چک ولو توپی – شیر اتوماتیک توپی

شیر های اتوماتیک چند مدل ساختار دارند که یکی از آنها مدل پدالی است و یک مدل پر کاربرد دیگر مدل توپی آنهاست. این مدل برای کنترل جریان با استفاده از یک توپی فعال می شود. این دسته شیر های صنعتی معمولا برای سیالات با ویسکوزیته بالا مورد استفاده قرار می گیرند و یا سیالاتی که ممکن است بر روی پدال قرار گیرند و لجن آنها مانع از باز و بسته شدن شود.

نام هایی که به این شیر اطلاق می شود:

Dimensions and weights to KRV 531
DN L D k n x d g f b D1 d1 Weight
ca.[kg]
۱۵ ۱۵۰ ۸۰ ۵۵ ۴x11 ۴۰ ۲ ۱۲ ۱۲۵ ۴۰ ۴,۵
۲۰ ۱۵۰ ۹۰ ۶۵ ۴x11 ۵۰ ۲ ۱۴ ۱۲۵ ۴۰ ۵,۴
۲۵ ۱۶۰ ۱۰۰ ۷۵ ۴x11 ۶۰ ۲ ۱۴ ۱۲۵ ۴۰ ۶,۳
۳۲ ۱۸۰ ۱۲۰ ۹۰ ۴x14 ۷۰ ۲ ۱۶ ۱۳۷ ۵۰ ۹
۴۰ ۲۰۰ ۱۳۰ ۱۰۰ ۴x14 ۸۰ ۳ ۱۶ ۱۵۰ ۶۵ ۱۰
۵۰ ۲۳۰ ۱۴۰ ۱۱۰ ۴x14 ۹۰ ۳ ۱۶ ۱۷۵ ۷۵ ۱۳,۵
۶۵ ۲۹۰ ۱۶۰ ۱۳۰ ۴x14 ۱۱۰ ۳ ۱۶ ۲۰۰ ۹۰ ۱۹,۵
۸۰ ۳۱۰ ۱۹۰ ۱۵۰ ۴x18 ۱۲۸ ۳ ۱۸ ۲۳۰ ۱۱۰ ۲۲
۱۰۰ ۳۵۰ ۲۱۰ ۱۷۰ ۴x18 ۱۴۸ ۳ ۱۸ ۲۷۵ ۱۳۰ ۳۲
۱۲۵ ۴۰۰ ۲۴۰ ۲۰۰ ۸x18 ۱۷۸ ۳ ۲۰ ۳۳۰ ۱۸۵ ۴۰
۱۵۰ ۴۸۰ ۲۶۵ ۲۲۵ ۸x18 ۲۰۲ ۳ ۲۰ ۳۷۵ ۲۰۰ ۵۴
۲۰۰ ۶۰۰ ۳۲۰ ۲۸۰ ۸x18 ۲۵۸ ۳ ۲۲ ۴۹۵ ۲۹۸ ۱۲۸
Dimensions and weights to KRV 532, KRV 533
DN L D k n x d g f b D1 d1 Weight
ca.[kg]
KRV 532 KRV 533
۱۵ ۱۵۰ ۹۵ ۶۵ ۴x14 ۴۵ ۲ ۱۴ ۱۲۵ ۴۰ ۳۵ ۴,۵
۲۰ ۱۵۰ ۱۰۵ ۷۵ ۴x14 ۵۸ ۲ ۱۶ ۱۲۵ ۴۰ ۳۵ ۵,۴
۲۵ ۱۶۰ ۱۱۵ ۸۵ ۴x14 ۶۸ ۲ ۱۶ ۱۲۵ ۴۰ ۴۰ ۶,۳
۳۲ ۱۸۰ ۱۴۰ ۱۰۰ ۴x18 ۷۸ ۲ ۱۸ ۱۳۷ ۵۰ ۴۵ ۹
۴۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۱۰ ۴x18 ۸۸ ۳ ۱۸ ۱۵۰ ۶۵ ۶۰ ۱۰
۵۰ ۲۳۰ ۱۶۵ ۱۲۵ ۴x18 ۱۰۲ ۳ ۲۰ ۱۷۵ ۷۵ ۷۰ ۱۳,۵
۶۵ ۲۹۰ ۱۸۵ ۱۴۵ ۴x18 ۱۲۲ ۳ ۲۰ ۲۰۰ ۹۰ ۸۰ ۱۹,۵
۸۰ ۳۱۰ ۲۰۰ ۱۶۰ ۸x18 ۱۳۸ ۳ ۲۲ ۲۳۰ ۱۱۰ ۱۰۵ ۲۲
۱۰۰ ۳۵۰ ۲۲۰ ۱۸۰ ۸x18 ۱۵۸ ۳ ۲۴ ۲۷۵ ۱۳۰ ۱۳۰ ۳۲
۱۲۵ ۴۰۰ ۲۵۰ ۲۱۰ ۸x18 ۱۸۸ ۳ ۲۶ ۳۳۰ ۱۸۵ ۱۷۰ ۴۰
۱۵۰ ۴۸۰ ۲۸۵ ۲۴۰ ۸x22 ۲۱۲ ۳ ۲۶ ۳۷۵ ۲۰۰ ۲۰۰ ۵۴
۲۰۰ ۶۰۰ ۳۴۰ ۲۹۵ ۱۲x22 ۲۶۸ ۳ ۳۰ ۴۹۵ ۲۹۸ ۲۹۸ ۱۲۸
Dimensions to KRV 534
DN L D k n x d g f b D1 d1
۱۵ ۱۳۰ ۹۵ ۶۵ ۴x14 ۴۵ ۲ ۱۴ ۷۹ ۲۵
۲۰ ۱۵۰ ۱۰۵ ۷۵ ۴x14 ۵۸ ۲ ۱۶ ۱۱۵ ۴۰
۲۵ ۱۶۰ ۱۱۵ ۸۵ ۴x14 ۶۸ ۲ ۱۶ ۱۱۵ ۴۰
۳۲ ۱۸۰ ۱۴۰ ۱۰۰ ۴x18 ۷۸ ۳ ۱۶ ۱۳۰ ۵۰
۴۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۱۰ ۴x18 ۸۸ ۳ ۱۶ ۱۵۰ ۶۵
۵۰ ۲۳۰ ۱۶۵ ۱۲۵ ۴x18 ۱۰۲ ۳ ۱۸ ۱۴۰ ۷۵
۶۵ ۲۹۰ ۱۸۵ ۱۴۵ ۴x18 ۱۲۲ ۳ ۱۸ ۱۶۵ ۹۰
۸۰ ۳۱۰ ۲۰۰ ۱۶۰ ۸x18 ۱۳۸ ۳ ۲۰ ۱۸۵ ۱۱۰
۱۰۰ ۳۵۰ ۲۲۰ ۱۸۰ ۸x18 ۱۵۸ ۳ ۲۰ ۲۲۰ ۱۳۰
۱۲۵ ۴۰۰ ۲۵۰ ۲۱۰ ۸x18 ۱۸۸ ۳ ۲۲ ۲۷۳ ۱۸۵
۱۵۰ ۴۸۰ ۲۸۵ ۲۴۰ ۸x22 ۲۱۲ ۳ ۲۲ ۳۴۰ ۲۰۰
۲۰۰ ۶۰۰ ۳۴۰ ۲۹۵ ۱۲x22 ۲۶۸ ۳ ۲۴ ۴۷۰ ۲۹۸
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید