مختصری درمورد نصب پمپ آب

افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش تعداد منازل مسکونی ، افزایش مصرف آب و هم چنین مسئله کم آبی از جمله مواردی هستند که در کاهش سطح فشار توزیع آب شهری تأثیرگذار هستند. بنابراین برای فراهم کردن رفاه حال خانواده ها نیاز به افزایش فشار آب در هر واحد مسکونی است.
نصب پمپ آب خانگی به همراه 
Source: http://www.esfahan-tasisat.blogfa.com/rss