روش های جوشکاری لوله های چدن نشکن

روش های جوشکاری لوله های چدن نشکن
جهت خواندن مقاله قبلی کلیک کنید.
در جوشکاری لوله های چدن نشکن روش های زیر بکار می روند:
• جوشکاری قوس الکتریکی دستی
• جوشکاری تحت گاز محافظ (MIG/MAG)
• جوشکاری قوس الکتریکی فلزی با الکترودهای سیم پر(MF)
انتخاب تکنولوژی برای پیوندهای جوشی چدنی در ورقه کار DVS 0602آمده است. در آن مبانی پیش روی/فرایند در رابطه با مواد پایه و روش های جوشکاری آمده است.
جهت آماده سازی جوش سطح چدن از روغن، گریس، بقایای رنگ ، زنگ زدگی و ماسه پاک می شود. باید از نظر فلزی بدون پوشش و خشک باشد مثلاً قسمتهای پوشش زینک زدوده شود.
در هنگام جوشکاری در محل نصب شرایط معمول رعایت شود مثلاً کانال مونتاژ به اندازه کافی بزرگ باشد و محافظت از هوا صورت گیرد.در عمل پیوندهای گلویی و v شکل استفاده می شود که نیاز به بافر ندارند.
از پودر استفاده شود چون بعد از سنگ زنی مک های کور یا آخال های شلاکه ای ایجاد می شوند.
در استاندارد های DIN EN ISO 1071مواد افزودنی مناسب جوش چدن در انواع یکسان و غیر یکسان طبقه بندی شده اند.
مواد افزودنی جوش یکسان شامل میله های)سیم های( ریخته گری شده می باشند که بصورت الکترودهای با پوشش خارجی از چدن نشکن یا الکترودهای سیمی توپر می باشند.
بعد از جوشکاری باید قطعه کار تا حد امکان به آهستگی سرد شود، تا تنش های مربوطه کاهش یابد. (ورقه کار DVS 0602را نگاه کنید.)
این روش ها توسط تولید کننده رعایت می شوند.
در افزودنی های غیر یکسان برای جوشکاری چدن نشکن به صورت عمده از آلیاژهای نیکل–آهن استفاده می شود. آنها این مزیت را دارند که دارای انبساط حرارتی کمی می باشند
و پس از ترکیب با ماده پایه که پر از کربن است ترد نمی شوند.
هنگام عبور از حد حلالیت کربن خارج شونده اغلب به صورت گرافیت کروی در می آید. لذا در چدن نشکن با محتوای گرافیت هیچگونه پس گرمی در این روش لازم نیست
اینگونه رفتار در جوشکاری در محل تجهیزات نصب کمک می کند که عملیات حرارتی بعدی لازم نباشد.

٣–١۶-حوزه کاربرد

١–٣–١۶-جوشکاری لوله های چدن نشکن

به صورت عمده برای اصول پایه تکنیک جوش جهت اجرای جوشکاری لوله های چدن نشکن از راهنمای از DVS1502-1و ۲استفاده می شود. مهمترین کاربردهای جوشکاری لوله های ا چدن نشکن در شکل ١–١۶آمده است.
شکل :۱-۱۶مرور کلی حوزه کاربرد مهره جوش، فلنج ساختاری. خروجی، ،STUTZEN فلنج

در ویرایش جدید مشخصات راهنمای DVS 1502-1در دهه ٩٠تحقیقات DVGWدر این حوزه اعمال شده است. و به این نتیجه منتهی شده است که جوشکاری لوله های چدن نشکن با پرسنل جوشکاری صلاحیت دار آموزش دیده(جوشکاری و نظارت) ممکن است.
این امر به خصوص هنگام استفاده از جوشکاری دستی قوس الکتریکی با الکترودهای میله ای نیکل–آهن مخصوص جهت حوزه آب و گاز معتبر است.
در حالات لوله های چدن نشکن با پوشش داخلی ملات سیمان هیچگونه اثر منفی ناشی از فرایند جوشکاری روی پوشش سیمان ایجاد نمی شودو لذا اثر معکوس تشکیل منطقه
حرارت دیده محدود می شود. عملیات حرارتی بعدی جوش پیوند یا قسمت های جوشکاری شده لازم نیست.

جوشکاری لوله های چدن نشکن هنگامی که جریان آب از لوله بدون پوشش داخلی سیمان عبور می کند، مجاز نیست. از دهه هفتاد خطوط لوله نصب شده عمدتاً با پوشش داخلی
ملات سیمان می باشند. در موارد استثناء که لوله ها با پوشش های آلی نصب شده اند،
جوشکاری مجاز نمی باشد. جهت آزمون جوشکاری راهنمای آزمون DVS 1148را نگاه کنید.
٢–٣–١۶جوشکاری فلنج ها به لوله چدن نشکن

لوله های فلنجی جوشکاری شده شامل بخش های لوله با فلنج های جوشکاری شده از جنس چدن نشکن می باشند. آنها طبق اندازه اسمی از PN 10تا PN40تولید می شوند و برای
خطوط لوله گاز فقط تا ۴barتولید می شوند. طول های نصب می تواند از ٢٠٠تا ۵٩٠٠ متر باشد.
جهت جوشکاری فلنج ها با جوش –فلز–گاز خنثی اغلب ازسیستم گاز محافظ – آرگن در روش MIGاستفاده می شود. یک دستگاه حرکت دهنده الکترود سیم الکترود را با سرعت حرکت ثابت قابل تنظیم به جلو می راند. )SGNi feمطابق (DIN EN ISO1071 فلنج ها پیشگرم شده و روی لوله ها که انتهای آنها عملیات حرارتی صورت گرفته قرار می گیرند. بعد از خنک شدن فلنج یک حلقه مهار کننده بین لوله و فلنج قرار می گیرد. جهت اطمینان از آببندی، فلنج ها با جوش گلویی به بدنه لوله جوش می شوند.
عملیات متعاقب حرارتی لازم نیست هنگامی که در محدوده جوش یک ترکیب یکسان مانند ترکیب پایه شکل می گیرد. )جوشکاری قوس الکتریکی در لوله های چدن نشکن با الکترودهای میله ای– نیکل – آهن مطابق راهنمای DVS 1502-1را نگاه کنید(۳-۳-۱۶)جوشکاری نافی ، Stuzen
” ۱تا ” ۳از چدن نشکن در اندازه اسمی DN25تا DN80در خطوط لوله آب تا ۴۰bar و خطوط لوله گاز تا ۴barصورت می گیرد. مطابق روش تدارک جوش مربوطه نافی ها با جوش گلویی )موقعیت ریشه و موقعیت پوشش نوسازی( جوش داده می شوند.)شکل–١۶
(٢جوشکاری می تواند در لوله پر از آب صورت گیرد در حالتی که جریان عبوری نباشد.

شکل ٢–١۶: جوشکاری نافی ها موقعیت ٢موقعیت ١٠لوله اصلی (Stuzenنافی)

۴–٣–١۶–جوشکاری اتصالات خروجی

با توجه به قطر لوله جوشکاری اتصالات خروجی لوله های چدن نشکن صورت می گیرد. جوشکاری در اندازه اسمی خروجی ها از DN80تا DN300در خطوط لوله فشاری در بالاترین فشار معادل نصف قطر خارجی لوله اصلی صورت می گیرد. جهت جوشکاری خروجی ها جوش گلویی به صورت مناسب انجام می شود.

۵-۳-۱۶-جوشکاری فلنج های سازه ای(پایه ها)

جهت برپایی سازه ای فلنج های سازه ای در محل مناسب و دلخواه با جوش گلویی به لوله جوش می شوند. فلنج های سازه ای از چدن نشکن(و همچنین از فولاد) باید به صورت عمود بر لوله قرار گیرند.(شکل ۴–١۶) در بیشترین ابعاد لوله پیشگرم لازم نیست چون جوشکاری به صورت تکه تکه صورت می گیرد.

شکل ٣–١۶: جوشکاری خروجی ها لوله اصلی لوله خروجی موقعیت ١موقعیت ٢ موقعیت پوشش

شکل ۴–١۶:جوشکاری فلنج های سازه ای فلنج سازه GJSیا فولادی لوله

۶-۳-۱۶- جوشکاری کمکی برای اتصالات مهار کننده فرم دار

جهت جوشکاری پیوندهای مهارکننده شکل دار در انتهای اسپیگات یک گرده جوش پیرامون لوله جوش داده می شود.(شکل ١–١۶ )
 
جهت ادامه مقاله کلیک کنید.
 
 
نوشته روش های جوشکاری لوله های چدن نشکن اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil