۰
۲۵۰۱۴ سه راه بوشن فلزی – “۴/۳*۲۵ ۳۰٫۰۴۰
۲۵۰۱۸ سه راه بوشن فلزی – “۱*۳۲ ۵۰٫۶۷۰
۲۵۵۰۶ سه راه مغزی فلزی – “۲/۱*۲۰ ۳۱٫۷۵۰
۲۵۵۱۰ سه راه مغزی فلزی – “۴/۳*۲۰ ۴۰٫۹۹۰
۲۵۵۱۲ سه راه مغزی فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۹٫۱۹۰
۲۶۰۱۰ سه راه بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۲۱٫۰۴۰
۲۶۰۱۴ سه راه بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۵ ۲۲٫۴۵۰
۲۶۰۱۶ سه راه بوشن فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۳۱٫۰۰۰
۲۶۵۱۰ سه راه مغزی فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۳۲٫۴۸۰
۲۶۵۱۸ سه راه مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۴۲٫۲۵۰
۴۰۲۰۲ مهره ماسوره دو طرف جوش۲۰mm ۱۴٫۰۳۰
۴۰۲۰۴ مهره ماسوره دو طرف جوش۲۵mm ۱۸٫۶۵۰
۴۰۳۰۸ شیر مغزی برنجی یکپارچه۲۰mm ۵۵٫۶۹۰
۴۰۳۱۰ شیر مغزی برنجی یکپارچه۲۵mm ۶۹٫۰۵۰
۴۰۵۰۹ شیر فلکه ۴۵ درجه – ۲۰mm ۱۲۴٫۷۸۰
۲۰۵۱۳ شیر فلکه ۴۵ درجه – ۲۵mm ۱۵۱٫۷۳۰
۲۰۵۱۱ شیر فلکه بوشن فلزی ۴۵ درجه۲۰mm ۱۲۳٫۵۴۰
۴۰۸۰۸ شیر فلکه(کامل) – ۲۰mm ۶۱٫۵۲۰
۴۰۸۱۰ شیر فلکه(کامل) – ۲۵mm ۹۴٫۴۱۰
۴۰۸۱۲ شیر فلکه(کامل) – ۳۲mm ۱۵۷٫۶۷۰
۴۰۹۴۰ بست لوله – ۲۰mm ۹۶۰
۴۰۹۴۲ بست لوله – ۲۵mm ۱٫۱۰۰
۴۰۹۴۴ بست لوله – ۳۲mm ۱٫۸۸۰
۴۰۹۴۶ بست لوله – ۴۰mm ۲٫۶۵۰
۴۱۱۰۰ درپوش رزوه دار (۲/۱) – ۲۰mm ۱٫۰۸۰
۴۱۱۰۲ درپوش رزوه دار (۴/۳) – ۲۵mm ۱٫۵۳۰
۴۱۱۰۴ درپوش رزوه دار (۱) – ۳۲mm ۲٫۹۲۰
۴۱۱۲۰ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۲/۱) – ۲۰mm ۱٫۸۷۰
۴۱۱۲۲ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۴/۳) – ۲۵mm ۲٫۸۰۰
۴۱۱۲۴ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۱) – ۳۲mm ۳٫۶۹۰
۴۱۱۵۱ درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (۲/۱) – ۲۰mm ۲٫۷۹۰
۴۱۱۵۲ درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (۴/۳) – ۲۵mm ۴٫۳۲۰