شیر فشار شکن و کنترل فشار

شیر های فشار شکن به صورت اتوماتیک فشار بالاتر از حد مجاز و همین طور فشار متغیر بر روی خط را به فشار ثابت و مجاز تبدیل می کنند. همین طور در صورتی که بعد از شیر فشار شکن جریان سیال وجود نداشته باشد شیر فشار شکن برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک، شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را قطع می کند. استفاده از این شیرها سهولت بهره برداری از شبکه ها و خطوط انتقال، حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشارشکن را دربر دارد و نیز با کاهش فشارهای ناخواسته در شبکه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری می کند

روش انتخاب شیرهای فشارشکن

برخلاف شیرهای قطع و وصل که اندازه آنها برابر با اندازه خط لوله در نظر گرفته می شود، در شیرهای فشارشکن اندازه شیر با در نظر گرفتن دبی مورد نیاز و سرعت اپتیمم پیشنهادی شرکت سازنده انتخاب می شود.

شیر فشار شکن هیدرولیک

در سیستم هیدرولیک انرژی پمپ توسط خطوط مشخص به مصرف کننده ها منتقل میشود . به منظور کسب مقادیر مورد نیازمانند گشتاور و سرعت خطی و همچنین حفظ شرایط کار از پیش تهیین شده سیستم شیر های مختلف در نقش قطعات کنترل انرژی در خطوط نصب میشوند.این شیر ها فشار و دبی را کنترل میکنند.