قواعد نصب خطوط لوله

قواعد نصب خطوط لوله

جهت آزمون جوش از بازرسی چشمی و در صورت نیاز از آزمون التراسونیک و یا روش مایعات رنگی نافذ استفاده می شود که عیوب سطحی مشخص شوند.جهت آزمون
آب بندی اجزای تحت تنش مثلاً فلنج های سازه ای از روش آزمون موضعی سطحی استفاده نمی شود. لوله با فلنج های جوشکاری شده بعد از جوشکاری در آزمون فشار آب با فشار ۱٫۵برابر فشار اسمی آزمون می شوند.

نصب و عملیات

در نصب فنی خطوط لوله چدن نشکن یک اطمینان پذیری بالا و دوام زیاد انتظار می رود. با تشکر از خواص لوله های چدن نشکن که دارای روش های نصب مختلف و حالات
کاربرد مناسب می باشند.

کلیات

خطوط لوله برای انتقال آب آشامیدنی و فاضلاب همانند گاز سازه هایی مهندسی می باشند. برپایی آنها نیازمند هزینه های سرمایه گذاری بالا می باشد. همچنین انتظارات و امنیت کاری و زمان استفاده بالایی دارند. بنابراین قابل درک است که انتخاب جنس برای خط لوله، تولید لوله و عملیات و نصب فنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
از دیدگاه مشتریان پیمانکاران نصاب خطوط لوله باید توانایی های لازم انجام نصب را داشته باشند.
به عنوان گواهی، برای یک پیمانکار مدرک مربوطه به ورقه کار GW301از DVGW معتبر است. جهت نصب کانال ها و خطوط لوله فاضلاب در رابطه با پارامترهای مربوطه
نصب عمیق، مدرک کیفیت، حفاظت کیفی ساخت کانال لازم است.
جهت پارامترهای مربوط نصب در مناطق حفاظتی آب آشامیدنی یک گواهی نوشته می شود. هنگام استفاده از روش نصب بدون حفاری طراحی آزمون و آموزش بر طبق
مبانی مدرک فنی از یک انجمن فنی یا DVGWصورت می گیرد. همچنین جهت استفاده از پیوندهای مقاوم به تنش، به خصوص هنگام استفاده در روش های نصب بدون حفاری، مدارک طرح های آموزشی و آزمون مورد نیاز جهت مونتاژ لوله های فلزی با پیوندهای سرکاسه اسپیگات باید موجود باشد.
ورقه کار W399از DVGWبرای نیروی فنی برای روش سیستم لوله فلزی سرکاسه ای در سال ٢٠٠۴به چاپ رسید.

قواعد نصب خطوط لوله

هنگام نصب خطوط لوله مطابق با استاندارد سرویس) سیال عبور کننده (عمل می شود. برای خطوط لوله آب از ،EN508برای فاضلاب از EN1610یا از ورقه کار
DVGWبرای خطوط لوله گاز از جنس لوله چدن نشکن )مثلاً G461-1و (G461-2 استفاده می شود.
با چاپ استاندارد سیستم اروپایی ، EN809الزامات سیستم تامین آب و اجزای ساختاری آن خارج از ساختمان، در سال ،٢٠٠٠استانداردهای اجزای سازه نصب DIN 19630 و DIN 4279برای آزمون فشاری باطل شده اند.
جهت پر شدن شکاف موجود از ورقه کار W400از ،DVGWقسمت های ٣–١استفاده می شود.

بخش :١طراحی
بخش :٢نصب و آزمون
بخش :٣کار و اورهال
این ورقه کار شامل قواعد و مقررات طراحی، نصب، آزمون و کار برای خطوط لوله آب آشامیدنی است. با توجه به اینکه خطوط لوله آب آشامیدنی به موارد مربوط به تغذیه سر وکار دارد نه فقط با الزامات بخش نصب بلکه با بالاترین الزامات اجرای نصب سر وکار دارد. در DIN2000قوانین و راهنمای الزامات طراحی، نصب، کار و اورهال
تاسیسات تامین آب آشامیدنی (اکتبر )٢٠٠٠آمده است.
همچنین بخش فنی قوانین ،DVGWصنعت تامین آب آلمان در رابطه با مقررات آب آشامیدنی (آب آشامیدنی V) با راهنمای ۹۸/۸۳/EGدر موارد آب برای مصارف انسانی
در قوانین آلمان سازگاری دارد.
DIN 2000همراه با قواعد و مقررات فنی ابزاری است که به قانون گذار چهارچوب قانون گذاری را ارائه می کند.
در تاسیسات تهیه در اولین مرحله امنیت و قابلیت تاسیسات قرار دارد، این هدف در پیوند با الزامات طراحی و نصب قرار دارد. DIN 2000به عنوان مثال دارای بخش ۳۰۶
صلاحیت نصب است.
“جهت نصب تاسیسات تهیه فقط شرکت های فنی دارای صلاحیت کار می کنند، که این کار به تنهایی فقط توسط اشخاص دارای شناخت فنی (پیمانکاران تهیه آب صورت) می گیرد.
صلاحیت شرکت ها در هر زمانی باید دارای گواهی باشد.”
توسعه مشابهی برای نصب در خطوط لوله کانال های فاضلاب توسط اتحادیه فنی فاضلاب ATVصورت گرفته است و ورقه کار ATV , A139قوانین EN1610را کامل
می کند )از سال ٢٠٠۵اتحادیه آلمانی برای صنعت آب فاضلاب و ضایعات، (DWA داشتن مدرک مطابق با قواعد کیفیت ساخت کانال یک مرجع می باشد. جهت اجرای سازه
استانداردها و راهنماهای معین مثلاً DIN4124و ZTV A S+B 8را نگاه کنید.

–٣–١٧عملیات با لوله ها، اتصالات و متعلقات قبل و بعد از نصب

از تولید کننده ها مدارک گسترده ای جهت عملیات اجرای خط، راهنمایی های نصب حاصلمی شود. در این راهنماها جزئیات انتقال فنی و توصیه ها برای انبارش درست وجوددارند. شرایط انبارش برای کلیه متعلقات، مثلاً واشرها وجود دارد. توجه به راهنمایی های نصب و مراحل کار پیش نیاز مهم برای نصب موفقیت آمیز کار نصب است.
ورقه کار W346از DVGWتوصیه ها و قواعد ویژه پوشش داخلی ملات سیمان را تکمیل می کند. سپس لوله ها و اتصالات برای نصب در خطوط آب آشامیدنی با واسطه
مناسب مثلاً درپوش محافظ جهت ورود آلودگی ها همراه می شوند. لوله ها، اتصالات و متعلقات قبل از نصب طبق حالت قرارگیری آزمون می شوند. در زیر راهنماهایی خاص آورده می شود.

–١–٣–١٧برشکاری لوله ها

قطر خارجی لوله تا DN300به صورتی می باشد که تا ۲/۳طول لوله در محدوده مجاز انحرافات ابعادی قرار می گیرد، لذا این لوله ها همچنین می توانند در محل نصب برش
خورده و مونتاژ شوند. لوله های قابل برش بالای DN300جهت برش بامترهای نوارهای مربوطه مشخص می شوند و جهت برش فقط این لوله ها بکار می روند.
راهنما: جهت برش لوله ها بهترین حالت استفاده از صفحه سنگ است که ذرات آن با رزین مصنوعی محکم شده اند.(شکل : ١–١٧نگاه کنید)

شکل :١–١٧برشکاری یک لوله

جهت سوراخکاری منحصراً از مته های تیغچه ای فلزی سخت الماسه دار استفاده می شود.

–٢–٣–١٧دوپهن گیری لوله ها

انتهای اسپیگات لوله ها با اندازه اسمی بزرگ یا انتهای برش خورده که بعد از برش لوله ها باقی می ماند ممکن است دوپهنی داشته باشند. با توجه به خواص الاسیسیته مواد گرد شدن لوله ممکن می شود.
جهت دوپهن گیری داخل لوله از یک جک استفاده می شود و برای آنکه پوشش داخلی ملات سیمان آسیب نبیند بین جک و سیمان از قطعه چوب استفاده می شود. که مطابق با شکل داخلی لوله است. تجهیزات دوپهن گیری بعد از مونتاژ لوله از آن بیرون آورده می شوند.
لوله های با پیوندهای سرکاسه ای DN>1000بدون وسائل دوپهن گیری بدون مشکل مونتاژ می شوند حتی اگر هنگام انبارش و حمل و نقل یک شکل بیضی پیدا کرده باشند.

-۳-۳-۱۷مونتاژ پیوند(اتصال)

مقدار نیروی مونتاژ پیوندهای تایتون برای بازه پیوند ها از اندازه ۱۰تا ۱۰۰نیوتن به ازای هر میلی متر اندازه اسمی باشد. برای محدوده اندازه اسمی مختلف در نصب خطوط
لوله های نشکن از دستگاه های مونتاژ مناسب استفاده می شود.
هنگام مونتاژ توسط بیل مکانیکی بین لوله و پاکت بیل مکانیکی از یک واسطه مناسب مثلاً الوار چوب استفاده می شود. حرکت باید به صورت یکنواخت و آهسته باشد، که واشر دارای زمان کافی برای تغییر شکل باشد.
در تمام روش های نصب قبل و هنگام ایجاد پیوند, لوله ها و اتصالات باید هم محور و هم راستا شوند.

–۴–١٧روش های نصب

–١–۴–١٧نصب در حفاری ها بدون حمایت

هنگام ترانشه برداری و حفاری وقتی دیواره های موجود حفاری بلندتر از ١/٢۵میلیمتر باشند، باید در مقابل واژگونی های پیش بینی نشده امنیت داشته باشند. این امر می تواند توسط شیب دار شدن یا ساخت حایل صورت گیرد.)شکل(٢–١٧

–٢–۴–١٧نصب در حفاری های با حفاظ

در اینجا دو حلقه حفاظتی تعبیه درون یک میدان حفاظت دار پیرامون لوله یکی در حدوداً وسط لوله و یکی در منطقه سرکاسه قرار می گیرد. و در پایین ترین محل سفتی در حفاری تعبیه می شود. (شکل٣–١٧)
–٣–۴–١٧تعبیه در میان میدان حفاظت کننده ثانویه

در ترانشه های شیب دار عمیق که ناشی از شکل هندسی زمین می باشد لوله درون یک میدان حفاظتی تعبیه نمی شود و باید درون یک واسطه تماسی داخلی و خارجی قرار داده شود. لذا مقید کردن امن لوله )میدان ثانویه( لازم می شود. یک عمق بزرگ حفاظت در صورت نیاز طراحی می شود که لوله درون میدان ثانویه
قرار می گیرد.
حالت دیگر ممکن از تعبیه میدان ثانویه درونی خودداری می کند که عمیق کردن کف حفاری است.

شکل ٢–١٧: ابعاد پهنای کار در حفاری شیب دار

شکل ٣–١٧: تعبیه درون یک میدان حفاظتی

در اینجا نگهداری در عمق همراه حفاظ در نظر گرفته می شود. این جایگزین ها بدون شرط برای هر میدان حفاظتی معتبر نیست، بلکه فقط در حوزه های مناسب اجرا می شود.
لوله ها می توانند سپس در این موقعیت ها تعبیه شوند و درون حفاری های باحفاظ به صورت افقی حمل شوند.

-۴-۴-١٧نصب سرجلو:

پس از آنکه ساخت ساپورت های در عمق نهایی صورت گرفت، لوله ها به صورت کلی داخل نمی شوند، بلکه در یک نقطه مکانی که حفاظت به صورت پله ای در محل های عمیق درجه بندی شده پیش می رود داخل می شوند. ابزار بلند کردن، لوله را چندین بار بر می داد و روی شیب قرار می دهد بصورتی که لوله به کف ترانشه برسد. این روش نصب به خصوص در حفاظت های قسمتی, معروف به حرکتی به کار می رود.

شکل ۵–١٧: نصب سر جلو
-۵-۴-۱۷معلق کردن (نوسان در آوردن)
جهت معلق کردن )نوسان در آوردن( لوله از نقطه مرکز ثقلش به وسیله طناب آویزان می شود. به وسیله مراحل نوسانی مختلف در هدایت افقی لوله درون یک میدان ساپورت دار در کف ترانشه قرار می گیرد. مراحل ضربه و هدایت لوله با دست باید به صورتی محافظت شود که تکان های لوله بی خطر باشند. از ضربه زدن محکم و شدید به لوله ها خودداری شود.

شکل ۶–١٧:معلق کردن لوله ها

-۵-۱۷حفاری ترانشه

-۱-۵-۱۷اجرا، فضای کار
جهت اجرای چاله حفاری و حفاری به صورت سنتی، DIN 4124بکار می رود. حداقل عرض حفاری ذکر شده در آن برای خطوط فاضلاب و کانال های آن معتبر نیست. در
اینجا از ” EN1610قرارگیری و آزمون خطوط لوله و کانال های فاضلاب” استفاده می شود. در حوزه های زمینی غیر از حوزه های خیابانی استفاده از فرزهای کف بر
صورت می گیرد. لوله های چدن نشکن بدون مشکل در چنین حفاری هایی نصب می شوند.
با توجه به تحمل بالای بار این لوله ها می توان از پشت بندی صرف نظر نمود، هنگامی که شرایط محلی این اجازه رانمی دهد. عدم هموژن کردن فشردکی در منطقه خط لوله نگرانی ایجاد می نماید.

–٢–۵–١٧کف ترانشه

کف ترانشه باید بصورتی ایجاد شود که خط لوله بصورت طولی کامل قرار گیرد. جهت پیوند لوله ها عمیق شدن جهت چاله سرکاسه صورت می گیرد.)شکل (٧–١٧
شکل :٧–١٧کف ترانشه با چاله سرکاسه

–٣–۵–١٧بسترسازی

بسترسازی سبب توزیع یکنواخت فشار در محدوده کف می شود. در حالت عادی کفی که لوله روی آن قرار می گیرد به عنوان بستر محسوب می شود.جهت بستر سازی مستقیم سنگ، صخره و کف های ضعیف در برابر بار نامناسب می باشند. هنگامیکه کف ترانشه برای مهار لوله مناسب شد، جهت قسمت پایین بستر بکار می رود.در صورتیکه لایه مهارکننده پایینی از ماسه قابل تراکم ، ماسه, شن یا خاک الک شده کف باشد باید در حالت متراکم شده یک ارتفاع ۱۰۰mm±۱/۱۰قطر لوله و حداقل ۱۵cmزیر میله لوله و حداقل ۱۰cmزیر فلنج، سرکاسه داشته باشد ) ورقه کار DVGWو .(W400-2در EN805 تعیین ضخامت لایه بستر تحتانی با ۱۰cmبه نسبت کف نرمال داده می شود و در زمین های صخره ای یا محکم باید این مقدار حداقل ۱۵cmباشد.

جدول :١٧–٨موارد موجود طبق EN805و EN 1610مفهوم بکاررونده تقسیم بندی
مناطق خط لوله را نشان می دهد.
جدول :٨–١٧مناطق خط لوله و مفهوم پوشش مطابق EN805و EN 1610

– ١پرکردن اصلی
– ٢پوشش
–٣پر کردن کناری
– ۴لایه بستر بالایی
– ۵لایه بستر پایینی
– ۶ارتفاع پوشش
– ٧ضخامت منطقه خط لوله
– ٨ضخامت بستر

ورقه کار (ATV-DVWKA )139برای این گونه حالات دوری کردن از تمرکز بار اضافی را با اعمال افزایش ده درصد اندازه اسمی بستر نرمال و بیست درصد در بستر
های محکم یا متراکم را طلب می کند.
جدول ١–١٧مرور کلی را با توجه به قوانین اروپایی و ملی مختلف ارائه می کند. در لوله های چدن نشکن تولید کننده لوله برای تمام حفاظت های خارجی لوله حداقل مقدار ۱۰۰mmضخامت لایه بستر تحتانی را پیشنهاد می کند.
 
نوشته قواعد نصب خطوط لوله اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil