نصب بدون حفاری در خطوط لوله و کانال ها

نصب بدون حفاری در خطوط لوله و کانال ها

جهت مطالعه مقاله قبلی کلیک کنید.

روش های نصب زیر زمینی در نصب خطوط لوله و کانال ها

روش های نصب زیر زمینی در نصب خطوط لوله و کانال ها هنگامی به کار می روند که توجیحات اقتصادی ,نصب, فنی و ترافیکی ویا حفاظتی وجود داشته باشد . هم چنین ممکن است مزایای خاصی درمیان باشد .در روش های نصب بدون حفاری که در ادامه توضیح داده می شود باید از لوله با اتصال سرکاسه ای مهار کننده نیروی طولی استفاده گردد . با توجه به اینکه دیگر بستر خطوط قابل کنترل نیست باید لوله ها با پوشش خارجی ملات سیمان مطابق با استاندارد DIN 30674-2یا PREN 15542ساخته شوند.برای این روش ها نیروهای کششی مجاز د رشکل ١٨–١٧نمایش داده شده است .

شکل : ١٨–١٧نیروهایی کششی مجاز در کشش لوله های چدن نشکن

منبع :ورقه کار GW322-1 , 323از DVGW

نصب لوله چدن نشکن مطابق با روش های ذیل ممکن می باشد که به صورت شماتیک توضیح داده می شوند.

روش سوراخ کردن انحنا دار

در این روش ابتدا توسط یک حفار هیدرومکانیکی یک سوراخ پیلوت به اندازه طول خط ایجاد می شود. ابزاری با سر مخروطی شکل داخل سوراخ شده و با چندی با ر رفت و برگشت پهنای آنرا زیاد می کند . لوله های چدن نشکن با اتصال مهار کننده نیروی طولی که از قبل به صورت رشته ای مونتاژ شده اند از یک طرف سوراخ توسط کابل های کششی پشت سر سر مخروطی شکل به سمت خروجی دیگر سوراخ کشیده می شوند.اتصال سرکاسه ای از این نوع اجازه ایجاد شکل منحنی در هر جهت را می دهد .
شکل :٩– ١٧ شماتیک روش سوراخ کردن انحنا دار

روش سوراخ کردن افقی (HDD)

در این روش سوراخ به صورت افقی صورت می گیرد .بقیه موارد مانند روش قبلی است
روش فشاری /کششی (مطابق با ورقه کارGW321, DVGW) 

در این روش به صورت هم زمان خطوط لوله قدیمی از چدن خاکستری تا سایز ۵۰۰ تخریب شده و خطوط لوله چدنی نشکن جایگزین می گردند.لوله های شکسته شده چدن خاکستری بدون وقفه از داخل زمین خارج می گردند . در این روش یک حفاری اولیه برای داخل شدن و ورود رشته لوله های چدن نشکن و یک حفاری برای خروج تکه های شکسته لوله چدن خاکستری لازم است .(شکل٢٠–١٧)

شکل : ٢٠–١٧شماتیک روش کشش /فشار

روش ترکاندن (خط ورقه کار DVGW,GW320)

در این روش نیز به صورت هم زمان خطوط لوله قدیمی توسط خطوط لوله جدید نوسازی می شوند . رشته لوله جدید به دنبال سر خط شکن و پهن کننده عرض سوراخ وارد شده و تکه های لوله از سوراخ خروجی خارج می شوند .(شکل ٢١–١٧) این روش مشابه روش کشش /فشار می باشد.
شکل ٢١–١٧:شماتیک روش ترکاندن خط

 روش شخم زنی (ATV-DVWK M160)

در روش های شخم زنی رشته لوله از پیش مونتاژ شده وارد سوراخ حفاری شده اولیه می گردد.
رشته لوله در پشت فضای ایجاد شده توسط تیغه شیار زننده و سر پهن کننده عرض سوراخ وارد می شود.(شکل ٢٢–١٧)

شکل  ٢٢–١٧: شماتیک روش شخم زنی

 
١٨– آزمون عدم نشتی

آزمون عدم نشتی توسط سیال آب یا هوا صورت می گیرد .
روش های مختلف آزمون متناسب با خطوط لوله جهت سرویس های مختلف می باشد.
(آب, فاضلاب ,گاز)

