پوشش داخلی ملات سیمان لوله ها

در ورقه کار DVGW،W346توصیه های عملی جهت آزمون فشار، شستشو، میکروب کشی، داخل کردن و کار با خطوط آب آشامیدنی با پوشش ملات سیمان آمده
است. ورقه کار DVGW، W347در برگیرنده الزامات بهداشتی آب آشامیدنی و روش های آزمون مواد با چسب سیمان در محدوده آب آشامیدنی، همچنین پوشش ملات
سیمان لوله ها و اتصالات چدن نشکن است.

٢–٢–١٣-لایه/پوشش داخلی آلی

سطوح پیوند لوله ها با مواد آلی پوشش داده می شوند. این امر بصورت کلی توسط پوشش لاک پایه بیتومن یا رزین اپوکسی صورت می گیرد.
شکل١–١٣یک مقطع پیوند سرکاسه اسپیگات را نشان می دهد که مشخص است که سطح خارجی اسپیگات لوله مانند پروفیل داخلی سرکاسه با آب آشامیدنی در تماس است.
مواد پوششی رزین اپوکسی الزامات توصیه های KTVیا لیست الزامات رزین اپوکسی، الزامات لاک بیتومنی در محدوده پیوند موجود در ورقه کار -DVGW W348را ارضاء می کند.
بصورت اساسی پوشش های در تماس با آب آشامیدنی و پوشش های داخلی که شامل مواد آلی هستند مطابق ورقه کار W270از نشت میکروبی آزمون می شوند.
اتصالات با یک پوشش رزین اپوکسی همه جانبه محافظت می شوند. اغلب موارد روش ذوب پودری الکترواستاتیکی یا روش زینتر چرخشی بکار می رود.
الزامات و روش های آزمون در EN14901آمده است.

شکل :١–١٣مقدار سطوح تماس آب آشامیدنی در حوزه پیوند اتصال–تایتون

۳-۲-۱۳-قوانین اروپایی

یک حالت خاص در حوزه آب آشامیدنی شامل این مسئله است که خطوط لوله برای آبآشامیدنی تحت استانداردهای اجباری و دستورالعمل های تولید قرار داشته باشند. از این بابت باید موانع کاری برطرف شوند که می تواند ناشی از الزامات استانداردهای ملی مختلف باشد.
قوانین ملی جداگانه جهت حفاظت مصرف کننده و بهداشت آب آشامیدنی در هر صورت باید باقی بمانند. این امر پایه یک روش مجاز اروپایی ( EASطرح پذیرش اروپایی)را سبب می شود که در آن الزامات و روش های آزمون برای بخش ساختاری آب آشامیدنی که در آن کلیه کشورهای عضو در بر گرفته شوند، موجود باشد.
بدون ترازهای حفاظتی ملی ممکن است که یک آزمون مجاز منفرد در تمام کشورهای Euبرای بخش ساختاری بهداشت آب آشامیدنی مجاز شود که با آنها EASقبل از
سال ٢٠١٠برپا نمی شود.

٣–١٣-پوشش داخلی ملات سیمان لوله ها و اتصالات برای خطوط فاضلاب

فاضلاب حقیقتاً دارای مواد محتوی بیشتری از آب آشامیدنی یا آب خام است. فاضلاب در کانالهای فاضلاب عمومی باید قواعد ورقه کار ATV, A115را داشته باشندکه در بر گیرنده قواعد عمومی جهت ملاک های عمومی مهم است و مقدم بر همه جهت فاضلاب های خانگی است.از این قواعد عمدتا د در ایستگاه های کاری فاضلاب های
صنعتی صنعتی در برخی حالات تخطی می شود.
لوله و اتصالات چدن نشکن برای خطوط فاضلاب در EN598استاندارد شده اندکه محدوده استفاده کانال های سقوط آزاد و خطوط فشاری را در بر می گیرد. پوشش
داخلی باید بارهای مختلف مکانیکی و شیمیایی را به صورت مداوم تحمل کند. آنها با سیمان خاک رسی به عنوان واسطه چسبنده تولید می شوند.
از این بابت آنها نه فقط بارهای شیمیایی مانند آب های غلیظ نمکی، اسیدی یا بدون املاح(نرم) را تحمل می کنند بلکه بارهای مکانیکی مثلاً حرکت فاضلاب یا تمیزکاری
فشار بالا را نیز تحمل می کنند.
پوشش داخلی سیمان خاک رسی در روش چرخشی گریز از مرکز به صورت شدیدی محکم می شود و در اتاقک های گرمایشی و در درجه حرارت های بالا آنقدر کیور
می شود که ساختار کریستالی مکعبی شکل پایداری از هیدرات–آلومینات تشکیل می دهد که مبنای مقاومت بالا این پوشش داخلی است. محدوده پیوند با یک پوشش رزین اپوکسی در برابر حمله محافظت می شود.
EN598در برگیرنده الزامات زیر جهت مشخصات قابلیت تحمل بار درپوشش داخلی است:
• پایداری شیمیایی:
۶ماه در معرض PH3تا PH13
• مقاومت سایشی:
١٠٠٠٠٠حرکت در ، Darmstadterتکان دهنده حرکتی
• مقاومت در برابر تمیزکاری فشار بالا
در ورقه کار راهنمای M168محدوده استفاده از PH3.5تا PH10داده شده است.
گواهی های مقاومت در برابر خوردگی اسید سولفوریک بیولوژیکی در انستیتو
میکروبیولوژی دانشگاه هامبورگ موجود است.(١–١٣)

۴-۱۳-پوشش های داخلی در خطوط آب خام

آب خام مطابق با آب اشامیدنی نمی باشد چونکه در آن مقدار زیادی حل کننده های آهکی، آب اسیدی وجود دارد. آب محلول کلسیت به مرور زمان به استحکام مواد
چسبیده شده به سیمان به علت حل جزء کربنات کلسیم تاثیر می گذارد. هر چه قدر این اتفاق شدیدتر باشد ظرفیت حل کلسیت بالاتر و تراکم ماده پوشش کمتر می شود.
برای آب خام که مطابق با قواعد آب آشامیدنی نیست.پوشش ملات سیمان از سیمان با پایه خاک رس بازی استفاده می شود. ملات سیمان خاک رسی به صورت عملی دارای آهک آزاد نیست و بنابراین در تطابق با آب حل کننده آهک مقاوم است. همچنین ملات سیمان بهینه سازی شده با مواد پلاستیکی در برابر آب حل کننده آهک مقاوم است.
مقاومت به خوردگی طبق ، DIN2880ضمیمه Cبا محلول بافر استات (PH4.5) اثبات می شود.

۵–١٣-پوشش های داخلی در خطوط آب سرد و مصرفی

جهت انتقال آب مصرفی و خنک که خواص شیمیایی آنها مطابق با آب آشامیدنی می باشد لوله و اتصالات با برنامه آب آشامیدنی بکار می روند.
برای آب هایی که محلول آهکی دارند از لوله و اتصالات با پوشش داخلی پایه سیمان خاک رسی بازی استفاده می شود.

۶–١٣-پوشش داخلی خطوط گاز

لوله و اتصالات جهت انتقال گاز سوختنی به صورت معمول دارای پوشش داخلی بیتومن می باشند این پوشش کافی است هنگامی که گاز سوختنی طبق تعاریف
-DVGWورقه کار G260خشک می باشد.
EN969با ضمیمه ١امکان استفاده پوشش داخلی ملات سیمان لوله های آب آشامیدنی برای خطوط لوله گاز را می دهد، که سبب نگهداری آسان خط لوله می شود.
جدا از گاز سوختنی. دیگر گازها می توانند با درجه حرارت بالاتر در خطوط لوله چدن نشکن انتقال یابند.
کاربردهای معمول برای خطوط جهت انتقال گازهای مصرف شده یا خطوط دمشی در تاسیسات تصفیه می باشد.
شکل ٢–١٣نصب یک خط جمع آوری گاز مصرف شده را نشان می دهد.
نوع پوشش داخلی برای لوله ها و اتصالات جهت انتقال چنین گازهایی طبق توافق می باشد.
شکل ٢–١٣لوله های جمع اوری گازهای مصرف شده (ضایعاتی) در سالن مونتاژ
Montage holle-Corgolifter انتقال اقلام

۷-۱۳-پوشش رزین اپوکسی (EPاتصالات )

اتصالات در حوزه فاضلاب به صورت استاندارد در داخل و خارج با پوشش EP تحویل می شوند. همچنین در حوزه آب آشامیدنی کاربرد این پوشش صورت می گیرد.
پوشش در استانداردهای EN598و EN595اشاره و در EN14901استاندارد شده است.

٨–١٣-پوشش داخلی اتصالات با لعاب خاص

در حوزه پوشش داخلی شیرها برای استفاده آب آشامیدنی پوشش لعاب از مدت ها پیش بکار می رفته است. همچنین برای اتصالات چدن نشکن این پوشش بکار می رود. این پوشش در DIN3475ضخامت لایه بین ۱۵۰µmو ۵۰۰µmاستاندارد شده است.
شکل٣–١٣یک گروه از اتصالات را نشان می دهد که با مواد پوششی مختلف, پوشش داخلی یا خارجی شده اند. (شکل٣–١٣را نگاه کنید.)

شکل: ٣ –١٣یک گروه از اتصالات با مواد پوششی مختلف, پوشش داخلی یا خارجی

۱-۱۴-کلیات

در بارهای مکانیکی یک جسم در برابر تنش مکانیکی бبا تغییر شکل معین εمعادله مربوطه زیر را می دهد: E=б/ε
که در آن Eمدول الاسیسیته ماده است. برای هر ماده این مقدار با گذشت زمان تغییر می کند و به صورت قاعده در یک مطالعه کوتاه مدت معین می شود و با امنیت کافی در محاسبات بکار می رود.
لوله ها باید در مدت زمان کاری کلی آب بند و کارا باقی بمانند. در محاسبات آنها در کنار بارهای داخلی و خارجی، شرایط کاری و رفتار ماده نقش مهمی را بازی می کنند.
نسبت حقیقی کافی تنش، تغییر شکل در مقادیر مجاز بصورت اطمینان مشخص می شود.
مقدار به نوع و تنش و شکست آن بستگی دارد که ماده از خود نشان می دهد و به اطمینان لازم در هنگام استفاده نیز بستگی دارد.
–٢–١۴بارها
بارهای اعمال شونده به خطوط لوله مدفون شونده در خاک مانند
• بارهای زمین
• بارهای تخت یکسان توزیع شده
• بارهای ترافیکی
• بارهای تخت محدود شده
• فشار داخلی
• بارهای خاص (پایه/نصب حفاظ ها)
می باشند.

–بارهای زمینی

مهار کردن خطوط لوله بخشی از کار عملیاتی لوله گذارها است و حقیقتاً این امر شامل تقسیم بار و توزیع فشار در محیط لوله و نیز تقسیم فشارهای اثر کننده جانبی روی خط لوله است.
محاسبات استاتیکی در اولویت قرار می گیرند به صورتی که بارها و واکنش ها در طول لوله بصورت یکسان توزیع می شوند.
– بارهای تخت یکسان توزیع شده

می تواند مثلاً Schuttguterباشد.

–بارهای ترافیکی

تحت بارهای ترافیکی بارهای اثر کننده به خط لوله بصورت ثابت نمی باشند. لذا مثلاً موارد زیر محاسبه می شوند:
• بارهای ترافیکی خیابانی
• بارهای ترافیکی خطوط راه آهن
• بارهای ترافیکی خطوط هواپیما
 
نوشته پوشش داخلی ملات سیمان لوله ها اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil