حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن

۵–۵–١٧حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن

ارتفاع پوشش فاصله بین لبه بالای کانال تا بالاترین سطح لوله می باشد .حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن که بدون گواهی استاتیکی نصب می شوند در استاندارد های مهم EN 545,EN 598,EN 969آمده است .
برای ارتفاع پوشش خارج از حوزه داده شده یا شرایط نصب خاص از محاسبات مربوطه استفاده می شود.

۶–١٧حالات خاص در ساخت خط لوله

در این بخش کلیه حالات مهم توضیح داده می شوند.
 
١–۶–١٧خطوط لوله در حالت شیب دار

هنگام نصب خطوط لوله در حالت شیب دار نیروهای اضافی بر آن اعمال می شوند که نیاز مند تدارکات امنیتی مربوطه مانند استفاده از اتصال مهار کننده نیروی طولی یا بست های مورب می باشند . این تمهیدات عموما در شیب های بالاتر از ١۵در جه استفاده می شوند .هنگام استفاده از بست باید در مورد شناوری لوله دقت شود چون ممکن است حفاری پرشده به صورت سیستم زه کشی عمل کند و عملا لوله ها شناور شده و بست ها جای خود خارج شوند.

٢–۶–١٧نصب در محل های کوهستانی سر بالا

در بستر های سنگی کوهستانی جهت ایمنی از بست های بتونی استفاده می شود که در حالت شیب دار استفاده می شوند .در چنین حالاتی نگهدارنده بتونی در پایین ترین قوس خط لوله قرار می گیرد و سپس لوله در حالت سر بالا نصب می شود به صورتی که سر کاسه روی زمین قرار می گیرد . در مراحل بعدی نصب در شیب در هر دو یا سه لوله یک بست بتونی پشت سرکاسه قرارمی گیرد .(شکل ٩–١٧)

این بست های بتونی نیز در برابر آب گرفتگی تحتانی خط از خط لوله حفاظت می کنند .
اجرای این بست ها مطابق با ورقه کار GW310از DVGWعمل می شود.
معلق شدن به خصوص هنگام لیز خوردن لوله ها انتظار می رود که لاز م است در نصب به آن توجه شود لذا از لایه های ضد لغزش در این مورد استفاده می شود .
٣–۶–١٧نصب لوله در حالت سر پایین

وقتی که لوله در حالت سر به پایین نصب می شود لوله با اتصال مهار کننده نیروی طولی به گونه ای نصب می شود که سیستم مهار کنندگی نیروی طولی نیروی شیب را مهار کند.
شکل : ١٠–١٧خط لوله با مهار کننده و بست بتونی در بالاترین قوس خط لوله

کل خط باید در بالاترین نقطه قوس مطابق با بزرگی سازه و نگهدارنده حفظ شود.

۴–۶–١٧نصب در بسترهای نا پایدار

در بسترهایی که تحمل بار را ندارند از تجهیزات خاصی استفاده می شود که از فرورفتن خط لوله جلوگیری می کند .بزرگترین تهدید خطر نشست است که در خاک های
, MOOR, TOORFمانند انواع بستر های آلی وجود دارد.
در اکثر موارد با بهبود دادن محیط زیر سطح و تعویض خاک ,ماسه پاشی بستر مشکل حل می شود و لزوما احتیاجی به استفاده از پایه های یوک وجود ندارد .جهت استفاده از یوک باید زیر هر لوله یک یوک قرار داده شود .
شکل ١–١٧خطوط لوله با یوک پایه دار

در مناطق کوهستانی امکان رخ دادن نشست نیز وجود دارد وقتی ترانشه بعد از نصب لوله پر نشود .ممکن است در مناطق لبه ترانشه تغییر شکل و تورفتگی ایجاد شود که نیروی بیشتری در میانه ترانشه وارد کند.این مقادیر می تواند تا ۱۵ mm/mبرسد .نشست بستر تا ۷cmدر ۵اینچ می رسد و تغییر گرادیان به مقدار ۳۶ cmدر یک طول
۴۰متر در یک ماه نیز مشاهده شده است. واضح است که در چنین شرایطی خطوط لوله ثابت نمی باشد .
جهت رفع این مشکل در لوله های چدن نشکن از انواع سر کاسه بلند استفاده می شود و ازدیاد طول سرکاسه اجازه افزایش کشش تا یک و دو درصد طول لوله را می دهد بدون آنکه اتصال از آب بندی خارج شود.

۵–۶–١٧نصب در حالات وجود آب در زمین

در صورت وجود آب زیاد در زمین لوله باید در برابر غوطه وری ایمن شود .در محل های که ترانشه نزدیک به منابع آب زمینی در ارتفاع کم است از لوله های چدن نشکن با
اتصال مهار کننده نیروی طولی استفاده می شود که در کنار ترانشه ریسه شده و بعد ازمونتاژ توسط جراثقال های سنگین در ترانشه به روش غوطه وری دفن می شوند .(شکل ٢–١٧)
شکل : ٢–١٧خطوط لوله در هنگام غوطه وری در ترانشه

۶–۶-۱۷خطوط دوکر (متصل به هم )

جهت عبور خط لوله از مناطق آبی و رود خانه ها از خطوط پایه دار استفاده می شود
که در شبکه خطوط لوله از اهمیت خاصی بر خوردار هستند .لوله های چدن نشکن برای
این کار بسیار منا سبند و از اتصال های مها رکننده نیروی طولی استفاده می شود .
شیوه های نصب خطوط دوکر :
• بلند کردن دوکر
لوله ها در کنار ساحل مونتاژ شده و توسط حلقه های بزرگ از جراثقال آویزان
شده و در محل نصب قرار می گیرد.(شکل ١٣–١٧)

شکل١٣–١٧ : بلند کردن دوکر

• کشیدن دوکر
لوله ها در موازات محور محل نصب مونتاژ شده و پس از آزمون اولیه به وسیله یک ریسمان از ساحل وارد آب می شوند .(شکل ٧–١۴)

شکل :١۴–١٧کشیدن دوکر

• شناوری دوکر
دوکر که در موازات محور نصب مونتاژ شده است پس از آزمون اولیه به وسیله روش شناوری و استفاده از جریان آب درمحل نصب فرو می رود.(شکل ١۵–١٧را نگاه کنید)

شکل ١۵–١٧: شناوری دوکر از لوله های سایز ۴۰۰به طول ۱۳۵۰متر

٧–۶–١٧خطوط لوله بخار گرم

تحت شرایط ذیل این مزیت وجود دارد که لوله های چدن نشکن برای انتقال بخار گرم مورد استفاده قرار گیرند.
• درون پل ها
• به عنوان خطوط آزاد
• خطوط آب حلال با پوشش خا ک کمتر در تونل ها ی ترافیکی
• خطوط آب آشامیدنی در عمقی که یخ نمی زننند .
• خطوط آب سرد در تاسیسات معمولی
• خطوط آب گرم
 
با توجه به مقاصد فوق لوله های تولیدی د رمحل کارخانه با یک لوله دیگر به صورت خارجی پوشش داده می شوند.فضای حلقوی بین لوله تولیدی و لوله پوششی در محل
کارخانه با پلی اورتان–فوم سخت پوشش داده می شود .با توجه به حالات نصب فوق لوله پوششی می تواند
از جنس فولاد زنگ نزن پیچه ای یا لوله پلی اتیلن سخت باشد .بخار گرم همراه با فوم سخت پلی اورتان می تواند حرارت موجود در لوله چدن را افزایش دهد .

شکل  ۶-۱۷ نصب خط لوله بخارآب گرم

 
٨–۶–١٧کانال های فاضلاب و خطوط لوله فاضلاب در سطوح حفاظتی آب آشامیدنی
هنگام نصب خطوط در مناطق حفاظتی IIالزامات تکمیلی طبق ورقه کار ATV,A142
و ورقه کار ATV,M146رعایت می شود . هم درچنین سیستم های لوله دوگانه وکانال های تک دیواره قابل اجرا می باشند .لوله چدن نشکن بر مبنای مشخصات مکانیکی
خود د رتعامل کامل با عدم نشتی اتصال استاندارد تایتون برای کانال های تک دیواره مرجح می باشد .
در سطح حفاظتی IIآزمون های تکرار شونده از پیش معین شده ای برای اطمینان از عدم نشتی تحت روش های فشاری به صورت آسان و سریع انجام می شوند .
(شکل ٧–١٧محفظه آزمون مناسب را نشان می دهد .)

شکل : ١٧–١٧محفظه آزمون با سیکل هدایت و بستن جریان

 
جهت مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید.
 
نوشته حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن اولین بار در فروش لوله و اتصالات – قیمت لوله فولادی. پدیدار شد.
Source: poliestil