١–١٨کلیات
آزمون عدم نشتی برای خطوط لوله آب, فاضلاب ,گاز به کار می رود.جهت خطوط لوله آب از چدن نشکن مطابق استاندارد EN 545پیروی می شود. دستورالعمل های
آزمون عدم نشتی در استاندارد EN 805یا برگه کار DVGW,W400-2مشخص شده است .
در هنگام آزمون فشاری باید دقت شود که نیروی اعمالی مطابق با حالت ذکر شده باشد .
تخلیه هوا در هنگام پر کردن خط لوله از آب اهمیت بالایی دارد چون بالشتک های هوایی محبوس شده می تواند سبب آشفتگی شدید در خط گردد.
شکل ١–١٨به صورت روشن اثر مقادیر کم هوای محبوس شده بر روی نتایج قرائت شده آزمایش را نشان می دهد .
در صورتیکه هنگام آزمون نقصی مشاهده شد آزمایش متوقف شده و خط لوله تا هنگامیکه نقص بر طرف شود از آب تخلیه می گردد.
شکل ١–١٨: اثر هوای محبوس روی نتایج آزمون عدم نشتی

افت فشار یک دهم باردر شش دهم درصد هوا مطابق با افت فشار هفت دهم با ر در یک خط لوله است.
تغییرات درجه حرارت هنگام آزمون سبب تغییرات فشار می گردد که نتایج آزمون را نادرست می سازد.لذا باید درجه حرارت قبل و بعد از آزمون اندازه گیری شود و نتایج
آزمون در صورت نیاز تصحیح شود.
الزامات آزمون عدم نشتی برای خطوط و کانال های فاضلاب مطابق با استاندارد EN 598بر اساس EN 1610یا ورقه کار A139از ATV-DVWKخارج از مناطق حفاظتی آب و A142داخل مناطق حفاظتی آب می باشند.
خطوط لوله فشاری فاضلاب همانند خطوط لوله آب آشامیدنی مطابق با EN 805یا ورقه کار DVGW,W400-2آزمون می شوند .
در آزمون عدم نشتی سیال جایگزین آب هوا می باشد و از بابت فرقی بین آزمون افزایش فشار و یا کاهش فشار وجود ندارد .روش های آزمون با هوا در عمل سریع تر و کم
هزینه تر می باشند .برای خطوط لوله گاز از جنس چدن نشکن مطابق با استاندار EN 969جهت آزمون عدم نشتی از ورقه کار DVGW,G469استفاده می شودو با توجه
به نوع خط گاز روش های چشمی, اندازه گیری فشار و یا روش های اندازه گیری اختلاف فشار به کار می رود.
جهت تکمیل کار از راهنما ها و قواعد استفاده می شود که چگونگی اطمینان از خطوط را توصیف می کنند.

٢–١٨آزمون عدم نشتی خطوط لوله فشاری

جهت آزمون فشارداخلی خطوط لوله فشاری چدن نشکن در برآورده شدن الزامات آب(آب,آب آشامیدنی,آب خا م و یا فاضلاب ) از استاندارد EN 80و یا ورقه کار
DVGW,W400-2استفاده می شود.هر خط لوله بعد از نصب مورد آزمون عدم نشتی آب قرار می گیرد .
مطابق با ورقه کار DVGW,W400-2موارد استثنائ خطوط لوله قرار گرفته د رمحل های تعمیر و یا بخش های جدید با طول کمتر از ۳۰متر است .
آزمون عدم نشتی مطابق با قواعد برای لوله ها و اتصالات و متعلقات و اتصال آنها امنیت خط و قرارگیری آن را مطمئن می سازد .تمام راهنمایی های ملی و استاندارد های ملی باید در نظر گرفته شوند که در پیش بینی های و آزمون فشار توصیف می شود .
جهت مهار کردن لوله ها با اتصالات غیر مهار شونده طولی موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند .لوله ها قبل از آزمون فشا ر پوشانیده می شوند تا جابه جایی سبب خطا د ر
آزمون نگردد.

امروزه این امر در عمل رایج است .
• مهار کردن در خط لوله باید به گونه ای با شد که نیروهای ناشی از فشار آزمون ثابت باقی بمانند .مهار کننده ها بتونی قبل از شروع آزمون باید به ثبات کافی
رسیده باشند. ابعاد آن ها در DVGW –GW310تعیین شده است .

• باید در نظر گرفته شود که از قطعات کور کننده خط لوله و دیگر اتصالات کور کننده رایج محافظت شود و بار مطابق با فشار مجاز بستر تقسیم بندی شود.
برداشتن حفاظ ها و مهار کننده ها در قسمت انتهای خط تست مجاز نیست و باید قبل از آن فشار از خط لوله برداشته شود.کا ر در ترانشه هنگامیکه آزمون فشار صورت می گیرد مجاز نیست .
نوشته نصب بدون حفاری در خطوط لوله و کانال ها اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil