شیر فلکه صنعتی

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮ فلکه صنعتی

ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾـﺎن ﺳـﯿﺎل ازدرون ﺷﯿﺮاز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻫﻨﮕﺎماﻧﺘﺨﺎبﺷﯿﺮﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﻤﻮداراﻧﺘﺨﺎبﺷﯿﺮ

ﻧﻤﻮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺮﮐﻪ در ﺟﺪول  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﯿﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮد. ﻣﻮادﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮآﻻت از ﯾﮑﺴﻮﺑﺎدﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﮐـﺎری و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﺑﺎ ﺧﻮاص ﺳﯿﺎل ﻋﺒﻮری از ﺷﯿﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ آن ﻣﺮﺗﺒﻂﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﯿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﯿﺮرا ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ داده ﺷـﺪه ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﯿﺮرا ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂﺳـﯿﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردﻫﺪ. اﮔﺮﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺧﺎص ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎبﺷﯿﺮﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑـﺎن آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﯿﺮﻫﺎدارد.ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺷﯿﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮاﻗﺘـﺼﺎدی و ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮاﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﻪوﺟﻮدآورد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺼﺮفﺷﯿﺮآﻻتدر ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮاﺳﺖ.از آﻧﺠﺎﮐﻪ آﻣﺎردﻗﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔـﺎزوﺟﻮدﻧﺪارد، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺷﯿﺮآﻻت ﭼـﺎره ای ﺟﺰاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻻزمﺑﺮای ﺑﺨـﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ازدادهﻫـﺎی آﻣـﺎری دردﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂدر ﺣـﺪود ۱۳ اﻟـﯽ ۲۴ درﺻـﺪ ازﮐـﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺤﺪودﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﻢ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎزی ، اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻓﺸﺎرﮔﺎز و … ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻪﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮآﻻت اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺠﺎمﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎزﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل دﻗﯿﻖ ﺷﯿﺮآﻻت در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزمﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺗـﻼش و ﺗﻮﺟـﻪ ﻻزم ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻻزمدر ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺷﯿﺮ آﻻت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﺪون ودر اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮارﮔﯿﺮد

Conveyed Fluid Nature of Fluid Valve Function Type of Disc
Liquid Neutral
(Water, Oil, etc)
On/Off Gate
Rotary ball
Plug
Diaphragm
Butterfly
Plug gate
Control valve, modulating Globe
Butterfly
Plug gate
Diaphragm
Needle
Corrosive
(Acid, alkaline etc.)
On/Off Gate
Plug gate
Rotary ball
Plug
Diaphragm
Butterfly
Control valve, modulating Globe
Diaphragm
Butterfly
Plug gate
Hygienic
(Food, beverages, drugs etc)
On/Off Butterfly
Diaphragm
Control valve, modulating Butterfly
Diaphragm
Squeeze
Pinch
Slurry On/Off Rotary ball
Butterfly
Diaphragm
Plug
Pinch
Squeeze
Control valve, modulating Butterfly
Diaphragm
Squeeze
Pinch
Gate
Fibrous Suspensions On/Off,
Control valve, modulating
Gate
Diaphragm
Squeeze
Pinch
Gas Neutral
(Air, Steam etc)
On/Off Gate
Globe
Rotary ball
Plug
Diaphragm
Control valve, modulating Globe
Needle
Butterfly
Diaphragm
Gate
Corrosive
(Acid vapors, chlorine etc.)
On/Off Butterfly
Rotary ball
Diaphragm
Plug
Control valve, modulating Butterfly
Globe
Needle
Diaphragm
Vacuum On/Off Gate
Globe
Rotary ball
Butterfly
Solids Abrasive Powder
(Silica, etc)
On/Off,
Control valve, modulating
Pinch
Squeeze
Spiral sock
Lubricating powder (graphite, talcum, etc On/Off,
Control valve, modulating
Pinch
Gate
Spiral sock
Squeeze
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید