شیر فلکه صنعتی

شیر های مخروطی یا پلاگ ولو

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﯿﺮﻫﺎﻋﻤﻮﻣﺎٌ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﯿﺮﻣﺨﺮوﻃـﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﯿﺮ ﺳﻤﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺷﯿﺮﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺠﺮاﺋـﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا اﻓﺖ ﻓﺸﺎرﮐﻤﯽ اﯾﺠﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ از ﻧﻮع ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪﮐﻪ درﯾﭽـﻪ ﺣـﻮل ﻣﺤـﻮر ﺧـﻮدﺑـﺎ زاوﯾـﻪ ۹۰ درﺟـﻪ ﻣـﯽ ﭼﺮﺧﺪ(ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺠﺮا ﻣﻮازی و ﯾﺎﻋﻤﻮدﺑﺮﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد)درﯾﭽﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرتﻣﺨﺮوﻃـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺳﻄﺢ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ درﯾﭽﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه زﯾﺎداﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﮐـﺎر ﺑـﺎز و ﺑـﺴﺘﻪ ﮐـﺮدن ﺷـﯿﺮرا ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑـﺎ ﻣـﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ . ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ( در ﺟﻬﺖ ﮐـﻢ کـﺮدن اﺻـﻄﮑﺎک ) ﻗﻄﻌـﺎت داﺧﻠـﯽ درﮔﯿﺮﺑﺎﻫﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺮﯾﺴﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ رواﻧﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ درﯾﭽـﻪ دو ﺷﯿﺎرﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻ ودﯾﮕﺮی در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺠﺮای ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﯾـﻦ دو ﺷـﯿﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﻬﻢ وﺻﻞ  ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﮔﺮﯾﺲ ﮐﻪ در ﺳﺎﻗﻪ ﺷـﯿﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺰن ﮔﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﺷﯿﺮﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮارداده ﺷﺪهﮐﻪ ﻓﻘﻂاﺟﺎزه ﺑﺪﻫـﺪ ﮔـﺮﯾﺲ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﺲ ﻋﺒﻮرﮐﺮده و ﻣﻮادداﺧﻞ ﺷﯿﺮﻧﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮد.

در ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺰن ﮔﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﻗﺮارداده ﺷﺪهﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن آن ﮔﺮﯾﺲ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺨﺰن ﺷﯿﺎرﻫﺎی درﯾﭽﻪ ﻓﺸﺮده و آﻧﻬﺎ را ﭘﺮﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺲ دوﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎمﻣﯽ دﻫﺪ ، اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻧﻪ درﯾﭽﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه آن را ﭼﺮﺑﮑﺎری و روان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮآﺳﺎﻧﺘﺮﮔﺮدد، ودوماﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آبﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﯿﺮﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻧﻔﻮذﻣﻮادداﺧﻞ ﺷﯿﺮﺑﻪ اﻃﺮافدرﯾﭽﻪ و راه ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از اﻃﺮافﺳﺎﻗﻪ ﺷﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﺴﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺮدر ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، زﯾﺮا ﺑﺎ ﻧﻮددرﺟﻪ ﮔﺮدش دﺳﺘﻪ، ﺷﯿﺮﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮﺧﯽ زﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی شیر ﭘﻼگ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮارداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل:

-ﮔﺎزﻫﺎ

-ﻣﺎﯾﻌﺎت

-دوﻏﺎبﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﺎﯾﻨﺪه

-دوﻏﺎبﻫﺎی ﺳﺎﯾﻨﺪهدر ﻣﻮرد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﻼگ روان ﮐﺎری ﺷﺪه

– ﺳﯿﺎﻻتﭼﺴﺒﻨﺪهدر ﻣﻮرد ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎدرﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪه

-ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺮﺑﺮای اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ۶۰ psi ﻓـﻮﻻدی و ﻧﯿـﺰدر ﺧﻄـﻮط  ﺗﻐﺬﯾﻪ، اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر و اﺻﻮﻻٌﻫﺮﮐﺠﺎﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید