شیر فلکه صنعتی

ﺷﯿﺮ دروازه ای ﯾﺎ ﮐﺸﻮﺋﯽ

ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻌﺎت وﮔﺎزﻫﺎ ﺷﯿﺮﮐﺸﻮﺋﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮدارای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺸﻮﺋﯽ ﮔُﻮِه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑـﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﯿﺮﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎﻗﻪ ، ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎﻻ ﯾـﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻣـﯽ ﺑـﺮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎزای ﭼﻨﺪﯾﻦ دور ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﯿﺮ، ﺻـﻔﺤﻪ ﮐـﺸﻮﺋﯽ از ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎﻣﻼً ﺑـﺎز ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـﺎﻣﻼً ﺑـﺴﺘﻪ روی ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺷﯿﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﺮ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﺎﯾﻊ ﯾـﺎﮔـﺎز ﺑـﺪون ﺑﺮﺧـﻮردﺑـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ در ﺧـﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ) ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎردر ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﯾـﮏ ﺷﯿﺮﮐﺸﻮﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺮو ﺑﻪ ﻃﻮل ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮﻗﻄـﺮ ﺷـﯿﺮﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎًﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺷﯿﺮﮐﺸﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪاردﻟﺨﻮاه ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﺎﮔﺎزﻋﺒﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا:

اﮔﺮ ﺷﯿﺮدر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ، ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮﻋﺒﻮرﻋﻤﻮدﺑﺮدرﯾﭽﻪ ﺷﯿﺮاﺳﺖ ،داﺋﻢ ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ زده و ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزش درﯾﭽﻪ و ﺳﺎﯾﺮﻗﻄﻌﺎتﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮔﺮددودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ زودرس دﺳﺘﻪ و ﻻﺋﯽ آن ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎﮔﺎزﻋﺒﻮری، اﮔﺮﺑﺎدرﯾﭽﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﺎزدر ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ آن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎییدگی زودرس ﻗﻄﻌﺎتﺷﯿﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن درﯾﭽﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺷﯿﺮﮐﺸﻮﺋﯽ اﮐﺜـﺮاًذوزﻧﻘـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد،در ﺻـﻮرت ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻌﻤﯿﺮآﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮاز ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺠﺮای ﺑﺎز ﺷﺪه (ﺑﻌﻠﺖ ذورﻧﻘﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮدن ﻣﺠﺮا) ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﻪ ﺷﯿﺮﻧﺪاردﻟﺬا، ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺪاردﻟﺨﻮاه ﻋﺒﻮر ﻣﺎﯾﻊ ﯾـﺎﮔـﺎز ﻣـﺸﮑﻠﺘﺮاز ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻓﻮق از ﺷﯿﺮﮐﺸﻮﺋﯽ ﻓﻘﻂﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید